Fon <CASP.WA> RB NR 12/2003 - projekty uchwał na ZWZA FON S.A. - część 3

Fon RB NR 12/2003 - projekty uchwał na ZWZA FON S.A. - część 3 2. Poszczególne sprawy wynikające z przyjętego porządku obrad omawia referent wyznaczony przez organ spółki lub akcjonariusza, na którego wniosek dana sprawa została umieszczona w porządku obrad. Referentem może być również przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Po przedstawieniu sprawy przez referenta przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może dotyczyć każdej sprawy z osobna lub kilku spraw łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący zgromadzenia.
4. Uczestnicy walnego zgromadzenia, którzy chcą wziąć udział w dyskusji, zapisują się do głosu u przewodniczącego, który udziela głosu w kolejności zapisu, chyba że walne zgromadzenie podejmie uchwałę zmieniającą to ustalenie. Przewodniczący zgromadzenia może udzielać głosu członkom rady nadzorczej oraz członkom zarządu i jego członkom oraz zaproszonym gościom poza kolejnością.
5. Uczestnikowi walnego zgromadzenia z prawem głosu przysługuje w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 5 minut, a czas repliki - do 3 minut.
6. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą przewodniczący przedstawia projekt uchwały, a następnie zarządza głosowanie.
§12.
1. Głosowanie może być jawne lub tajne. Tajne głosowanie przeprowadza się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.
2. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania głosów i obliczania wyników za pomocą dwóch kart magnetycznych (jedna karta służy do oddawania głosu "ZA", zaś druga - do oddawania głosu "PRZECIW"), które każdy akcjonariusz otrzymuje przy rejestracji swojego udziału w walnym zgromadzeniu.
3. Każde głosowanie wymaga podejścia do czytnika kart magnetycznych i oddania głosu za pomocą odpowiedniej karty z głosem "ZA" lub "PRZECIW". Akcjonariusz, który nie podejdzie do czytnika zostanie potraktowany przez system obliczania wyników jako osoba, która oddała głos "WSTRZYMUJĄCY SIĘ".
4. Każdorazowe wyjście akcjonariusza z sali obrad, które ma skutkować zmniejszeniem w systemie obliczania wyników ogólnej liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu o liczbę głosów, którymi dysponował ten akcjonariusz, wymaga zarejestrowania tego faktu poprzez włożenie karty z napisem "NIE" do czytnika przeznaczonego do sprawdzania listy obecności. Powrót akcjonariusza na obrady walnego zgromadzenia wymaga włożenia karty z napisem "TAK" do czytnika przeznaczonego do sprawdzania listy obecności.
5. W każdym głosowaniu można głosować tylko jeden raz. Próba powtórnego głosowania zostanie zablokowana przez system komputerowy.
6. Aby umożliwić prawidłowe oddanie głosu (wczytanie karty do głosowania) napis na karcie "TAK" - oznaczający głos "ZA" lub napis "NIE" - oznaczający głos "PRZECIW" powinien być skierowany w kierunku głosującego, a na ekranie monitora powinna pojawić się informacja o akcjonariuszu: nazwa oraz liczba posiadanych głosów.
7. Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący ogłasza wyniki - w oparciu o uzyskany wydruk z komputerowego systemu obliczania głosów lub w oparciu o protokół komisji skrutacyjnej, o ile zostanie powołana, i stwierdza, czy uchwała została podjęta. Przed ogłoszeniem wyników jednego głosowania nie można przystępować do głosowania nad następną uchwałą lub wnioskiem.
8. W celu zapewnienia prawidłowości tajnego głosowania walne zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną. Komisja ta wyłania ze swego składu przewodniczącego, który po zakończeniu tajnego głosowania sporządza protokół (podpisują go wszyscy członkowie komisji) w oparciu o uzyskany wydruk z komputerowego systemu obliczania głosów. Przy głosowaniu tajnym system komputerowy zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania poszczególnych akcjonariuszy.
9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
§13.
1. Członków rady nadzorczej - w liczbie określonej przez statut spółki i walne zgromadzenie - powołuje się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata. Członkami rady zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów "ZA", a jednocześnie otrzymali bezwzględną większość głosów obecnych na walnym zgromadzeniu.
2. Akcjonariusz zgłaszający kandydatury członków rady nadzorczej powinien szczegółowo je uzasadnić w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
3. Przed przystąpieniem do głosowania nad powołaniem zgłoszonego kandydata na członka rady nadzorczej, przewodniczący sprawdza czy wyraził on zgodę na kandydowanie, co może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia lub oświadczenia ustnego, o ile kandydat bierze udział w walnym zgromadzeniu. Zgoda ta jest równoznaczna z przyjęciem mandatu w przypadku powołania na członka.
4. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli jednak na tym walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia ci najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
5. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej.
6. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Pod pojęciem "liczba członków rady" rozumie się maksymalną liczbę członków rady, jaką przewiduje statut spółki.
7. Wyboru członka rady nadzorczą przez grupę dokonuje się spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Z wyników głosowania sporządza się protokół. Jeżeli żaden ze zgłoszonych kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów głosowanie można powtórzyć kolejny raz lub więcej razy, o ile wszyscy akcjonariusze tworzący grupę każdorazowo wyrażą na to zgodę. Przy kolejnych głosowaniach mogą być zgłaszani inni kandydaci.
8. Mandaty w radzie nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 6, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w tym również akcjonariusze, którzy utworzyli grupę, jednakże nie dokonali wyboru członka rady (a tym samym nie oddali głosu) z uwagi na fakt, iż żaden kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, pomimo przeprowadzenia szeregu głosowań nad różnymi kandydatami.
Wyboru członków rady nadzorczej przez akcjonariuszy nie tworzących grupy dokonuje się według takich samych zasad, jak przy wyborze członka rady nadzorczej przez grupę, tj. zgodnie z zasadami opisanymi w ustępie 7.
V. Dokumentacja.
§14. 1. Przebieg walnego zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza pod nadzorem przewodniczącego. Protokół walnego zgromadzenia zarząd wnosi do księgi protokołów przechowywanej w siedzibie Spółki.
2. Protokół walnego zgromadzenia powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce odbytego posiedzenia;
2) porządek obrad;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał;
4) treść podjętych uchwał z podaniem liczby głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy;
Zgłaszający sprzeciw może wnieść do protokołu zwięzłe pisemne uzasadnienie sprzeciwu.
5) treść zgłoszonych wniosków w sprawach porządkowych z podaniem liczby głosów za każdym wnioskiem.
3. Do protokołu załącza się dowody zwołania walnego zgromadzenia, listę obecności, zawierającą nazwiska bądź nazwy akcjonariuszy wraz z ilością posiadanych przez nich akcji i liczbą przysługujących im głosów, z podpisami uczestników walnego zgromadzenia, pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariuszy, jak również inne dokumenty związane ze zwołaniem i przebiegiem walnego zgromadzenia, których załączenie uznane zostanie przez przewodniczącego lub notariusza za niezbędne.
4. Protokół podpisuje notariusz oraz przewodniczący walnego zgromadzenia.
§15.
1. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu przedstawiciele mediów.
2. O możliwości rejestracji przebiegu obrad na nośnikach dźwięku i obrazu przez zaproszone osoby rozstrzyga walne zgromadzenie podejmując uchwałę w tej sprawie.
§16.
Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.
Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie: przyjęcia nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej;
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje Regulamin działania Rady Nadzorczej FON S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
Uchyla się w całości dotychczas obowiązujący Regulamin działania Rady Nadzorczej FON S.A.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały nr 28 ZWZ FON S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r.
PREAMBUŁA
Rada nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki, wykonując swoje obowiązki i uprawnienia w sposób przewidziany niniejszym regulaminem. Członkowie rady nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, które zostaną przyjęte przez spółkę do stosowania.
§1.
1. Rada nadzorcza, zwana dalej "radą", jest stałym organem nadzoru i kontroli spółki.
2. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz poprzez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze.
3. Rada reprezentuje interesy spółki w umowach i sporach pomiędzy zarządem a akcjonariuszami oraz pomiędzy prezesem i pozostałymi członkami zarządu.
§2.
1. Do obowiązków i uprawnień rady należy w szczególności:
a/ badanie sprawozdania finansowego spółki
b/ badanie sprawozdania zarządu oraz wniosków zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat
c/ składanie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt a i b
d/ zawieszenie w czynnościach członka zarządu lub całego zarządu
e/ delegowanie członka lub członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zarządu spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego zarządu albo gdy zarząd z innych powodów nie może działać
f/ ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków zarządu spółki
g/ udzielenie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające 1 ( jedną drugą) wartości nominalnej kapitału akcyjnego oraz zaciągniecie kredytów , udzielenie poręczeń i gwarancji przewyższających tę wartość
h/ powoływanie i odwoływanie członków zarządu
i/ badanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalności spółki i jej przedsiębiorstwa
j/ rozpatrywanie wniosków i wyrażenie zgody na przystępowanie Spółki do wspólnych przedsięwzięć , a w szczególności na zawieranie umów spółki cywilnej i zawiązywanie spółek handlowych oraz na przystępowanie do spółek osobowych prawa handlowego i nabywanie udziałów w spółce prawa handlowego k/ wyrażanie zgody na udzielenie przez spółkę prokury
l/ badanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności spółki
ł/rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie , obciążenie lub zbycie nieruchomości
m/ wyrażenie zgody na dokonanie darowizny
n/ wyrażenie zezwolenia na zbycie akcji imiennych
o/ wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii
p/ wyrażanie opinii na temat projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom
r/ dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką
2. Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane przez radę na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
3. Rada może przeglądać każdy dział działalności spółki, żądać od zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku, jak również badać dokumenty.
4. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach spółki oraz występować do zarządu spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić radę o zajętym stanowisku w sprawie wniosku lub inicjatywy rady nie później niż w ciągu 2 (dwóch) tygodni.
5. Rada nie ma prawa do wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.
§3.
1. Rada składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.
2. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych z zachowaniem postanowień art. 390 § 2 kodeksu spółek handlowych. Członek rady oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
3. Członkowie rady powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
4. Członek rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.
5. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Każdy przypadek tego typu powinien zostać odnotowany w treści protokołu z posiedzenia rady.
6. Członek rady powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
§4.
1. Kadencja rady trwa 3 (trzy) lata. 2. Nowo powołani członkowie rady wybierają na pierwszym posiedzeniu rady ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady. Wybory przeprowadza się również w trakcie kadencji na pierwszym posiedzeniu rady po nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym został odwołany ze składu rady dotychczasowy Przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady, jak również na pierwszym posiedzeniu rady po złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji przez dotychczasowego przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady.
3. Wyboru, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków rady bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.
4. Do obowiązków przewodniczącego rady należy:
1) zwoływanie posiedzeń rady,
2) ustalanie propozycji porządku obrad,
3) przewodniczenie obradom rady,
4) zapewnienie przygotowania projektów uchwał rady w sprawach objętych porządkiem obrad,
5) powiadamianie członków zarządu o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzeń rady oraz utrzymywanie roboczego kontaktu z zarządem, szczególnie w sprawach wnoszonych na posiedzenie rady i walne zgromadzenie,
6) zapewnienie przekazania zarządowi uchwał rady opiniujących projekty uchwał walnego zgromadzenia oraz sprawozdania rady z wyników oceny sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki przed walnym zgromadzeniem w czasie umożliwiającym akcjonariuszom zapoznanie się z nimi i dokonanie oceny,
7) otwieranie walnych zgromadzeń.
5. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub jego niezdolności do wykonywania pracy obowiązki przewodniczącego rady przejmuje wiceprzewodniczący.
§5.
1. Członkowie rady wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Członkowie rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady.
§6.
1. Posiedzenia Rady powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno mieć formę pisemną, tj. list polecony, fax lub telex i powinno zostać wysłane do wszystkich członków ze stosownym wyprzedzeniem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość telefonicznego zwoływania posiedzenia rady.
2. Posiedzenia rady, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków zarządu.
3. Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek członka rady, bądź zarządu spółki, przy czym wnoszący o zwołanie posiedzenia rady podaje we wniosku proponowany porządek obrad.
4. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 2) posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli przewodniczący nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
§7.
1. Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków i wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni (powiadomieni).
2. Porządek obrad, za zgodą wszystkich członków rady obecnych na posiedzeniu, może być zmieniany, uzupełniany lub ograniczany w trakcie posiedzenia wyłącznie, gdy obecni są wszyscy członkowie rady i wyrażają oni zgodę na zmianę, uzupełnienie lub ograniczenie porządku obrad lub gdy podjęcie określonych działań przez radę jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady a spółką).
3. Każdy członek rady może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie.
4. Oprócz członków zarządu na posiedzenia rady mogą być zapraszani właściwi dla omawianej sprawy pracownicy spółki lub osoby nie będące pracownikami spółki bez prawa do udziału w głosowaniu.
§8.
1. Uchwały rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady.
2. Uchwały rady są numerowane kolejno z oznaczeniem roku, w którym zostały podjęte.
§9.
1. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za wyjątkiem wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania i odwołania członka Zarządu i zawieszania w czynnościach tych osób.
2. W celu podjęcia przez radę uchwały poza posiedzeniem przewodniczący (lub wiceprzewodniczący) powiadamia wszystkich członków rady o treści projektu uchwały i określa termin, w jakim członkowie są zobowiązani do oddania głosu. Głos oddany po terminie traktowany będzie jako "WSTRZYMUJĄCY SIĘ".
3. Uchwałę uważać się będzie za podjętą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli otrzymała bezwzględną większość głosów oddanych przez co najmniej połowę jej członków.
4. Przewodniczący (lub wiceprzewodniczący) sporządza protokół z wyników głosowania w trybie, o który mowa powyżej. Protokół ten otrzymują wszyscy członkowie rady.
§10.
1. Uchwały rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków rady i innych zaproszonych osób, teksty podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne oraz streszczenie dyskusji. Do protokołu dołącza się materiały rozpatrywane na posiedzeniu, które wymagają przygotowania ich w formie pisemnej.
2. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie rady i protokolant.
3. Protokoły i uchwały są przechowywane w siedzibie spółki wraz z innymi materiałami, przedkładanymi na posiedzenia rady.
§11.
1. Rada ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w statucie spółki, oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę.
2. Rada ustala porządek obrad walnego zgromadzenia w sytuacji opisanej w ust. 1.
3. Rada może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia zwołanego z inicjatywy zarządu lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po dokonaniu przez zarząd ogłoszenia zwołującego walne zgromadzenie, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z porządkiem obrad ustalonym przez radę.
5. Członkowie rady powinni być obecni na walnym zgromadzeniu, jak również powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki Udzielanie szeregu informacji nie może być jednak dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
§12.
1. Członkowie rady za wypełnianie swych funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone przez walne zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie członków rady delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ustala uchwałą rada nadzorcza.
3. Członkom rady przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w pracach rady.
§13. 1. Dla wykonywania swoich statutowych obowiązków rada ma prawo nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów spółki.
2. Obsługę administracyjno-techniczną rady zapewnia zarząd spółki.
§14.
Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić uchwałą walnego zgromadzenia
Uchwała Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej;
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje
Pana _________________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej;
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje
Pana / Panią _________________________ na członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 23-06-2003

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu