Getin <GETI.WA> PRZYJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ REGULAMINU ZARZĄDU; ZMIANA OŚWIADCZENIA W SPRAWIE ZASAD ŁADU...

opublikowano: 27-04-2004, 16:50

Getin <GETI.WA> PRZYJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ REGULAMINU ZARZĄDU; ZMIANA OŚWIADCZENIA W SPRAWIE ZASAD ŁADU... PRZYJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ REGULAMINU ZARZĄDU; ZMIANA OŚWIADCZENIA W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO (RAPORT BIEŻĄCY NR 47/2004)
W związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą w dniu 26 kwietnia 2004 r. uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania od dnia 1 maja 2004 r. Regulaminu Zarządu, Zarząd Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2004, opublikowanego dnia 17.02.2004 r., dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, informuje, iż zmianie ulega przedmiotowe oświadczenie Zarządu w zakresie "Dobrych praktyk zarządu" w punkcie nr 40.
Dotychczasowe brzmienie oświadczenia w tym zakresie:
"NIE - Spółka nie posiada Regulaminu Zarządu. Spółka zakończyła proces opracowywania Regulaminu Zarządu, który trafi pod obrady Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z wcześniejszym oświadczeniem Spółki jego ostateczny kształt jak i wprowadzenie powinno zakończyć się później niż do końca 2004 roku".
Obecne brzmienie oświadczenia w tym zakresie:
"TAK - Rada Nadzorcza Spółki w dniu 26 kwietnia 2004 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu".
Zarząd podaje jednocześnie do wiadomości treść Regulaminu Zarządu:
REGULAMIN ZARZĄDU
GETIN HOLDING S.A.
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 9/2004 z dnia 26.04.2004 r.
I. Postanowienia ogólne
§ 1
Zarząd GETIN HOLDING Spółka Akcyjna, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu Spółki, przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i niniejszego Regulaminu, jak również zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk przyjętymi przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 2
1.Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2.Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone Statutem lub przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
§ 3
Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
§ 4
Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
§ 5
Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, to znaczy po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.
§ 6
Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
II. Skład Zarządu i podział kompetencji
§ 7
1.Zarząd składa się z 1 do 5 Członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą.
2.Rada Nadzorcza może powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu pełnienie funkcji Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.
3.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub też Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
§ 8
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i podejmuje decyzje poprzez podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy charakter, rodzaj sprawy lub inny czynnik za tym przemawia, Zarząd może wyznaczyć jedną lub kilka osób spośród członków Zarządu do zajęcia się sprawą lub kategorią spraw (podział kompetencji). Postanowienia zdania drugiego niniejszego paragrafu nie naruszają postanowień dotyczących zasad reprezentacji i prowadzenia spraw Spółki.
§ 9
1.Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2.Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.
III. Kompetencje Zarządu
§ 10
1.Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, które zgodnie z jej Statutem nie wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia i nie są zastrzeżone dla Rady Nadzorczej, w tym zwoływanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.
2.Szczegółowe warunki zwoływania przez Zarząd Spółki Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego organizacji określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GETIN Holding S.A.
3. Zarząd zapewnia prowadzenie przez Spółkę polityki informacyjnej oraz określa zasady kontaktów z mediami. Zapewnienie odpowiedniej polityki informacyjnej obejmuje w szczególności wskazanie osób odpowiedzialnych za kontakty z mediami, do których obowiązków należy zapewnienie spójnej i rzetelnej informacji o Spółce. Osoby odpowiedzialne za kontakty z mediami zapewniają publikację na stronach internetowych Spółki podstawowych regulacji wewnętrznych, informacji i dokumentów związanych z Walnymi Zgromadzeniami oraz sprawozdania finansowego. Prowadzenie polityki informacyjnej odbywa się z zachowaniem przepisów dotyczących zasad przekazywania informacji przez spółki publiczne.
IV. Organizacja pracy Zarządu
§ 11
1.Zarząd zbiera się na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa, a w razie jego nieobecności przez Wiceprezesa lub wyznaczonego przez Prezesa lub Zarząd Członka Zarządu. Posiedzenie może być również zwołane na pisemny uzasadniony wniosek przynajmniej jednego Członka Zarządu.
2.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, gdy Zarząd Spółki uzna to za konieczne.
3.Zwołując Zarząd na posiedzenie Prezes, Wiceprezes lub wyznaczony na podstawie ust. 1 Członek Zarządu powiadamia wszystkich Członków na 2 dni robocze przed posiedzeniem o jego terminie, miejscu i porządku obrad.
4.Prezes, Wiceprezes lub wyznaczony na podstawie ust. 1 Członek Zarządu zwolniony jest od wymogów ust. 2 odnośnie zwoływania posiedzeń, jeżeli termin posiedzenia został wyznaczony przez Zarząd i zamieszczony w protokole posiedzenia lub też zwoływanych w nagłych przypadkach.
5.Posiedzenie zwoływane na uzasadniony wniosek Członka Zarządu powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku. Posiedzenie zwoływane na wniosek Członka Zarządu nie wymaga zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3.
6.Zawiadomienia można dokonać pisemnie, faxem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ustnie.
§ 12
Pracą Zarządu, w tym obradami, kieruje Prezes Zarządu. W wypadku nieobecności Prezesa pracą Zarządu kieruje Wiceprezes lub inny Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa lub wybrany przez Zarząd.
§ 13
1.Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy kworum wynoszącym 1/2 jego składu osobowego. 2.Uchwały mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu i tylko w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i jednogłośnie wyrażą zgodę na podejmowanie uchwał nie objętych porządkiem obrad.
3.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych dotyczących Członków Zarządu oraz na wniosek choćby jednego Członka Zarządu.
§ 14
1.Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
2.Protokoły sporządza protokolant, którym może być Członek Zarządu lub pracownik Spółki wyznaczony przez Zarząd.
3.Protokół powinien zawierać: numer kolejny, miejsce i datę posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, uchwalony porządek obrad, podjęte uchwały z zaznaczoną ilością głosów oddanych za każdą uchwałą, a także zdania odrębne poszczególnych Członków Zarządu, o ile zostaną zgłoszone do protokołu. Protokół podpisują wszyscy obecni Członkowie Zarządu oraz protokolant.
§ 15
1.Protokoły przechowywane są w Departamencie Prawnym Spółki. Po upływie 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym sporządzono protokoły, dokumenty składane są w archiwum Spółki.
2.Wgląd do protokołów mają Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej oraz - za zgodą Członka Zarządu - inni pracownicy lub osoby współpracujące ze Spółką.
§ 16
Na posiedzenie Zarządu mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy lub inne osoby.
V. Inne zasady obowiązujące Członków Zarządu
§ 17
1.Prowadzenie działalności konkurencyjnej przez Członka Zarządu wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2.Definicja działalności konkurencyjnej jest zawarta w umowach zawieranych pomiędzy Członkami Zarządu a Spółką.
§ 18
Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
§ 19
Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
§ 20
Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej zależnych jako inwestycję długoterminową.
VI. Postanowienia końcowe
§ 21
Koszty działania Zarządu pokrywa Spółka.
§ 22
1.Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.
2.Łączna wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia.
§ 23
Regulamin Zarządu jest jawny i ogólnie dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki.
Data sporządzenia raportu: 27-04-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Getin &lt;GETI.WA&gt; PRZYJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ REGULAMINU ZARZĄDU; ZMIANA OŚWIADCZENIA W SPRAWIE ZASAD ŁADU...