Groclin <IGAU.WA> Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie firmy Inter Groclin Auto S.A. - część 2

Elektrobudowa Spółka Akcyjna
opublikowano: 26-03-2003, 16:35

Groclin <IGAU.WA> Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie firmy Inter Groclin Auto S.A. - część 2 Na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 1999 r. członkowie Rady dokonali wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, powierzając te funkcje:
- Waldemarowi Frąckowiakowi - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Barbarze Sikorskiej - Sekretarz Rady Nadzorczej
Nowy skład Rady Nadzorczej powołany został uchwałą nr 15/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 maja 2002 r., zaprotokołowaną notarialnie (repertorium A numer 5663/2002) przez Notariusza Ewę Strasburger-Gąskę, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Grodzisku Wlkp. przy ul. 27 stycznia 5 (wybory nastąpiły po zakończeniu II kadencji Rady Nadzorczej).
Od dnia 21 maja 2002 r. skład Rady Nadzorczej firmy Inter Groclin Auto S.A. przedstawiał się następująco:
1. Janusz Brzeziński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Waldemar Frąckowiak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Barbara Sikorska - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Marcin Prell - Członek Rady Nadzorczej
5. Monika Drzymała - Członek Rady Nadzorczej
W okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. Rada odbyła siedem posiedzeń w dniach 26.03.2002 r., 23.04.2002 r., 30.07.2002 r., 03.09.2002 r., 10.10.2002 r., 08.11.2002 r., 20.12.2002 r., na których zajęto się w szczególności następującymi sprawami:
1. Omówienie wyników działalności Spółki w poszczególnych okresach i narastająco.
2. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy firmy Inter Groclin Auto S.A.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy firmy Inter Groclin Auto S.A.
4. Zapoznanie się z przedłożonym przez Zarząd Spółki rocznym sprawozdaniem finansowym Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., obejmującym: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową, sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności gospodarczej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz propozycją podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. i sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania ww. dokumentów wraz z podjętą uchwałą w tej sprawie, a także skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., obejmującym: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową, sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności gospodarczej grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
5. Zapoznanie się z projektami uchwał, które Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A. zamierzał przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy firmy Inter Groclin Auto S.A. w dniu 21 maja 2002 r.
6. Zapoznanie się z projektami uchwał, które Zarząd Inter Groclin Auto S.A. zamierzał przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. w dniu 10 października 2002 r.
7. Wyznaczenie biegłego rewidenta do dokonania:
a) przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego okres od 01.01.2002 r. do 30.06.2002 r.,
b) przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego okres od 01.01.2002 r. do 30.06.2002 r.,
c) badania sprawozdania finansowego za rok 2002 Inter Groclin Auto S.A.,
d) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002 grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
8. Zapoznanie się i wyrażanie opinii na poszczególnych etapach przygotowań do przeprowadzenia emisji akcji serii E firmy Inter Groclin Auto S.A., a w szczególności spraw dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w Statucie Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidend, wyboru doradców prawnych i finansowych.
9. Zatwierdzenie zmian w regulaminie Zarządu firmy Inter Groclin Auto S.A.
10. Wykup udziałów Spółki z o.o. "Groclin - Karpaty" oraz powołanie pełnomocnika w celu zawarcia umowy kupna - sprzedaży udziałów ww. Spółki.
11. Wyrażenie opinii w sprawie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki "Groclin - Karpaty" Sp. z o.o.
12. Zapoznanie się z protokołem negocjacji transakcji kupna - sprzedaży udziałów Groclin Karpaty Sp. z o.o.
13. Wyrażenie opinii w sprawie uchwały Zarządu o wydatkach związanych z działalnością promocyjno - reklamową za pośrednictwem SSA "Groclin - Dyskobolia".
14. Wyrażanie opinii w sprawie zadań i obowiązków pełnomocnika i jego zastępcy ds. kontaktu z akcjonariuszami Spółki Inter Groclin Auto S.A.
15. Wyrażenie opinii o aspektach ładu korporacyjnego w Spółce Inter Groclin Auto S.A.
16. Wyrażenie opinii w sprawie nabycia akcji Spółki Inter Groclin Auto S.A. w celu ich umorzenia.
17. Omówienie przewidywanego wykonania rezultatów gospodarczych za rok 2002 oraz założenia projektu planu działalności gospodarczej na rok 2003.
18. Plan pracy Rady Nadzorczej na rok 2002.
19. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu firmy Inter Groclin Auto S.A.,
W posiedzeniach odbytych w dniach 26.03.2002 r., 23.04.2002 r., 30.07.2002 r., 03.09.2002 r., 10.10.2002 r., uczestniczyło 4 członków Rady Nadzorczej, w dniach 08.11.2002 r., 20.12.2002 r. uczestniczyli członkowie w pełnym składzie.
Protokoły z posiedzeń wraz z materiałami stanowiącymi integralną część zostały złożone do zbioru dokumentów Zarządowi Spółki.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przyjęte sześcioma głosami "za". Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/2003 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.,
b) zweryfikowanego sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek zysków i strat, rachunek przypływów pieniężnych oraz informację dodatkową za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.,
c) propozycji Zarządu co do podziału zysku za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
d) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
e) zweryfikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego: skonsolidowany bilans, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
W sprawozdaniu Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. zostały przedstawione dane za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. oraz porównywalne dane za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
W przedmiotowym sprawozdaniu zawarto m.in. informacje o:
1. profilu działalności Spółki,
2. podstawowych produktach i usługach,
3. wartości i strukturze geograficznej przychodów ze sprzedaży,
4. głównych odbiorcach i dostawcach Inter Groclin Auto S.A.,
5. wynikach finansowych Spółki,
6. majątku trwałym i obrotowym przedsiębiorstwa,
7. kapitałach obcych,
8. rodzaju i wielkości kapitałów własnych,
9. akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A.,
10. umowach zawartych w ciągu ostatniego roku obrotowego, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy,
11. nagrodach i wyróżnieniach w 2002 r. dla Inter Groclin Auto S.A. i jej Prezesa,
12. wydatkach inwestycyjnych przedsiębiorstwa, 13. umowach znaczących dla działalności Spółki w roku 2002: handlowych, ubezpieczeniowych, współpracy, inwestycyjnych i o badanie sprawozdania finansowego,
14. umowach kredytowych, pożyczki, poręczeniach i gwarancjach, których stroną jest Inter Groclin Auto S.A.,
15. transakcjach z podmiotami powiązanymi,
16. ocenach i prognozach prowadzonej działalności: zarządzaniu zasobami finansowymi, możliwościach realizacji zamierzeń inwestycyjnych, zewnętrznych i wewnętrznych czynnikach istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz perspektywach rozwoju działalności gospodarczej, zmianach w podstawowych zasadach zarządzania Inter Groclin Auto S.A.,
17. o członkach Zarządu oraz organach nadzoru,
18. stanie zatrudnienia,
19. sprawozdaniu finansowym Spółki.
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Stosowane zasady i metody rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki zostały szczegółowo omówione w raporcie rocznym Inter Groclin Auto S.A. za rok 2002.
Według stanu na dzień 31.12.2002 r. aktywa Spółki wyniosły 238.425 tys. zł, w tym: aktywa trwałe 149.364 tys. zł, aktywa obrotowe 89.061 tys. zł, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 645 tys. zł.
Pasywa według stanu na dzień 31.12.2002 r. wyniosły 238.425 tys. zł, w tym: kapitał własny 112.226 tys. zł, zobowiązania długoterminowe 42.583 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe 73.912 tys. zł, rozliczenia międzyokresowe 9.240 tys. zł.
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 tj. sporządzony za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. przedstawia się następująco: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 423.348 tys. zł, koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 354.139 tys. zł, zysk na sprzedaży 29.256 tys. zł, pozostałe przychody operacyjne 17.917 tys. zł, pozostałe koszty operacyjne 2.410 tys. zł, zysk na działalności operacyjnej 44.763 tys. zł, przychody finansowe 55 tys. zł, koszty finansowe 18.750 tys. zł, zysk na działalności gospodarczej 26.067 tys. zł, zysk brutto 26.067 tys. zł, podatek dochodowy od osób prawnych 1.985 tys. zł, zysk netto 24.082 tys. zł, zysk netto na jedną akcję zwykłą 4,82 zł.
Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzony za rok obrotowy 2002 tj. za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazuje zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2002 (+) 1.036 tys. zł, w tym: przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (+) 37.433 tys. zł, przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (-) 26.050 tys. zł, przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (-) 10.348 tys. zł.
W bieżącym roku obrotowym
1. Spółka utrzymała - pomimo znacznych nakładów inwestycyjnych i dużej dynamiki przychodów ze sprzedaży - bezpieczny poziom płynności. Przeprowadzone analizy kapitału obrotowego nie wskazują na trudności w spłacie zobowiązań bieżących. Wskaźniki płynności finansowej Spółki za lata 2002 - 2001 przedstawiały się następująco: bieżąca płynność 2001 r. - 3,12, 2002 - 1,24; wysoka płynność 2001 r. - 0,86, 2002 - 2,54; pokrycie zobowiązań należnościami 2001 r. - 0,82, 2002 - 2,48; kapitał pracujący 2001 r. - 53.177 tys. zł, 2002 - 17.934, udział kapitału pracującego w całości aktywów 2001 r. - 25,43 %, 2002 - 7,55 %.
2. Wskaźniki finansowania działalności wskazują, że Spółka nie jest zagrożona również utratą długookresowej wypłacalności, pomimo zwiększenia wykorzystania zobowiązań oprocentowanych w stosunku do instytucji finansowych. Najważniejsze wskaźniki finansowania działalności przedstawiają się następująco: współczynnik zadłużenia 2001 r. - 56,9 %, 2002 - 52,93 %; pokrycie zadłużenia kapitałami własnymi 2001 r. - 0,76, 2002 - 0,89; pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym 2001 r. - 1,32, 2002 - 1,04; trwałość struktury 2001 r. - 0,82, 2002 - 0,65; wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 2001 r. - 1,19, 2002 - 1,04; wskaźnik zadłużenia długoterminowego 2001 r. - 0,91, 2002 - 0,38.
3. Wskaźniki rentowności wskazują, że firma znajduje się w dobrej kondycji finansowej i przedstawiają się następująco: marża na sprzedaży 2001 r. - 4,84 %, 2002 - 6,91 %; zyskowność brutto sprzedaży 2001 r. - 9,04 %, 2002 - 6,16 %; zyskowność netto sprzedaży 2001 r. - 7,62 %, 2002 - 5,69 %; rentowność kapitałów własnych 2001 r. - 32,65 %, 2002 - 27,41 %.
4. Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów wskazują na efektywność zarządzania poszczególnymi składnikami jednostek. Wskaźniki przedstawiają się następująco: szybkość obrotu aktywów 2001 r. - 1,45; 2002 - 1,78; szybkość obrotu aktywów trwałych 2001 r. - 2,32; 2002 - 2,83; wskaźnik obrotu aktywów rzeczowych 2001 r. - 3,62; 2002 - 4,53; przychodowość pracownika 2001 r. - 142 tys. zł, 2002 - 144,39 tys. zł.
Inter Groclin Auto S.A. posiada stosunkowo wysokie zdolności wzrostu przychodów i zysków. Rentowność Spółki spełnia w wysokim stopniu kryterium maksymalizacji siły nabywczej zainwestowanego kapitału. Spółka nie jest zagrożona utratą zdolności do wywiązywania się z zobowiązań bieżących, jak też nie jest zagrożona utratą wypłacalności długoterminowej, o czym świadczy analiza płynności finansowej . Finansowe i inwestycyjne decyzje podejmowane przez Zarząd przynoszą oczekiwane rezultaty zarówno po stronie wyników finansowych, jak i bezpieczeństwa ich utrzymania w dłuższym okresie.
Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem i opinią biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego: bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., z których treści wynika, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres powyższy tj. za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2002 r.
Rada Nadzorcza zapoznała się również z propozycją Zarządu co do podziału zysku. Zarząd zaproponował przeznaczenie zysku netto w wysokości 19.265.489,33 zł wypracowanego w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. na kapitał zapasowy Spółki oraz kwotę 4.816.372,33,- zł na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidend.
W sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. zostały przedstawione dane za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. oraz porównywalne dane za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
W przedmiotowym sprawozdaniu zawarto m.in. informacje o:
1. profilu działalności,
2. podstawowych produktach i usługach,
3. wartości i strukturze geograficznej przychodów ze sprzedaży,
4. głównych odbiorcach i dostawcach grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.,
5. wynikach finansowych grupy,
6. majątku trwałym i obrotowym przedsiębiorstwa,
7. kapitałach obcych,
8. rodzaju i wielkości kapitałów własnych,
9. akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A.,
10. umowach zawartych w ciągu ostatniego roku obrotowego, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy,
11. istotnych pozycjach pozabilansowych grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
12. nagrodach i wyróżnieniach w 2002 r. dla grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. i jej Prezesa,
13. wydatkach inwestycyjnych grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A., 14. umowach znaczących dla działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. w 2002 r.: handlowych, ubezpieczeniowych, współpracy, inwestycyjnych i o badanie sprawozdania finansowego
15. umowach kredytowych, pożyczki, poręczeniach i gwarancjach, których stroną jest grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A.,
16. transakcjach z podmiotami powiązanymi,
17. ocenach i prognozach prowadzonej działalności: zarządzaniu zasobami finansowymi, możliwościach realizacji zamierzeń inwestycyjnych, zewnętrznych i wewnętrznych czynnikach istotnych dla rozwoju grupy oraz perspektywach rozwoju działalności gospodarczej, zmianach w podstawowych zasadach zarządzania grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.,
18. o członkach Zarządu oraz organach nadzoru,
19. stanie zatrudnienia,
20. skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. Stosowane zasady i metody rachunkowości przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy zostały szczegółowo omówione w raporcie rocznym grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2002. Jednostki zależne - firmę Inter Groclin Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wlkp., ul. Słowiańska 2 i Sportową Spółkę Akcyjną "Groclin - Dyskobolia" w Grodzisku Wlkp. przy ul. Sportowej 2 objęto konsolidacją metodą pełną. Nie objęto konsolidacją jednostki zależnej "Groclin Karpaty" Sp. z o.o. ze względu na nieistotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe. Według stanu na dzień 31.12.2002 r. aktywa grupy kapitałowej wyniosły 300.062 tys. zł, w tym: aktywa trwałe 124.595 tys. zł, aktywa obrotowe 175.467 tys. zł, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 689 tys. zł.
Pasywa grupy kapitałowej według stanu na dzień 31.12.2002 r. wyniosły 300.062 tys. zł, w tym: kapitał własny 115.847 tys. zł, zobowiązania długoterminowe 42.583 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe 130.963 tys. zł, rozliczenia międzyokresowe 9.240 tys. zł. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 tj. sporządzony za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. przedstawia się następująco: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 429.020 tys. zł, koszty sprzedanych towarów i produktów 365.960 tys. zł, zysk na sprzedaży 32.912 tys. zł, pozostałe przychody operacyjne 18.292 tys. zł, pozostałe koszty operacyjne 4.023 tys. zł, zysk na działalności operacyjnej 47.180 tys. zł, przychody finansowe 831 tys. zł, koszty finansowe 14.889 tys. zł, zysk na działalności gospodarczej 33.123 tys. zł, zysk brutto 33.122 tys. zł, podatek dochodowy od osób prawnych 3.764 tys. zł, zysk netto 29.330 tys. zł, zysk netto na jedną akcję zwykłą 5,9 zł.
Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzony za rok obrotowy tj. za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazuje zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2002 (+) 19.692 tys. zł, w tym: przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (+) 48.104 tys. zł, przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (-) 31.660 tys. zł, przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (-) 10.892 tys. zł. W bieżącym roku obrotowym:
1. Grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A. utrzymała - pomimo znacznych nakładów inwestycyjnych i dużej dynamiki przychodów ze sprzedaży - bezpieczny poziom płynności, co oznacza, że w analizowanym okresie grupa kapitałowa nie była i nie jest bezpośrednio zagrożona utratą zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań. Wskaźniki płynności finansowej Spółki za lata 2001 - 2002 przedstawiały się następująco: bieżąca płynność 2001 r. - 2,10; 2002 - 1,34; wysoka płynność 2001 r. - 1,61; 2002 - 1,02; pokrycie zobowiązań należnościami 2001 r. - 1,34, 2002 - 0,82; kapitał pracujący 2001 r. - 80.557 tys. zł, 2002 - 44.505 tys. zł, udział kapitału pracującego w całości aktywów 2001 r. - 31,53 %, 2002 - 14,83 %.
2. Wskaźniki finansowania działalności wskazują, że grupa kapitałowa nie jest zagrożona również utratą długookresowej wypłacalności, pomimo, że w 2002 r. grupa korzystała podobnie jak w latach poprzednich z kapitałów obcych. Najważniejsze wskaźniki finansowania działalności przedstawiają się następująco: współczynnik zadłużenia 2001 r. - 65,30 %, 2002 - 61,34 %; pokrycie zadłużenia kapitałami własnymi 2001 r. - 0,53, 2002 - 0,63; pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym 2001 r. - 1,67; 2002 - 1,27; trwałość struktury 2001 r. - 0,67; 2002 - 0,53; wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 2001 r. - 1,75, 2002 - 1,50; wskaźnik zadłużenia długoterminowego 2001 r. - 0,93; 2002 - 0,37.
3. Wskaźniki rentowności wskazują, że grupa kapitałowa znajduje się w dobrej kondycji finansowej będącej wynikiem efektywności gospodarowania. Najważniejsze wskaźniki rentowności przedstawiają się następująco: marża na sprzedaży 2001 r. 13,46 %, 2002 - 14,70 %; zyskowność brutto sprzedaży 2001 r. - 9,21 %, 2002 - 7,72 %; zyskowność netto sprzedaży 2001 r. - 7,72 %; 2002 - 6,84 %; rentowność aktywów 2001 r. - 10,28 %, 2002 - 10,83 %; rentowność kapitałów własnych 2001 r. - 35,32%, 2002 - 33,75 %.
4. Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów wskazują na efektywność zarządzania poszczególnymi składnikami majątku grupy kapitałowej i przedstawiają się następująco: szybkość obrotu aktywów 2001 r. - 1,23; 2002 - 1,43; szybkość obrotu aktywów trwałych 2001 r. - 3,07; 2002 - 3,44; wskaźnik obrotu aktywów rzeczowych 2001 r. - 3,82; 2002 - 3,21; przychodowość pracownika 2001 r. - 141 tys. zł, 2002 - 142 tys. zł.
Grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A. posiada stosunkowo wysoki potencjał wzrostu przychodów i zysków. Rentowność grupy spełnia w wysokim stopniu kryterium maksymalizacji siły nabywczej zainwestowanego kapitału. Ponadto analiza płynności finansowej dowodzi, iż grupa kapitałowa nie jest zagrożona utratą zdolności do wywiązywania się z zobowiązań bieżących, jak też nie jest zagrożona utratą wypłacalności długoterminowej. Podejmowanie przez Zarząd grupy kapitałowej decyzje finansowe i inwestycyjne przynoszą pożądane efekty zarówno po stronie wyników finansowych, jak i bezpieczeństwa ich utrzymania w dłuższym okresie.
Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem i opinią biegłych rewidentów z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowaną informację dodatkową oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., z których treści wynika, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres powyższy tj. za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień 31.12.2002 r.
W wyniku dyskusji członkowie Rady Nadzorczej (podjęli) sześcioma głosami "za" uchwałę o poniższej treści:
Uchwała nr 4/2003
Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A.
z siedzibą w Karpicku z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie: wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., zweryfikowanego sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. obejmującego: bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., zweryfikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego: skonsolidowany bilans, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową oraz propozycji Zarządu w kwestii podziału zysku.
Rada Nadzorcza firmy Inter Groclin Auto S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki:
1. Opiniuje pozytywnie:
a) sprawozdanie Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.,
b) zweryfikowane sprawozdanie finansowe Inter Groclin Auto S.A. obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r., zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2002 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.,
c) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
d) zweryfikowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmujące: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r., skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2002 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych oraz skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.,
e) propozycję Zarządu co do podziału zysku za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
2. Wnioskuje:
O udzielenie przez Walne Zgromadzenie firmy Inter Groclin Auto S.A. Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Data sporządzenia raportu: 26-03-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Elektrobudowa Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Groclin &lt;IGAU.WA&gt; Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie firmy Inter Groclin Auto S.A. - część 2