Forte <FMFP.WA> Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryki Mebli &quot;FORTE&quot; Spółka Akcyjna
21-05-2003, 16:31

Forte <FMFP.WA> Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERMIN ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
RAPORT BIEŻĄCY NR 5/03
Zarząd Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Białej nr 1 informuje, że zwołuje na dzień 26 czerwca 2003 roku, na godz. 11.00, w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej przy ul. Białej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002,
c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2002,
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2002,
e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2002,
f) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. a, b, d, e oraz wniosek Zarządu dotyczący pkt. c powyżej
7. Powzięcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002,
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002,
c) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002,
d) w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2002,
e) w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002,
f) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2002 ,
g) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2002.
8. Powzięcie uchwał:
a) w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
b) w sprawie zmian w Statucie Spółki,
c) w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
d) w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
e) w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
9. Zamknięcie porządku obrad.
Zarząd podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki (punkt 8 lit. b porządku obrad):
I. Tytuł §3
Obecne brzmienie:
"Przedmiot przedsiębiorstwa"
Proponowane brzmienie:
"Przedmiot działalności Spółki"
II. §3 zdanie pierwsze
Obecne brzmienie:
"Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje:"
Proponowane brzmienie:
"Przedmiot działalności Spółki obejmuje:"
III. §4 pkt. 4.2
Przytoczony w tekście §1 pkt.1.3, zastępuje się §1 pkt.1.4.
IV. §4
Dodać pkt. 4.6 o następującym brzmieniu:
"Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
V. Tytuł §5
Obecne brzmienie: "Władze Spółki"
Proponowane brzmienie:
"Organy Spółki"
VI. §5 pkt. 5.1.1 zdanie pierwsze
Obecne brzmienie: "Zarząd składa się z jednego do pięciu członków."
Proponowane brzmienie:
"Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję."
VII. §5
Dodać pkt. 5.1.1' o następującym brzmieniu:
"Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności:
a) zwołuje posiedzenia Zarządu,
b) określa porządek obrad"
VIII. §5 pkt. 5.1.2 zdanie drugie
Obecne brzmienie:
"W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego."
Proponowane brzmienie:
"W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa." IX. §5 pkt. 5.1.3
Obecne brzmienie:
"Zarząd uchwala Regulamin Zarządu. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą"
Proponowane brzmienie:
"Zarząd uchwala Regulamin Zarządu"
X. §5 pkt. 5.1.6 lit. a)
Obecne brzmienie:
"Wszystkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia.
W szczególności zgody takiej wymagają następujące czynności:
a) sprzedaż i przeniesienie prawa własności nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki,"
Proponowane brzmienie:
"Wszystkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia. W szczególności zgody takiej wymagają następujące czynności:
a) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki."
XI. §5
Dodać pkt. 5.1.6' o następującym brzmieniu"
"Zarząd ustala strategię działania Spółki i przedstawia ją do akceptacji Radzie Nadzorczej"
XII. §5 pkt. 5.2.1
Obecne brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok bilansowy, członkowie następnych Rad Nadzorczych na 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu, bilans zysków i strat za ostatni rok kadencji Rady Nadzorczej.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków." Proponowane brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków. Punkt ten traci moc z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003."
XIII. §5
Dodać pkt. 5.2.1' o następującej treści:
"Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków. Trzech członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien być wolny od jakichkolwiek powiązań ze spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, jeżeli powiązania te mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. Za niezależnego członka nie może być w szczególności uznana osoba, która:
a) pozostaje w stosunku podległości służbowej do Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz Akcjonariuszy lub
b) otrzymuje od Spółki inne wynagrodzenie niż wynikające z funkcji Członka Rady Nadzorczej, jeśli ma to istotny wpływ na podejmowanie niezależnych decyzji lub
c) posiada więcej niż 1% akcji Spółki lub
d) jest osobą bliską (małżonek, wstępni, zstępni) w stosunku do członków Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki i Akcjonariuszy, a także w stosunku do osób wymienionych w pkt. a,b.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem."
XIV. §5
Dodać pkt. 5.2.1'' o następującym brzmieniu: "Postanowienia zawarte w pkt. 5.2.1' dotyczące składu Rady Nadzorczej i kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej obowiązywać będą od nowej kadencji Rady Nadzorczej tj. od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003."
XV. §5 pkt. 5.2.4 zdanie czwarte
Obecne brzmienie:
"W przypadkach nagłych Przewodniczący może ten czas skrócić, jak również zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie, dalekopisem lub telegraficznie."
Proponowane brzmienie:
"W przypadkach nagłych Przewodniczący może ten czas skrócić, jak również zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie, dalekopisem lub telegraficznie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej."
XVI. §5 pkt. 5.2.5. zdanie pierwsze:
Obecne brzmienie:
"Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeśli zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i udział w posiedzeniu weźmie co najmniej 4 członków." Proponowane brzmienie:
"Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeśli zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i udział w posiedzeniu weźmie co najmniej połowa jej członków."
XVII. §5 pkt. 5.3
Dodać pkt. 5.3.6 o następującym brzmieniu:
"W przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie, uchwał w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki, większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, nie jest wymagany wykup akcji."
XVIII. §7 pkt. 7.1
Zastąpić wyrazy "Kodeks handlowy" wyrazami "Kodeks spółek handlowych".
Sprawy organizacyjno - prawne:
Zarząd Fabryk Mebli "FORTE" S.A. w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w pokoju Nr 2 (ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 18 czerwca 2003 roku do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zgromadzenia.
Odpisy sprawozdań Zarządu z działalności, sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane na żądanie akcjonariuszy od dnia 10 czerwca 2003 roku w pokoju nr 2. Odpisy projektów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariuszy w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w dniach 23 - 25 czerwca 2003 roku, w siedzibie Spółki w pokoju nr 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających, pod rygorem nieważności, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji na godzinę przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 21-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Fabryki Mebli &quot;FORTE&quot; Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Forte &lt;FMFP.WA&gt; Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia