PB Po Godzinach
Partnerem cyklu EKO jest logo Provident

Firmy inwestycyjne wymuszą na spółkach wdrażanie czynników ESG

  • DI
opublikowano: 10-09-2021, 13:54
aktualizacja: 10-09-2021, 13:57

Zarówno banki, jak i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mają bardzo duży wpływ na działania spółek w ramach CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu i ESG - środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. Pierwsze mogą utrudnić dostęp do finansowania, drugie pozyskanie stabilnych inwestorów.

Nowe unijne Rozporządzenie, nakładające na inwestorów instytucjonalnych, a więc również TFI, obowiązek publikowania określonych informacji o ryzykach związanych z czynnikami ESG, wpływającymi na wartość ich inwestycji, weszło w życie 10 marca 2021 r. Nie tylko samo rozporządzenie jest jednak ważne, ale również nastawienie inwestorów.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i banki zwracają coraz większą uwagę na działania spółek w ramach ochrony środowiska naturalnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Niektóre wykluczają nawet ze swych portfeli spółki, których działalność jest szkodliwa społecznie lub uciążliwa dla środowiska.

Z danych Global Sustainable Investment Association wynika, że w 2020 r. globalne aktywa ESG warte były 35 bln USD, co stanowiło ponad jedną trzecią wszystkich aktywów w zarządzaniu a z „Report on US Sustainable and Impact Investing Trends”, przygotowywanego przez U.S SIF Foundation, że prawie 17 bilionów USD jest w zarządzaniu firm inwestycyjnych przykładających wagę do zrównoważonego rozwoju w Stanach Zjednoczonych. Podobnie dzieje się na naszym kontynencie. PwC Luxembourg prognozuje, że w 2025 r. aktywa ESG będą stanowiły 57 proc. wartości wszystkich europejskich funduszy inwestycyjnych, podczas gdy w 2019 r. było to tylko 15 proc.

Ważna dokumentacja

W Polsce również oraz więcej TFI zapewnia, że dobiera spółki do portfela patrząc nie tylko na raporty finansowe, ale także na ich oddziaływanie na środowisko. W NN Investment Partners TFI włączenie kryteriów ESG do procesu inwestycyjnego polega na analizie ESG, zaangażowaniu w działalność spółek oraz na wykluczeniu inwestycji w kontrowersyjnych emitentów. Towarzystwo zapewnia, że zespół analityków bada wszystkie czynniki pozafinansowe w poszczególnych krajach, sektorach i pojedynczych spółkach, tworząc własny rating, a uwzględniane czynniki ESG przez każdego emitenta akcji lub obligacji, który trafia do portfela, muszą być udokumentowane. Trafną ocenę emitentów umożliwia czynne uczestnictwo we wszystkich zgromadzeniach akcjonariuszy posiadanych w portfelu spółek i stały kontakt z ich zarządami i przedstawicielami.

Zdaniem przedstawicieli Millennium TFI emitenci, których strategia zbudowana jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG, mogą być traktowani jako podmioty o obniżonym poziomie ryzyka inwestycyjnego, a tym samym o zwiększonej atrakcyjności inwestycyjnej.

NN Investment Partners TFI podkreśla jednak, że niższy rating nie oznacza wykluczenia z inwestycji, ponieważ spółki pracujące nad poprawą czynników ESG, mogą przynieść wyższe stopy zwrotu niż mające najwyższe oceny.

Ryzyka ESG

Investors TFI uważa że ryzyko zrównoważonego rozwoju może stanowić ryzyko samo w sobie lub mieć wpływ na inne ryzyka, takie jak ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko reputacyjne i/lub znacząco przyczyniać się do ich powstania. Zdaniem towarzystwa uwzględnianie ryzyka ESG, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ma nie mniejsze znaczenie niż tradycyjna analiza fundamentalna oparta o dane i wskaźniki finansowe, ponieważ pozwala uzyskać bardziej przejrzysty obraz spółki i związanego z nią ryzyka, a tym samym ocenę potencjalnego zwrotu z inwestycji.

W przypadku niektórych firm i branż, dla których istniejące są ryzyka ESG, Investors TFI może ograniczyć limit inwestycji w papiery wartościowe danego emitenta lub limity dla danej branży. Nie dotyczy to tylko funduszy indeksowych i inwestujących w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz tych, które muszą inwestować określoną część aktywów w spółki wchodzące w skład danego indeksu giełdowego - takie jak. fundusze PPK i indeks WIG20.

Aviva TFI ma nawet „Strategię wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez Aviva Investors Poland TFI Investors Poland.”

EKOfundusze

EQUES Investment TFI, podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz w trakcie prowadzonych analiz, bierze pod uwagę czynniki ESG i odpowiednio dobiera instrumenty finansowe, ale idzie krok też dalej inwestując bezpośrednio w ekologiczne projekty inwestycyjne. Towarzystwo już w 2015 r. uruchomiło fundusz inwestujący w elektrownie fotowoltaiczne w Czechach. Od ponad roku działa też kolejny fundusz: EQUES Fotovoltaica 2 FIZ, inwestujący w elektrownie PV na terenie Polski.

Funduszy wspierających środowisko i zrównoważony rozwój przybywa również w innych TFI. Przykładem może być Generali Akcji Ekologicznych, inwestujący w tytuły uczestnictwa funduszu Sycomore Eco Solutions, w którego portfelu znajdują się w akcje spółek zyskujących na transformacji ekologicznej lub NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania, inwestujący w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN Global Equity Impact Opportunities, który dobiera do portfela spółki pozytywnie oddziałujące na społeczeństwo i środowisko.

W tym roku wystartował Pekao Ekologiczny, który co najmniej 65 proc. aktywów lokuje w akcje i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, dobierając poszczególne instrumenty po analizie emitentów, prowadzonej przez nich działalności ekologicznej związanej z ochroną środowiska oraz realizujące cele zrównoważonego rozwoju.

Santander TFI na oczekiwania inwestorów odpowiedział utworzeniem subfunduszu Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania, do którego zarządzający dobierają spółki wykazujące wysoką korelację ze standardami ESG. UNIQA TFI utworzyło natomiast subfundusz UNIQA Akcji Europejskich ESG, którego polityka inwestycyjna polega szukaniu atrakcyjnych inwestycyjnie spółek, które jednocześnie spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, ale mają też potencjał generowania zysków.

Wykluczenia

Nad wdrożeniem ESG pracuje również TFI PZU. Towarzystwo chce wdrożyć własne metody scoringu na rynku obligacji i akcji, zwiększyć zaangażowanie w projekty OZE oraz związane z transformacją energetyczną, a także uwzględniać czynniki ESG we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości.

TFI zapewniają, że nie inwestują w spółki prowadzące kontrowersyjną działalność. NN Investment Partners TFI w producentów tytoniu, firmy czerpiące część przychodów z górnictwa węgla kamiennego, wydobycia ropy z piasków roponośnych, handlujące bronią z podmiotami objętymi embargiem. Investors TFI dorzuca do tego zestawu producentów i spółki handlujące niedozwolonymi środkami uzależniającymi oraz branże, w których dochodzi do naruszenia praw człowieka czy prowadzące działalność związaną z produkcją i promocją erotycznej rozrywki dla dorosłych.

Same też dają przykład. NN Investment Partners TFI zapewnia, że zużywa mniej papieru i plastiku, zmieniło flotę na hybrydową i jeszcze przed wybuchem pandemii ograniczyło latanie samolotami.

Niewystarczające dane

Z raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ (IPCC) wynika, że podejmowane dotychczas próby włączenia rynków finansowych do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, nie przyniosły jednak oczekiwanych efektów. Zdaniem ekspertów towarzystwa inwestycyjne powinny monitorować teoretyczny wzrost średnich temperatur, do jakiego prowadziłyby emisje dwutlenku węgla spółek, które mają w portfelach. Takie szacunki prowadzi na świecie AXA i Aviva. Nie jest to jednak proste, ponieważ nie wszystkie giełdowe spółki publikują odpowiednie dane. Potrzebne są też do tego narzędzia, które pozwalają ocenić wpływ spółki na zmiany klimatyczne.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane