Getin <GETI.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 2.688 tys. zł

Getin <GETI.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 2.688 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 519 1.116 3.488 3.619 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 285 455 996 2.139 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 519 1.086 3.437 3.564 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - 30 51 55 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 891 729 3.906 4.126 w tym: - od jednostek powiązanych -70 9 653 48 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 891 709 3.858 4.081 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - 20 48 45 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) -372 387 -418 -507 IV. Koszty sprzedaży 275 393 1.234 1.844 V. Koszty ogólnego zarządu 1.209 424 4.247 2.822 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1.856 -430 -5.899 -5.173 VII. Pozostałe przychody operacyjne -66 166 489 179 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 3 2 9 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne -66 163 487 170 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 651 1.134 1.455 1.261 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 29 7 112 14 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 679 1.206 959 1.206 3. Inne koszty operacyjne -57 -79 384 41 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2.573 -1.398 -6.865 -6.255 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 789 146 1.761 772 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 712 141 1.672 725 - od jednostek powiązanych 208 66 208 397 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 77 5 89 47 XI. Koszty finansowe 1.067 - 1.887 68 1. Odsetki, w tym: 1 - 1 - - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji -131 - - - 4. Inne 1.197 - 1.886 68 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -2.851 -1.252 -6.991 -5.551 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -2.851 -1.252 -6.991 -5.551 XV. Podatek dochodowy -163 65 -150 -13 a) część bieżąca - - - - b) część odroczona -163 65 -150 -13 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -2.688 -1.317 -6.841 -5.538 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -6.841 -5.538 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 38.500.000 16.000.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,18 -0,35 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: GETIN HOLDING SA Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ