Grupa BPHPBK <BPHW.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 51.919 tys. zł

Grupa BPHPBK <BPHW.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 51.919 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE Z RAPORTU SAB-QSR ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody z tytułu odsetek 626.501 729.239 2.470.931 3.211.253 II. Koszty odsetek -280.442 -384.579 -1.208.276 -1.954.384 III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) 346.059 344.660 1.262.655 1.256.869 IV. Przychody z tytułu prowizji 237.092 197.226 850.477 718.550 V. Koszty prowizji -41.773 -29.285 -124.935 -94.161 VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) 195.319 167.941 725.542 624.389 VII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i - - - - materiałów VIII. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów - - - - IX. Koszty sprzedaży - - - - X. Wynik ze sprzedaży (VII-VIII-IX) - - - - XI. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów 13.081 908 58.332 1.971 wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 13.083 443 10.810 443 2. Od jednostek współzależnych - - - - 3. Od jednostek stowarzyszonych - 276 44.614 276 4. Od innych jednostek -2 189 2.908 1.252 XII. Wynik operacji finansowych 18.914 92.774 267.754 162.269 XIII. Wynik z pozycji wymiany 100.687 115.665 268.604 750.994 XIV. Wynik działalności bankowej 674.060 721.948 2.582.887 2.796.492 XV. Pozostałe przychody operacyjne 73.836 30.459 117.167 74.023 XVI. Pozostałe koszty operacyjne -58.855 -67.694 -158.477 -159.268 XVII. Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu -359.631 -375.702 -1.412.704 -1.514.719 XVIII. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -53.488 -51.739 -234.355 -235.336 niematerialnych i prawnych XIX. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości -462.832 -522.367 -1.563.240 -1.737.788 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe -456.973 -486.588 -1.556.294 -1.689.780 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -5.859 -35.779 -6.946 -48.008 XX. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 377.578 342.783 1.273.273 1.024.339 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko 372.777 310.854 1.259.559 986.286 bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4.801 31.929 13.714 38.053 XXI. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XIX - XX) -82.254 -179.584 -289.967 -713.449 XXII. Wynik działalności operacyjnej 190.668 77.688 604.551 247.743 XXIII. Wynik operacji nadzwyczajnych 0 -1 11 110 1. Zyski nadzwyczajne 0 2 11 114 2. Straty nadzwyczajne 0 -3 0 -4 XXIV.Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych -306 -222 -1.230 -904 XXV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - - - podporządkowanych XXVI. Zysk (strata) brutto 190.362 77.465 603.332 246.949 XXVII. Podatek dochodowy -116.479 -59.043 -241.231 -103.813 1. Część bieżąca 232.500 85.343 -87.804 -152.910 2. Część odroczona -348.979 -144.386 -156.427 49.097 XXVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku -7.080 -8.746 -7.080 -8.746 (zwiększenia straty) XXIX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek -13.722 -228 -21.563 10.445 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXX. (Zyski) straty mniejszości -1.162 -2.097 -10.269 -11.300 XXXI. Zysk (strata) netto 51.919 7.351 323.189 133.535 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 323.189.000 133.535.000 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 28.716.230 28.716.230 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 11,25 4,65 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody z tytułu odsetek 566.636 653.152 2.228.494 2.871.684 II. Koszty odsetek -261.200 -353.941 -1.123.322 -1.796.831 III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) 305.436 299.211 1.105.172 1.074.853 IV. Przychody z tytułu prowizji 220.167 177.851 786.156 661.108 V. Koszty prowizji -35.308 -20.405 -100.956 -74.758 VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) 184.859 157.446 685.200 586.350 VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych 13.081 908 58.332 1.971 papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 13.083 443 10.810 443 2. Od jednostek współzależnych - - - - 3. Od jednostek stowarzyszonych 0 276 44.614 276 4. Od innych jednostek -2 189 2.908 1.252 VIII. Wynik operacji finansowych 15.931 91.452 261.609 160.688 IX. Wynik z pozycji wymiany 95.774 112.321 245.633 734.016 X. Wynik działalności bankowej 615.081 661.338 2.355.946 2.557.878 XI. Pozostałe przychody operacyjne 70.297 25.278 105.434 61.121 XII. Pozostałe koszty operacyjne -53.264 -56.683 -142.491 -138.925 XIII. Koszty działania banku -327.932 -344.175 -1.291.140 -1.393.425 XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -50.597 -48.742 -222.987 -223.252 niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości -425.269 -479.518 -1.427.853 -1.585.969 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe -419.410 -444.051 -1.421.364 -1.538.798 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -5.859 -35.467 -6.489 -47.171 XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 345.543 304.305 1.166.535 913.262 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko 340.742 272.376 1.152.821 875.209 bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4.801 31.929 13.714 38.053 XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) -79.726 -175.213 -261.318 -672.707 XVIII. Wynik działalności operacyjnej 173.859 61.803 543.444 190.690 XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych 0 -1 11 110 1. Zyski nadzwyczajne 0 2 11 114 2. Straty nadzwyczajne 0 -3 0 -4 XX. Zysk (strata) brutto 173.859 61.802 543.455 190.800 XXI. Podatek dochodowy -102.093 -35.887 -208.621 -87.336 1. Część bieżąca 228.890 98.082 -69.616 -114.195 2. Część odroczona -330.983 -133.969 -139.005 26.859 XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku -7.080 -8.746 -7.080 -8.746 (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek -7.498 2.729 5.665 34.874 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto 57.188 19.898 333.419 129.592 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 333.419.000 129.592.000 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 28.716.230 28.716.230 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 11,61 4,51 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY PBK SA Data sporządzenia raportu: 18-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ