Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...]

Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...]

Regulamin Rankingu Gazele Biznesu 2018

Art. 1 Postanowienia wstępne

1.    Organizatorem przedsięwzięcia pod nazwą „Ranking Gazele Biznesu 2018” (dalej: „Ranking”) rankingu jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847 (dalej: „Organizator”).

2.    Celem Rankingu jest wskazanie i wyróżnienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm oraz jego upublicznienie w formach wg własnego uznania Organizatora w tym w ramach specjalnego dodatku do dziennika „Puls Biznesu”, którego wydawcą jest Organizator.

3.    Na potrzeby Rankingu pod pojęciem firma (dalej: „Firma”) – z zastrzeżeniem Art. 2 ust. 5 Regulaminu - rozumie się:
a)    jednoosobową działalność gospodarczą,
b)    działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej,
c)    działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych,
d)    oddział zagranicznego przedsiębiorcy,
e)    inne formy działalności gospodarczej.

4.    Autorem Rankingu jest spółka: Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022937 (dalej: „Coface”).

Art. 2 Zasady Uczestnictwa

1.    W Rankingu zostaną zamieszczone najdynamiczniej (biorąc pod uwagę przyjęte przez Organizatora obiektywne kryteria) rozwijające się małe i średnie Firmy. Intencją Organizatora jest przyznanie Firmom ujętym w Rankingu tytułu „Gazela Biznesu 2018”.

2.    Spełnienie kryteriów, o których mowa w Art. 2 ust. 1 Regulaminu zostanie zweryfikowane w oparciu o wyniki finansowe Firm osiągnięte w latach 2015, 2016 i 2017.

3.    O tytuł „Gazela Biznesu 2018” może ubiegać się Firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:
a)    Firma rozpoczęła działalność przed rokiem 2015 i prowadzi ją nieprzerwanie do chwili obecnej,
b)    W roku bazowym 2015 przychody netto ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych,
c)    Firma w latach 2015-2017 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów netto ze sprzedaży,
d)    Firma w latach 2015-2017 nie odnotowała straty,
e)    Firma w latach 2015 – 2017 nie miała ujemnej wartości kapitału własnego,
f)    Firma umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech lat obrotowych wskazanych w Art. 2 ust. 2 Regulaminu poprzez:
i)    złożenie sprawozdań finansowych do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, lub
ii)    przekazanie danych bezpośrednio do Coface, lub
iii)    udostępnienie danych poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej: „Formularz”).

Tylko wypełnienie formularza zgłoszeniowego, udostępnionego na stronie gazele.pb.pl daje gwarancję rozpatrzenia kandydatury firmy do rankingu.

4.    O miejscu firmy w Rankingu decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów osiągnięty w ciągu trzech lat obrotowych podlegających weryfikacji (2017 vs. 2015).
5.    W Rankingu nie są brane pod uwagę wyniki grup kapitałowych.
6.    W Rankingu nie są uwzględniane następujące Firmy z sektora usług finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne.

Art. 3 Ranking

1.    Na potrzeby Rankingu, dane dotyczące wyników Firm, które podlegać będą weryfikacji i analizie pozyskiwane będą wyłącznie ze źródeł wskazanych w Art. 2 ust. 3 lit. f) Regulaminu.

2.    Formularz udostępniany jest przez Organizatora do publicznej wiadomości w okresie przyjmowania zgłoszeń do Rankingu tj. od 11 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r. Formularz udostępniany jest w formie elektronicznej umożliwiającej jego wypełnienie i przekazanie Organizatorowi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą uwzględniane.

3.    Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest otrzymanie przez Firmę na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu stosownego komunikatu od Organizatora. Organizator zapewnia, że częścią komunikatu o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będą dane wskazane w Formularzu przez Firmę, co umożliwi Firmie weryfikację dodatkową ich poprawności.

4.    W Rankingu ujęte zostaną Firmy spełniające wszystkie kryteria wymienione w Art. 2 ust. 3 Regulaminu.

5.    Podmiotem odpowiedzialnym za weryfikację i analizę danych i wyników finansowych Firm oraz opracowanie Rankingu na zlecenie Organizatora jest Coface. Coface dokłada należytej staranności co do kompletności i prawidłowości danych na dzień opracowania Rankingu.

6.    W przypadku gdy przekazane przez Firmę w Formularzu dane finansowe różnią się od danych pozyskanych przez Coface wówczas w Rankingu uwzględniane będą dane pozyskane przez Coface w oficjalnych i publicznie dostępnych źródłach.

7.    Udział w Rankingu jest bezpłatny.

Art. 4 Ogłoszenie Rankingu i gale

1.    Firmy ujęte w Rankingu zostaną zakwalifikowane przez Organizatora do zestawień (podrankingów) regionalnych wg właściwych województw. O kwalifikacji do danego zestawienia regionalnego jest miejsce siedziby Firmy.

2.    Organizator nie ma obowiązku informowania osobno Firm o tym, że została ujęta w Rankingu i które miejsce w nim zajęła. Informacje powyższe zostaną przekazane do publicznej wiadomości z chwilą publikacji Rankingu w specjalnym dodatku do dziennika „Puls Biznesu” w grudniu 2018 r. oraz w dalszej kolejności udostępnione na stronie internetowej Rankingu gazele.pb.pl.

3.    Informacje o firmach, które znalazły się w rankingu, będą także dostępne po jego publikacji na stronie internetowej pb.gazele.pl.

4.    Intencją Organizatora jest by przedstawiciele Firm, które znajdą się w Rankingu zostali zaproszeni na uroczyste gale regionalne, podczas których otrzymają certyfikaty potwierdzające przyznanie tytułu „Gazela Biznesu 2018”. Organizacja gali, o których mowa w zdaniu poprzedzającym planowana jest na pierwszy kwartał 2019 r., a o ich miejscach i terminach Organizator poinformuje zainteresowanych drogą elektroniczną.

5.    Udział przedstawicieli Firmy w gali jest bezpłatny. Udział w gali odbywa się na podstawie odrębnego zgłoszenia.

Art.5 Dane Osobowe

1.    W przypadku pozyskiwania danych osobowych z wykorzystaniem Formularza, administratorem danych osobowych jest Organizator. Pełne dane administratora danych osobowych: Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON: 011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bonnier.pl oraz adresem korespondencyjnym: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa.
2.    Organizator jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa polskiego w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
3.    Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z opracowaniem Rankingu, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy w związku z zasadami określonymi w Regulaminie będą powierzone do przetwarzania Coface. Powierzenie do przetwarzania nastąpi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej pomiędzy Organizatorem i Coface.
4.    Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).
5.    Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy dla celów, o których mowa w ustępie powyżej będą przetwarzane do zakończenia Rankingu tj. do czasu przeprowadzenia ostatniej z gal Rankingu, o których mowa w Art. 4 Regulaminu.
6.    Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez osobę której dane dotyczą w każdym czasie. Zakończenie Rankingu nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.
7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zgłoszenia Firmy do Rankingu. Podjęte przez zgłaszającego (w przypadku posiadania upoważnienia do zgłoszenia) lub przez osobę której dane dotyczą czynności które skutkować będą pozbawieniem Organizatora prawa do przetwarzania danych osobowych mogą wpływać na brak możliwości uczestnictwa w Rankingu.
8.    W przypadku konieczności dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zobowiązań Organizatora wynikających z Rankingu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
9.    Osoba której dane zostały wskazane w Formularzu i której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
10.    W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Art. 6 Postanowienia Końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania rankingu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi.

2.    Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

COFACE

Partner

KRD

Partner logistyczny

DPD

Partner

Proalpha