Getin <GETI.WA> Projekty uchwał na NWZA (raport bieżący nr 14/2003)

Getin <GETI.WA> Projekty uchwał na NWZA (raport bieżący nr 14/2003) PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA (RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2003) Raport bieżący nr 14/2003 Zarząd Getin Service Provider SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 16 kwietnia 2003 r. UCHWAŁA NR .../2003 Działając na podstawie art. 416 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki i postanawia, że przedmiotem działalności Spółki będzie działalność produkcyjna, handlowa i usługowa na rachunek własny i w pośrednictwie, w zakresie: 1) prowadzenia inwestycji kapitałowych na rynkach krajowych i zagranicznych; 2) doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami; 3) doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 4) zarządzania holdingami; 5) eksportu oraz importu wyrobów i usług własnych oraz osób trzecich w zakresie objętym działalnością Spółki; 6) usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozostałych; 7) działalności komercyjnej, pozostałej; 8) pośrednictwa finansowego, pozostałego; 9) pośrednictwa pieniężnego, pozostałego; 10) działalności pomocniczej związanej z pośrednictwem finansowym; 11) pośrednictwa handlowego, usług finansowych; 12) ubezpieczeń, pozostałych; 13) działalności pomocniczej związanej z ubezpieczeniami; 14) informatyki; 15) telekomunikacji, w tym usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci internet; 16) projektowania systemów informatycznych i oprogramowania komputerów; 17) reprodukcji komputerowych nośników informacji i baz danych; 18) produkcji, serwisu oraz handlu hurtowego i detalicznego sprzętem elektronicznym, komputerowym, telekomunikacyjnym, akcesoriami biurowymi, artykułami papierniczymi, oprogramowaniem komputerowym; 19) obsługi nieruchomości; 20) działalności wydawniczej; poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji; 21) handlu hurtowego i komisowego, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami; 22) prowadzenia komisów, składów konsygnacyjnych i celnych. UCHWAŁA NR .../2003 W związku z podjęciem uchwały nr .../2003 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że: 1) uchyla w całości dotychczasową treść punktów: 3, 5, 7, 8 i 12, 2) zmienia dotychczasową numerację punktów: 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13 i 14 w ten sposób, że: a) dotychczasowy pkt. 1 otrzymuje nowy numer: 15), b) dotychczasowy pkt. 2 otrzymuje nowy numer: 16), c) dotychczasowy pkt. 4 otrzymuje nowy numer: 17), d) dotychczasowy pkt. 6 otrzymuje nowy numer: 2), e) dotychczasowy pkt. 9 otrzymuje nowy numer: 18), f) dotychczasowy pkt. 10 otrzymuje nowy numer: 11), g) dotychczasowy pkt. 11 otrzymuje nowy numer: 5), h) dotychczasowy pkt. 13 otrzymuje nowy numer: 22), i) dotychczasowy pkt. 14 otrzymuje nowy numer: 1), 3) dodaje nowe punkty o numerach: 3-4, 6-10, 12-14 i 19-21 w następującym, nowym brzmieniu: a) punkt 3 w brzmieniu: "3) doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;" b) punkt 4 w brzmieniu: "4) zarządzania holdingami;" c) punkt 6 w brzmieniu: "6) usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozostałych;" d) punkt 7 w brzmieniu: "7) działalności komercyjnej, pozostałej;" e) punkt 8 w brzmieniu: "8) pośrednictwa finansowego, pozostałego;" f) punkt 9 w brzmieniu: "9) pośrednictwa pieniężnego, pozostałego;" g) punkt 10 w brzmieniu: "10) działalności pomocniczej związanej z pośrednictwem finansowym;" h) punkt 12 w brzmieniu: "12) ubezpieczeń, pozostałych;" i) punkt 13 w brzmieniu: "13) działalności pomocniczej związanej z ubezpieczeniami;" j) punkt 14 w brzmieniu: "14) informatyki;" k) punkt 19 w brzmieniu: "19) obsługi nieruchomości;" l) punkt 20 w brzmieniu: "20) działalności wydawniczej; poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji;" m) punkt 21 w brzmieniu: "21) handlu hurtowego i komisowego, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami;" UCHWAŁA NR .../2003 Działając na podstawie art. 415 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że: 1) uchyla w całości dotychczasową treść § 13 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: "§ 13. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd." 2) uchyla w całości dotychczasową treść § 17 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: "§ 17. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy: a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach, c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki, f) wybór rewidenta Spółki, g) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki, h) udzielanie zgody na połączenie lub konsolidację z innym podmiotem, i) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, j) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów, k) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, l) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości przez Spółkę." UHWAŁA NR .../2003 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 54.000.000,-zł (pięćdziesiąt cztery miliony złotych) w drodze emisji 54.000.000 (pięćdziesięciu czterech milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 1,-zł (jeden złoty) każda. 2. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2003, to jest od dnia 1 stycznia 2003 roku. 4. Prawo poboru akcji nowej emisji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 5. Akcje serii F będą, po ich dopuszczeniu do publicznego obrotu, oferowane w ramach oferty publicznej. 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a) określenia ceny emisyjnej akcji serii F, która powinna być podana do publicznej wiadomości nie później niż na dwa dni robocze przed otwarciem subskrypcji, b) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F, c) ustalenia zasad dystrybucji akcji serii F, d) określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F, e) określenia zasad przydziału akcji serii F, f) podjęcia decyzji w sprawie zawarcia oraz do zawarcia umów w sprawie subemisji inwestycyjnej lub usługowej oraz emisji kwitów depozytowych. 7. Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii F (dzień prawa poboru) jest dzień 15 lipca 2003 r. UCHWAŁA NR .../2003 1. Uchwala się wprowadzenie do publicznego obrotu akcji serii F wyemitowanych na podstawie uchwały nr .../2003 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym. 2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia akcji serii F do publicznego obrotu, a następnie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. UCHWAŁA NR .../2003 W związku z żądaniem akcjonariuszy złożonym na podstawie art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zamiany 700.000 (siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,-zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2000 roku, na akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,-zł (jeden złoty) każda. UCHWAŁA NR .../2003 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości dotychczasową treść § 21 ust. 1 Statutu Spółki i ustala jego nową treść w następującym brzmieniu: "1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 70.000.000,-zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na: a) 100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; b) 5.900.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; c) 4.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, d) 700.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, e) 5.300.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, f) 54.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda." § 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wszystkie uchwalone w dniu dzisiejszym zmiany Statutu. UCHWAŁA NR .../2003 W związku z podjęciem uchwały nr ..../2003 i na podstawie wniosku Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, związanej z prowadzeniem jej dotychczasowej działalności. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowego wykazu składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, będących przedmiotem dzierżawy oraz do ustalenia szczegółowych warunków umowy dzierżawy. UCHWAŁA NR .../2003 W związku z podjęciem uchwały nr ..../2003 i na podstawie wniosku Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, związanej z prowadzeniem jej dotychczasowej działalności. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowego wykazu składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, będących przedmiotem zbycia oraz do ustalenia szczegółowych warunków umowy sprzedaży. Data sporządzenia raportu: 08-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ