Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...]

Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...]

Regulamin Rankingu Gazele Biznesu 2017


Art. 1 Postanowienia wstępne


1.    Organizatorem rankingu jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847 – Wydawca dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”, zwana dalej „Organizatorem”
2.    Ranking publikowany będzie w specjalnym dodatku do dziennika „Puls Biznesu”.
3.    Autorem rankingu jest Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022937 – zwana dalej „Coface”.
4.    Celem rankingu jest wskazanie i wyróżnienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.
5.    Pod pojęciem firmy na potrzeby niniejszego rankingu rozumie się:
a. jednoosobową działalność gospodarczą,
b. działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej
c. działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki na podstawie kodeksu spółek handlowych
d. oddział zagranicznego przedsiębiorcy.
e. i inne formy działalności prawnej
 


Art. 2 Zasady Uczestnictwa

1.    W rankingu znajdą się najdynamiczniej rozwijające się małe i średnie firmy.
2.    W edycji rankingu Gazele Biznesu 2017 badane są wyniki firm osiągnięte w latach 2014, 2015 i 2016.
3.    O tytuł Gazeli Biznesu 2017 może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

a.    rozpoczęła działalność przed rokiem 2014 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
b.    w roku bazowym 2014 przychody netto ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych
c.    w latach 2014-2016 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów netto ze sprzedaży
d.    w latach 2014-2016 ani razu nie odnotowała straty
e.    umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów, przekazując dane do Coface, udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

Tylko wypełnienie formularza zgłoszeniowego, udostępnionego na stronie gazele.pb.pl daje gwarancję rozpatrzenia kandydatury firmy do rankingu.

W rankingu nie mogą się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego.

4.    O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2016 vs. 2014).
5.    W rankingu nie są uwzględniane wyniki grup kapitałowych.
6.    W rankingu nie mogą brać udziału następujące firmy z sektora usług finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne.Art. 3 Ranking

1.    Dane dotyczące wyników firm, na podstawie których opracowywany jest ranking Gazele Biznesu 2017, pochodzą z dwóch źródeł:
a.    zostają dobrowolnie przekazane od zainteresowanych firm, które przekazują je za pomocą formularza zgłoszeniowego
b.    z publicznie dostępnych, nieobjętych klauzulami poufności źródeł, z których informacje pozyskuje firma Coface.
2.    Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie gazele.pl w okresie przyjmowania zgłoszeń, tj. od 12 czerwca do 6 października 2017 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane.
3.    Do rankingu zakwalifikują się firmy, które spełniają kryteria art. 2, pkt. 3.
4.    O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2016 vs. 2014).
5.    Weryfikacją danych i wyników finansowych firm, które pochodzą z obu źródeł oraz opracowaniem na ich podstawie rankingu „Gazele Biznesu 2017” na zlecenie Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. zajmuje się firma Coface.
6.    Jeśli przekazane przez firmę w zgłoszeniu dane finansowe różnią się od danych pozyskanych przez firmę Coface, to przy opracowaniu rankingu bierze się pod uwagę dane pozyskane i zweryfikowane przez Coface w oficjalnych, publicznie dostępnych źródłach.
7.    Coface przygotowując ranking, dokłada należytej staranności co do kompletności i prawidłowości informacji na dzień wykonania raportu o firmie nominowanej do rankingu „Gazele Biznesu 2017”,
8.    Gwarancję rozpatrzenia kandydatury firmy do udziału w rankingu daje wyłącznie wypełnienie przez nią elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie gazele.pl w okresie przyjmowania zgłoszeń, tj. od 12 czerwca do 6 października 2017 r.
9.    Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez organizatora jest otrzymanie przez kandydująca firmę na adres mailowy, podany jako kontaktowy, stosownego komunikatu od organizatora. Komunikat zawiera także dane wprowadzone do formularza, co umożliwia sprawdzenie ich poprawności.
10.   Udział w rankingu jest bezpłatny.


Art. 4 Ogłoszenie Rankingu i Gala


1.    Firmy zostają zakwalifikowane do zestawień regionalnych rankingu zgodnie z województwem, w którym są zarejestrowane.
2.    Organizator nie ma obowiązku informowania osobno firmy o tym, że znalazła się w rankingu i które miejsce w nim zajęła. Informacje te stają się ogólnodostępne z chwilą publikacji rankingu w specjalnym dodatku do dziennika „Puls Biznesu” w grudniu 2017 r.
3.    Informacje o firmach, które znalazły się w rankingu, będą także dostępne po jego publikacji na stronie internetowej gazele.pl.
4.    Firmy, które znajdą się w rankingu Gazele Biznesu 2017, zostaną zaproszone przez organizatora na uroczyste gale regionalne, podczas których otrzymają dyplomy Gazeli Biznesu. Gale odbędą się w pierwszym kwartale 2018 roku, a o ich miejscu i terminie organizator będzie informował drogą elektroniczną.
5.     Udział firmy w gali jest bezpłatny.


Art.5 Dane Osobowe

1.    W przypadku, gdy informacje przetwarzane w ramach realizacji Rankingu Gazele Biznesu stanowią dane osobowe informujemy, że ich administratorem jest Organizator Rankingu -  Bonnier Business (Polska) sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia w oparciu o Regulamin Rankingu, w tym przyjęcia zgłoszenia do Rankingu, koordynacji Gali, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, czy bieżącego kontaktu.
2.    Rankingowi towarzyszy kampania wizerunkowa poprzez publikację wyników Rankingu i fotorelacji z Gali na łamach dziennika Puls Biznesu oraz na stronach internetowych: pb.pl, gazele.pb.pl, relacji przeprowadzanych przez  media oraz informacji zamieszczanych na stronach internetowych Partnerów Rankingu (Coface, Polski Fundusz Rozwoju, Volkswagen Group Polska, Krajowy Rejestr Długów, DPD Polska, P4, Proalpha Polska). W związku z charakterem realizacji Rankingu i Wydarzenia w przypadku, gdy publikowane informacje stanowią dane osobowe, osoba, której te dane dotyczą powinna wyrazić Organizatorowi zgodę na ich udostępnienie w ww. celu. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Rankingu i Gali.
3.    W trakcie zgłoszeń do Rankingu osoba może zostać poproszona o wyrażenie zgody na  przetwarzanie jej danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez Organizatora w formie elektronicznej lub telefonicznej, dotyczących własnych produktów lub usług bądź produktów lub usług podmiotów współpracujących z Organizatorem (Coface, Polski Fundusz Rozwoju, Volkswagen Group Polska, Krajowy Rejestr Długów, DPD Polska, P4, Proalpha Polska). Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem, aby mogły one przeprowadzać własne działania marketingowe w formie elektronicznej lub telefonicznej, w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.
4.   Udział w Gali jest bezpłatny dla przedstawicieli firm będących laureatami rankingu Gazele Biznesu 2017, o ile osoby te wyrażą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych we wszystkich celach określonych zakresem poszczególnych zgód wyodrębnionych w formularzu rejestracji. W przypadku braku wyrażenia zgód w powyższym zakresie, prosimy o kontakt z działem handlowym w celu zakupu biletu na Galę. Kontakt: Maciej Szymczyk, Tel. 81 281 2970, e-mail: m.szymczyk@pb.pl
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
6.    Przy realizacji Rankingu bądź Gali Organizator współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Organizatora (np. Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 A). W przypadku, gdy dostawcy usług będą mieć dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez administratora, dochodzić będzie nie do udostępnienia, lecz powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.Art. 6 Postanowienia Końcowe


1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania rankingu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi.
2.    Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

COFACE

Partner strategiczny

Polski Fundusz Rozwoju

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner
regionalny

Partner
regionalny