Grupa Boryszew <BORY.WA> Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 21.167 tys. zł

Grupa Boryszew <BORY.WA> Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 21.167 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-PS ZA 1. PÓŁ. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT półrocze / półrocze / 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 59.444 55.729 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 77 62 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 45.751 49.319 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13.693 6.410 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 45.104 40.776 w tym: - od jednostek powiązanych 71 49 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32.873 35.282 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12.231 5.494 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 14.340 14.953 IV. Koszty sprzedaży 1.796 1.582 V. Koszty ogólnego zarządu 8.072 8.411 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4.472 4.960 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2.108 2.390 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 29 0 2. Dotacje 43 51 3. Inne przychody operacyjne 2.036 2.339 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1.050 1.147 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 50 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 523 860 3. Inne koszty operacyjne 527 237 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5.530 6.203 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 401 364 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 216 314 - od jednostek powiązanych 19 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 44 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 140 0 5. Inne 1 50 XI. Koszty finansowe 1.810 1.949 1. Odsetki, w tym: 770 1.362 - dla jednostek powiązanych 2 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 8 3. Aktualizacja wartości inwestycji 887 523 4. Inne 153 56 XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4.121 4.618 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 27 49 1. Zyski nadzwyczajne 27 49 2. Straty nadzwyczajne - - XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 32 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 4.721 3.619 podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 8.869 8.254 XVIII. Podatek dochodowy 1.039 1.381 a) część bieżąca 1.039 1.381 b) część odroczona - - XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 13.357 12.481 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości 20 41 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 21.167 19.395 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 32.494 30.270 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11.221.250 11.221.250 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,90 2,70 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. Data sporządzenia raportu: 31-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ