Groclin <IGAU.WA> Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie firmy Inter Groclin Auto S.A. - część 1

Groclin Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie firmy Inter Groclin Auto S.A. - część 1 TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FIRMY INTER GROCLIN AUTO S.A. Raport bieżący nr 13/2003 Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu firmy Inter Groclin Auto S.A. w dniu 04 kwietnia 2003 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt Uchwała nr 1/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. potwierdza porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 51 z dnia 13 marca 2003 r., pod pozycją 2235: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Rady Nadzorczej, b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A, sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2002, c) skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2002, 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2002, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2002, d) podziału zysku za rok 2002, e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2002, f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.za rok 2002, g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2002, h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2002. 7. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 8. Informacja Zarządu w zakresie implementacji "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2002". 9. Zamknięcie obrad. Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt Uchwała nr 2/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. oraz z badania: a) sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans i zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2002 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., c) propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002r. d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego skonsolidowany bilans i skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2002 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 r. e) skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt Uchwała nr 3/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .......................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt Uchwała nr 4/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. obejmujące : a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 238.425.410,45 zł (dwieście trzydzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziesięć złotych czterdzieści pięć groszy), b) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2002 r. zamykające się kwotą 112.225.956,22 zł (sto dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze) c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., wykazujący zysk netto w kwocie 24.081.861,66 (dwadzieścia cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy) d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazujący stan środków pieniężnych netto na sumę 2.476.621,73 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze) e) informację dodatkową za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .......................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt Uchwała nr 5/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: podziału zysku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. b) Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. postanawia: § 1 Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. w kwocie 24.081.861,66 (dwadzieścia cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznacza się na: a) kapitał zapasowy - 19.265.489,33 zł (dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze) b) kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidend - 4.816.372,33 zł (cztery miliony osiemset szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt Uchwała nr 6/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2002. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt Uchwała nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2002 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 300.062.242,47 zł (trzysta milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dwa złote czterdzieści siedem groszy) b) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2002 r. zamykające się kwotą 115.846.596,28 zł (sto piętnaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia osiem groszy) c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., wykazujący zysk netto w kwocie 29.330.308,78 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy), d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazujący stan środków pieniężnych netto na sumę 25.245.024,78 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy), e) skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ............................................. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt Uchwała nr 8/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Drzymale absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S. A. udziela Panu Zbigniewowi Drzymale absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt Uchwała nr 9/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S. A. udziela Panu Wojciechowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt Uchwała nr 10/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu Januszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt Uchwała nr 11/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: udzielenia Panu prof. dr hab. Waldemarowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu prof. dr hab. Waldemarowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt Uchwała nr 12/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: udzielenia Pani Barbarze Sikorskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Pani Barbarze Sikorskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt Uchwała nr 13/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Prell absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu Marcinowi Prell absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt Uchwała nr 14/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: udzielenia Pani Monice Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Pani Monice Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt Uchwała nr 15/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie: zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie § 21 oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A., uchwala, co następuje : W Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany: 1. § 1 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Kompetencje Rady Nadzorczej określają § 16 - 20 Statutu Spółki i przepisy Kodeksu spółek handlowych. 2. § 2 otrzymuje brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków, w tym przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych w sposób określony w Statucie Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał. 3. Z wyjątkiem przypadków określonych Statutem, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady. Jego zastępcę i Sekretarza wybierają członkowie Rady Nadzorczej. 3. § 3 otrzymuje brzmienie: 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w Grodzisku Wlkp. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy jej obradom. Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku. 3. Nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy nie stoi na przeszkodzie zwołaniu ani przeprowadzeniu posiedzenia Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą. W razie ich nieobecności posiedzenie może zostać zwołane i prowadzone przez każdego z pozostałych członków Rady. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie. 6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane na posiedzeniach prowadzonych telefonicznie są ważne pod warunkiem zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach. 7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ......................................... Załączniki Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2003 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A. w okresie 2002 r. Skład Rady Nadzorczej firmy Inter Groclin Auto S.A., do dnia 21 maja 2002 r., tj. do dnia powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy Inter Groclin Auto S.A. nowego składu Rady Nadzorczej został powołany uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 1999 r., zaprotokołowaną notarialnie (repertorium A numer 1875/1999) przez Notariusza Ewę Strasburger-Gąskę, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Grodzisku Wlkp. przy ul. 27 Stycznia 5 (wybory nastąpiły po zakończeniu I kadencji Rady Nadzorczej). Od dnia 25 czerwca 1999 r. do dnia 21 maja 2002 r. skład Rady Nadzorczej firmy Inter Groclin Auto S.A. przedstawiał się następująco: 1. Janusz Brzeziński - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Monika Drzymała 3. Waldemar Frąckowiak 4. Marcin Prell 5. Barbara Sikorska

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ