Grupa Apator <APOR.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 4.077 tys. zł

Grupa Apator <APOR.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 4.077 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE Z RAPORTU SA-QSR ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 30.763 28.070 106.063 97.015 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - - 9 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 29.462 25.376 100.953 90.468 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1.301 2.694 5.110 6.547 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 18.868 18.206 64.772 63.251 w tym: - od jednostek powiązanych - - - 7 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17.724 16.427 60.482 58.116 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.144 1.779 4.290 5.135 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 11.895 9.864 41.291 33.764 IV. Koszty sprzedaży 2.558 1.881 8.184 6.795 V. Koszty ogólnego zarządu 3.722 4.581 14.805 15.888 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5.615 3.402 18.302 11.081 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.661 843 4.000 2.842 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 25 52 25 191 2. Dotacje 90 2 98 11 3. Inne przychody operacyjne 1.546 789 3.877 2.640 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1.631 1.994 6.468 4.620 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 87 -8 217 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 458 688 1.807 1.595 3. Inne koszty operacyjne 1.086 1.314 4.444 3.025 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5.645 2.251 15.834 9.303 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 370 352 1.279 1.593 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 2. Odsetki, w tym: 189 194 759 801 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 85 103 353 589 5 . Inne 96 55 167 203 XI. Koszty finansowe 299 479 1.756 2.449 1. Odsetki, w tym: 11 179 153 742 - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 31 100 294 562 4. Inne 257 200 1.309 1.145 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części 0 0 -763 0 udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5.716 2.124 14.594 8.447 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 0 0 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 15 49 103 246 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 0 0 0 0 podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 5.701 2.075 14.491 8.201 XVIII. Podatek dochodowy 1.611 560 4.155 2.526 a) część bieżąca 1.483 732 4.123 2.553 b) część odroczona 128 -172 32 -27 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 0 0 (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 0 0 0 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości 13 13 79 59 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 4.077 1.502 10.257 5.616 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 10.257 5.616 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.028.854 1.788.974 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,06 3,14 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 23.060 18.295 74.152 61.165 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2.670 1.969 9.746 9.001 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22.297 17.904 71.863 59.632 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 763 391 2.289 1.533 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 13.907 11.310 43.798 37.754 w tym: - od jednostek powiązanych 1.600 1.282 5.876 5.520 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13.237 11.000 41.919 36.490 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 670 310 1.879 1.264 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 9.153 6.985 30.354 23.411 IV. Koszty sprzedaży 2.335 1.552 7.192 5.453 V. Koszty ogólnego zarządu 2.524 2.813 9.967 10.478 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4.294 2.620 13.195 7.480 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.462 456 3.026 1.507 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 46 25 120 2. Dotacje 90 0 98 2 3. Inne przychody operacyjne 1.370 410 2.903 1.385 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1.440 1.717 5.249 3.551 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 372 462 1.060 676 3. Inne koszty operacyjne 1.068 1.255 4.189 2.875 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4.316 1.359 10.972 5.436 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 178 147 1.633 789 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 894 0 - od jednostek powiązanych 0 0 894 0 2. Odsetki, w tym: 83 70 404 334 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 1 0 1 0 5. Inne 94 77 334 455 XI. Koszty finansowe 104 139 1.108 1.016 1. Odsetki, w tym: 4 69 37 251 - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 346 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 4. Inne 100 70 725 765 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 4.390 1.367 11.497 5.209 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 4.390 1.367 11.497 5.209 XV. Podatek dochodowy 1.135 420 2.838 1.655 a) część bieżąca 1.235 541 3.082 1.675 b) część odroczona -100 -121 -244 -20 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 0 0 (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 0 0 0 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 3.255 947 8.659 3.554 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8.659 3.554 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.628.854 2.472.611 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,29 1,44 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: APATOR SPÓŁKA AKCYJNA Data sporządzenia raportu: 10-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ