Fortis Bank <FPAB.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 8.063 tys. zł

Fortis Bank <FPAB.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 8.063 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAB-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody z tytułu odsetek 55.465 64.620 215.377 304.506 II. Koszty odsetek 24.870 32.925 99.335 174.041 III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) 30.595 31.695 116.042 130.465 IV. Przychody z tytułu prowizji 23.017 18.040 80.885 71.895 V. Koszty prowizji 3.570 3.045 12.850 10.984 VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) 19.447 14.995 68.035 60.911 VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych - - - 1.405 papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych - - - - 2. Od jednostek współzależnych - - - - 3. Od jednostek stowarzyszonych - - - - 4. Od innych jednostek - - - 1.405 VIII. Wynik operacji finansowych -729 4.483 -319 19.976 IX. Wynik z pozycji wymiany 18.423 11.265 55.908 52.620 X. Wynik działalności bankowej 67.736 62.438 239.666 265.377 XI. Pozostałe przychody operacyjne 1.251 1.085 5.964 5.678 XII. Pozostałe koszty operacyjne 1.323 2.496 4.508 5.516 XIII. Koszty działania banku 37.774 40.559 140.812 140.766 XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 6.295 7.064 26.374 27.772 niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 13.813 46.164 58.528 111.218 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe 13.813 46.164 58.528 111.218 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - - - XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 5.626 39.693 37.422 59.351 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko 5.626 39.693 37.422 59.351 bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - - - XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) -8.187 -6.471 -21.106 -51.867 XVIII. Wynik działalności operacyjnej 15.408 6.933 52.830 45.134 XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XX. Zysk (strata) brutto 15.408 6.933 52.830 45.134 XXI. Podatek dochodowy 8.306 -336 18.485 10.135 1. Część bieżąca -2.176 -1.911 1.376 24.202 2. Część odroczona 10.482 1.575 17.109 -14.067 XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 961 -1.706 2.019 -3.624 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto 8.063 5.563 36.364 31.375 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 36.364 31.375 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15.077.700 15.077.700 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,41 2,08 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Fortis Bank Polska SA Data sporządzenia raportu: 12-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ