Farmacol <FCOL.WA> 24/2003 - Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 12 listopada 2003 r.

Farmacol <FCOL.WA> 24/2003 - Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 12 listopada 2003 r. 24/2003 - UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA SPÓŁKI W DNIU 12 LISTOPADA 2003 R. Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 12.11.2003 r. UCHWAŁA NR 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Grzegorza Morawca UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 12 listopada 2003 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1. Krzysztof Gadzała 2. Bartosz Nowak UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 12 listopada 2003 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 204 z 2003 roku, pod pozycją 10800. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 12 listopada 2003 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie art. 432 § 1 i § 2, 436 i 438 oraz art. 310 § 2 w zw. z 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FARMACOL" S.A. (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje: § 1. [Emisja Akcji serii F] 1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższony zostaje z kwoty 7.800.000 /siedem milionów osiemset tysięcy/ złotych do kwoty nie większej niż 23.400.000 /dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy/ złotych, to jest o kwotę nie większą niż 15.600.000 /piętnaście milionów sześćset tysięcy/ złotych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 15.600.000 /piętnastu milionów sześciuset tysięcy/ nowych akcji serii F o jednostkowej wartości nominalnej równej 1 /jeden/ złoty, (zwanych dalej "Akcjami serii F"). 3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4. Cena emisyjna Akcji serii F jest równa 1 /jeden złoty / złoty i odpowiada wartości nominalnej akcji Spółki. 5. Akcje serii F pokryte mogą być wyłącznie gotówką. 6. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2003, to jest od dnia 1 stycznia 2003 roku. 7. Emisja Akcji serii F zostanie dokonana w formie oferty przeprowadzonej w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 8. Akcje serii F zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. § 2. [Prawo poboru akcjonariuszy] 1. Akcje serii F Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A, B, C, D i E w dniu 5 grudnia 2003 roku /dzień prawa poboru/. 2. Akcje serii F zaoferowane będą dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, o których mowa w ust. 1 powyżej, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję serii A, B, C, D i E przypadać będą do objęcia 2 /dwie/ akcje serii F. 3. Akcje serii F nieobjęte przez Akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania. § 3. [Upoważnienia dla Zarządu] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: 1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, w tym także terminów wykonywania prawa poboru; 2) dokonania przydziału Akcji serii F; 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. § 4. [Zmiana Statutu] Dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii F nastąpi z jednoczesną zmianą § 4 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 23.400.000 /dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy/ złotych i dzieli się na nie więcej niż 23.400.000 /dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy/ akcji o wartości nominalnej 1 /jeden złoty/ złoty każda, w tym na: - 65.000 /sześćdziesiąt pięć tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 00001 do 65000; - 35.000 /trzydzieści pięć tysięcy/ akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 00001 do 35000; - 1.935.000 /jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od 0000001 do 1935000; - 1.965.000 /jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 1965000; - 3.800.000 /trzy miliony osiemset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 3800000; - nie więcej niż 15.600.000 /piętnaście milionów sześćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 15600000.". § 5. [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 12 listopada 2003 r. w sprawie: sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia nie podejmować uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G oraz uchwały o zmianie umowy Spółki UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 12 listopada 2003 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zawiązanej aktem notarialnym z dnia 31 grudnia 1996 r. Rep. A numer 9890/1996 Kancelarii Notarialnej w Mysłowicach notariusz Katarzyny Kurz , z uwzględnieniem dokonanych zmian. Data sporządzenia raportu: 12-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ