Ferrum <HUFE.WA> 21/2003 Treść uchwał powziętych przez ZWZA 23/06/2003

PAP
opublikowano: 24-06-2003, 17:00

Ferrum <HUFE.WA> 21/2003 Treść uchwał powziętych przez ZWZA 23/06/2003 21/2003 TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZA 23/06/2003
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez ZWZA "Huta Ferrum" S.A. w dniu 23 czerwca 2003 roku.
UCHWAŁA NR I/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.a. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki "Huta Ferrum" S.A. w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej zatwierdza powyższe sprawozdanie.
UCHWAŁA NR II/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej zatwierdza powyższe sprawozdanie.
UCHWAŁA NR III/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2002 rok
Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994r. Nr 121, poz.591 z późn.zm.) oraz art. 26 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z:
- sprawozdaniem finansowym "Huta Ferrum" S.A. za 2002 rok
- opinią i raportem biegłego rewidenta
- Uchwałą Zarządu Nr 375/III/03 z dnia 31.03.2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2002 rok
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 246/IV/03 z dnia 15.05.2003 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2002 rok.
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe, na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą: 178.071.021,92 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący stratę netto w wysokości: 26.772.060,47 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych czterdzieści siedem groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia
2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28.662.291,37 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści siedem groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 943.895,06 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześć groszy).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
UCHWAŁA NR IV/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2002 rok
Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994 r, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z:
- skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2002 rok
- opinią i raportem biegłego rewidenta
- Uchwałą Zarządu Nr 397/III/03 z dnia 06.05.2003 r. w sprawie przyjęcia
i przedłożenia Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2002 rok
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 247/IV/03 z dnia 15.05.2003 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A.
postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A., na które składa się:
1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. sporządzony
na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 181.440.336,19 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych dziewiętnaście groszy)
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący stratę netto w wysokości: 26.730.744,73 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt trzy grosze)
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym grupy kapitałowej
"Huta Ferrum" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia
2002 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 33.564.298,07 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt
cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych siedem groszy),
5. skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.371.763,49 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści dziewięć groszy)
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
UCHWAŁA NR V/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie: pokrycia straty netto za 2002 rok
Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za 2002 rok w wysokości 26.772.060,47 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych czterdzieści siedem groszy) postanawia pokryć stratę netto za 2002 rok
w całości z kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA NR VI/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: podziału zysku netto z lat ubiegłych Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za lata ubiegłe w wysokości 369.324,62 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze) ujawnionego w roku 2002 w wyniku nowelizacji Ustawy o rachunkowości postanawia przeznaczyć zysk netto za lata ubiegłe w całości na kapitał zapasowy Spółki.
UCHWAŁA NR VII/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. zatwierdza powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR VIII/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu HENRYKOWI PFEIFEROWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu HENRYKOWI PFEIFEROWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR IX/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu JERZEMU SMĘDZIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu JERZEMU SMĘDZIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR X/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu GRZEGORZOWI ŚLAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 25.04.2002 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu GRZEGORZOWI ŚLAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 25.04.2002 r.
UCHWAŁA NR XI/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Pani JADWIDZE SZUMIAŁ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Pani JADWIDZE SZUMIAŁ absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 21.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR XII/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19.09.2002 r. do 31.12.2002 r. Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19.09.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR XIII/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu ANDRZEJOWI GORENIOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Panu ANDRZEJOWI GORENIOWI absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.01.2002 r. do 20.06.2002 r. oraz za czas pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 21.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR XIV/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
"Huta Ferrum" S.A. Pani MIROSŁAWIE MASTEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 04.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Pani MIROSŁAWIE MASTEK absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 04.06.2002 r. do 20.06.2002 r. oraz za czas pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 21.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR XV/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu BERNARDOWI BIAŁKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 04.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Panu BERNARDOWI BIAŁKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 04.06.2002 r. do 20.06.2002 r. oraz za czas pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 21.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR XVI/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu JÓZEFOWI JĘDRUCHOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Panu JÓZEFOWI JĘDRUCHOWI absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 r. do 03.06.2002 r. oraz za czas pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 04.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR XVII/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu ZBIGNIEWOWI NOWAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19.09.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Panu ZBIGNIEWOWI NOWAKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 r. do 24.02.2002 r. i za czas pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 25.02.2002 r. do 03.06.2002 r. oraz za czas pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19.09.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR XVIII/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu ZBIGNIEWOWI NITA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 08.08.2002 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Panu ZBIGNIEWOWI NITA
absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 r. do 08.08.2002 r.
UCHWAŁA NR XIX/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu HENRYKOWI SŁAWIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 04.06.2002 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Panu HENRYKOWI SŁAWIKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 r. do 04.06.2002 r.
UCHWAŁA NR XX/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o uchwały nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002r. i uchwałę nr 68/962/2002 z dnia 20 listopada 2002 r., Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia:
przyjąć do stosowania przez Spółkę zasady ładu korporacyjnego ("Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r.") zawarte w załączniku do uchwały nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2002 r., zmienionej uchwałą nr 68/962/2002 z dnia 20 listopada 2002 r., w zakresie określonym w oświadczeniu Zarządu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
UCHWAŁA NR XXI/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala co następuje:
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
Pana Andrzeja Gorenia
UCHWAŁA NR XXII/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala co następuje:
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Józefa Jędrucha
UCHWAŁA NR XXIII/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala co następuje:
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki:
Pana Konrada Miterskiego
UCHWAŁA NR XXIV/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala co następuje:
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki:
Panią Bernadetę Zięcina UCHWAŁA NR XXV/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala co następuje:
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki:
Pana Jerzego Woźniaka
UCHWAŁA NR XXVI/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala co następuje:
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki:
Pana Zbigniewa Engela
UCHWAŁA NR XXVII/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.499.997,97 zł poprzez emisję akcji serii C przeznaczonych do objęcia przez dotychczasowego akcjonariusza "ING Bank Śląski" S.A. z wyłączeniem prawa poboru tych akcji w stosunku do akcjonariuszy innych niż "ING Bank Śląski" S.A., zgodnie z opinią przedstawioną przez Zarząd oraz zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art.431 § 1, art.432 § 1 i art.433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.j i k Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia: § 1
1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.499.997,97 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), w drodze emisji 3.074.433 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii "C", o wartości nominalnej 3,09 zł (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda,
2. cenę emisyjną każdej akcji serii "C" ustalić na 3,09 zł. (słownie: trzy złote dziewięć groszy),
3. dopuścić akcje serii "C" do uczestniczenia w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 01.01.2003 r.,
4. całą emisję akcji serii "C" przeznaczyć w drodze subskrypcji prywatnej dla "ING Bank Śląski" S.A., który obejmie te akcje po cenie emisyjnej,
5. wyłączyć prawo poboru akcji serii "C" w stosunku do innych akcjonariuszy niż "ING Bank Śląski" S.A., zgodnie z opinią przedstawioną przez Zarząd "Huty Ferrum" S.A.,
6. zobowiązać Zarząd "Huty Ferrum" S.A. do zawarcia w terminie do 31.08.2003 r. umowy pomiędzy "Hutą Ferrum" S.A. a "ING Bank Śląski" S.A. o objęciu akcji,
7. zobowiązać Zarząd "Huty Ferrum" S.A. do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia akcji serii "C" do publicznego obrotu. § 2
w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej Uchwale, zmienić brzmienie art.8.1 Statutu Spółki na następujące:
Artykuł 8.1
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.100.257,97 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony sto tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) i dzieli się na 10.388.433 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 3,09 zł (słownie trzy złote dziewięć groszy) każda akcja, z czego 4.314.000 (słownie: cztery miliony trzysta czternaście tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii A, 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji jako akcje serii B oraz 3.074.433 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy) akcje jako akcje serii C.
UCHWAŁA NR XXVIII/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: emisji obligacji 5-letnich nieoprocentowanych o wartości 13.500.000,00 zł, które zostaną objęte przez "ING Bank Śląski" S.A. w zamian za umorzenie długu w postaci części kredytu inwestycyjnego długoterminowego udzielonego przez "ING Bank Śląski" S.A. po wartości nominalnej tego długu
jako cenie emisji obligacji
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. f Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia: § 1
dokonać emisji obligacji 5-letnich nieoprocentowanych o wartości 13.500.000,00 zł, (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych) które zostaną objęte przez "ING Bank Śląski" S.A. w zamian za umorzenie długu huty w stosunku do "ING Bank Śląski" S.A. w postaci części kredytu inwestycyjnego długoterminowego udzielonego przez "ING Bank Śląski" S.A. zgodnie z umową nr KK/27/0700030063/97 z dnia 12 czerwca 1997 roku. § 2
udzielić Zarządowi Huty zgody na określenie ilości obligacji, wartości nominalnej i ceny emisyjnej poszczególnych obligacji, ich charakteru, terminów objęcia i wykupu, warunków wykupu oraz sposobu zabezpieczenia na podstawie planu emisji zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą "Huty Ferrum" S.A. i "ING Bank Śląski" S.A.
UCHWAŁA NR XXIX/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie: emisji obligacji 5-letnich nieoprocentowanych o wartości 1.500.000,00 zł które zostaną objęte przez "Bank Ochrony Środowiska" S.A. w zamian za umorzenie długu w postaci części kredytu inwestycyjnego udzielonego przez "Bank Ochrony Środowiska" S.A. po wartości nominalnej długu jako cenie emisyjnej obligacji.
Działając na podstawie art.393 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. f Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia: § 1
dokonać emisji obligacji 5-letnich nieoprocentowanych o wartości 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), które zostaną objęte przez "Bank Ochrony Środowiska" S.A. w zamian za umorzenie długu Huty
w stosunku do "Banku Ochrony Środowiska" S.A. w postaci części kredytu inwestycyjnego udzielonego przez "Bank Ochrony Środowiska" S.A. zgodnie
z umową 79/97 z dnia 28 listopada 1997 roku. § 2
udzielić Zarządowi Huty zgody na określenie ilości obligacji, wartości nominalnej i ceny emisyjnej poszczególnych obligacji, ich charakteru, terminów objęcia i wykupu, warunków wykupu oraz sposobu zabezpieczenia na podstawie planu emisji zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą "Huty Ferrum" S.A. i "Bank Ochrony Środowiska" S.A.
Data sporządzenia raportu: 24-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane