Fachowcy doradzą przedsiębiorcom

opublikowano: 01-10-2017, 22:00

Firmy mogą liczyć na dofinansowanie usług doradczych świadczonych przez profesjonalistów. Jesienny kalendarz konkursów obfituje w ciekawe propozycje dla czekających na nie spółek

W drugiej połowie roku zarówno Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oferują możliwości dotacyjne dla innowatorów, którzy chcą rozwijać nietuzinkowe produkty i usługi. Przedsiębiorcom będą w tym pomagać rynkowi fachowcy. Poniżej prezentujemy kilka naborów, w których firmy mogą ubiegać się o wsparcie doradcze.

2.3.1 POIR

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Już niebawem nowatorscy przedsiębiorcy będą mogli powalczyć o granty na usługi, które pomogą im wdrożyć innowacje. Pieniądze pochodzą z poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP” Programu Inteligentny Rozwój. Między wnioskodawców zostanie podzielonych 45 mln zł. Przedsiębiorcy będą mogli zdobyć dofinansowanie na zakup usług doradczych wspierających wdrożenie technologicznej innowacji produktowej lub procesowej. Pomocą zostaną objęte również inwestycje dotyczące wprowadzania nowatorskich rozwiązań powiązanych ze wspomnianymi usługami. Co ważne, mogą być one świadczone tylko przez instytucje otoczenia biznesu (IOB) akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju. W tym zestawieniu jest w sumie 78 podmiotów. Wśród nich są parki technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii i innowacji, uniwersytety i instytuty badawcze. Na liście resortu znalazły się m.in.: Fundacja Centrum Innowacji FIRE, Instytut Innowacji Technologii Politechniki Białostockiej, Instytut Fizyki Akademii Nauk PAN, JSC Consulting Jadwiga Szatkowska i Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe. Warto podkreślić, że akredytacja powinna być przyznana instytucji jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Przedsiębiorca może wskazać maksymalnie trzy IOB-y, które wybrał zgodnie z zasadą konkurencyjności przed złożeniem wniosku o grant. Wykonanie usługi innowacyjnej powinno być uzasadnione z punktu widzenia planów rozwojowych firmy, czyli doprowadzić do przyspieszenia lub ulepszenia procesu wdrażania rozwiązania technologicznego. Natomiast efektem wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie mogą być m.in. większe przychody, szersza i bardziej konkurencyjna oferta produktowa czy więcej rynków zbytu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie udzielała m.in. wsparcia na szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych oraz prawnych, a także na pokrycie części kosztów inwestycji związanej z wprowadzeniem innowacji w firmie. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w przypadku zakupu usług doradczych wynosi 50 tys. zł, a maksymalna — 500 tys. zł. Natomiast maksymalnawartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może być wyższa niż 1 mln zł.

2.3.2 POIR

Bony na innowacje dla MŚP

Od 60 tys. zł do 400 tys. zł — tyle będą mogły przeznaczyć firmy MSP na zakup usługi, w której naukowcy wykonają im badania i opracują nowe rozwiązania. Nabór dotacyjny dla przedsiębiorców z poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje” Programu Inteligentny Rozwój potrwa do 8 lutego 2018 r. Granty sfinansują zakup usług dotyczących opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii czy też projektu wzorniczego, ale także innowacji niezwiązanych z technologiami. Ich wykonawcami mogą być nie tylko jednostki naukowe, instytuty badawcze oraz uczelnie (mające kategorię A+, A lub B), ale również mniejsze podmioty, które prowadzą prace B+R i często specjalizują się w wąskiej dziedzinie, w jakiej działa dana firma. Ponadto mogą to być również centra transferu technologii, przedsiębiorcy, którzy zdobyli status centrum badawczo-rozwojowego, a także akredytowane laboratoria. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wskazuje kryteria, które trzeba bezwzględnie spełniać, aby móc świadczyć usługi badawcze. Teraz przedsiębiorcom będzie łatwiej zdobyć dotacje, ponieważ rządowa agencja zmieniła wytyczne konkursu. Z kryteriów punktowych wyłączyła wymóg dotyczący poziomu innowacyjności rezultatu projektu oraz tego, że wnioskodawca musi mieć zdolność do sfinansowania przedsięwzięcia. Ponadto PARP zwiększyła poziom wsparcia do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Co ważne, przedsiębiorca powinien wybrać wykonawcę usługi jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i zawrzeć z nim warunkową umowę.

2.3.4 POIR

Ochrona własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje również dotacje na przeprowadzenie procesu uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej, zarówno w trybie regionalnym, krajowym, unijnym, jak i międzynarodowym. Wyłączone z tego są zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP, które mają już odpowiednie zabezpieczenia na terenie naszego kraju. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty związane z uzyskaniem patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych. Ponadto granty sfinansują przedsięwzięcia dotyczące realizacji ochrony prawa własności przemysłowej. Chodzi o sytuacje, w których wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy m.in. unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa rejestracji wzoru przemysłowego.

Dotacje pokryją m.in. koszty opłat urzędowych i usług zawodowego pełnomocnika, które obejmują przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej. Unijne wsparcie sfinansuje też wydatki związane z zakupem analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania. Chodzi np. o wycenę wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych komercjalizacji oraz uzyskanie wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 tys. zł, zaś maksymalna to 1 mln zł. W przypadku tego naboru przedsiębiorca wpisuje we wniosku o dofinansowanie usługi i koszty, jakie planuje ponieść, natomiast wykonawcę wybiera później. Standardowo firma nie może rozpocząć przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku o grant. Poniesienie przez nią kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego nie oznacza, że projekt już wystartował.

1.4 POPW

Wzór na konkurencję

Firmy z województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mogą zdobyć maksymalnie 100 tys. zł na przeprowadzenie z pomocą ekspertów audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. Dotacje z działania 1.4 Programu Polska Wschodnia („Wzór na konkurencję”) sfinansują również wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej do działalności przedsiębiorstwa. Na to firma może dostać nawet 3 mln zł. Przedsiębiorca powinien wybrać wykonawcę usługi przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (zgodnie z wymogami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a także z tzw. wytycznymi horyzontalnymi). Do tego czasu firma musi również podpisać umowę warunkową z wykonawcą. Eksperci PARP sprawdzą potencjał podmiotu do wykonania audytu wzorniczego i przygotowania strategii wzorniczej. Przedsiębiorcy powinni opisać we wniosku wykonawcę pod kątem doświadczenia w opracowywaniu wspomnianych strategii dla innych firm z branży, a także wykazać potrzebę rozwoju czy urozmaicenia swojej działalności w kontekście wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. Bardzo ważne jest to, aby ze strony wnioskodawcy w ten proces włączyły się osoby decyzyjne i związane z technologią. To daje szansę na przygotowanie strategii odpowiadającej bezpośrednio na potrzeby firmy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie wskazuje listy podmiotów, które mogą świadczyć wspomniane usługi. Zwraca uwagę przede wszystkim na ich potencjał i doświadczenie.

1.3.1 POIR

BRIdge Alfa

Instrument BRIdge Alfa wspiera natomiast mikro- i małe przedsiębiorstwa realizujące projekty technologiczne na wczesnym etapie rozwoju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które jest organizatorem konkursu, wyszukuje tzw. wehikuły inwestycyjne i udziela im dofinansowania na przedsięwzięcia B+R w fazie „proof of principle”, czyli na etapie wczesnej weryfikacji pomysłu, oraz „proof of concept”, polegającej na dopracowaniu i sprawdzeniu projektu pod kątem możliwości komercjalizacji. W 2016 r. nabór z tego działania cieszył się ogromną popularnością wśród funduszy kapitałowych. Spośród 112 wniosków, które wpłynęły do NCBR, aż 90 dotarło do etapu oceny merytorycznej dokonywanej przez ekspertów. Ostatecznie wybrano 21 funduszy inwestycyjnych. Ich zadaniem jest pomoc przedsiębiorcy w zweryfikowaniu jego pomysłu, zarówno na poziomie technologicznym, jak i biznesowym. Jeżeli projekt ma potencjał, jego autor może liczyć na dotację oraz wkład inwestorów prywatnych nawet do 5 mln zł. Co ważne, przedsięwzięcie musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej i wpisywać się w obszar krajowych inteligentnych specjalizacji. W tym konkursie przedsiębiorca nie składa wniosku o dofinansowanie, tylko przechodzi selekcję dokonywaną przez fundusze. Warto, aby szefowie start-upów zapoznali się najpierw z profilem działalności funduszy i regulaminem.

1.1.1 POIR

Szybka ścieżka — konkurs dla dużych firm

Nowością w Szybkiej ścieżce, czyli poddziałaniu 1.1.1 Programu Inteligentny Rozwój, jest możliwość przystąpienia do naboru konsorcjów przedsiębiorstw — złożonych z dużej firmy i MSP. Instrument dotuje projekty B+R o dużym potencjale innowacyjnym. W skład konsorcjum powinno wejść co najmniej dwóch, ale nie więcej niż pięciu przedsiębiorców, a liderzy grupy muszą mieć status przedsiębiorcy innego niż MŚP. Każdy z nich musi brać udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Prawa majątkowe do ich wyników przysługują konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kwalifikowanych kosztów wspomnianych badań lub prac. Nowością jest możliwość uzyskania dofinansowania prac przedwdrożeniowych, czyli takich, które pozwalają doprowadzić projekt do etapu komercjalizacji. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zobowiązanie wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac eksperymentalnych w ciągu trzech lat od zakończenia projektu.

20 mln EUR Nawet tyle może wynieść dotacja, jaką firma może zdobyć na projekt w ramach Szybkiej ścieżki (pod warunkiem że większość przedsięwzięcia stanowią badania przemysłowe).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Fundusze unijne / Fachowcy doradzą przedsiębiorcom