Grupa Efekt <EFEK.WA> Strata netto w 1 pół. 2003 r. wyniosła 147 tys. zł

Grupa Efekt <EFEK.WA> Strata netto w 1 pół. 2003 r. wyniosła 147 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-PS ZA 1. PÓŁ. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT półrocze / półrocze / 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 19.510 21.301 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 323 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7.471 6.914 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12.039 14.387 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 14.639 16.054 w tym: - od jednostek powiązanych 1 13 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4.213 3.417 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10.426 12.637 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 4.871 5.247 IV. Koszty sprzedaży 1.248 1.253 V. Koszty ogólnego zarządu 3.354 3.296 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 269 698 VII. Pozostałe przychody operacyjne 648 213 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 2. Dotacje 63 69 3. Inne przychody operacyjne 585 144 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 240 83 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 138 - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 31 9 3. Inne koszty operacyjne 71 74 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 677 828 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 178 566 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 125 145 - od jednostek powiązanych 35 67 3. Zysk ze zbycia inwestycji - 411 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 5. Inne 53 10 XI. Koszty finansowe 691 605 1. Odsetki, w tym: 599 551 - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 4. Inne 92 54 XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 164 789 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) -5 - 1. Zyski nadzwyczajne - - 2. Straty nadzwyczajne 5 - XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - - XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 159 789 XVIII. Podatek dochodowy 306 297 a) część bieżąca 269 355 b) część odroczona 37 -58 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości - - XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) -147 492 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2.595 1.106 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.694.775 1.694.775 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,53 0,65 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT S.A. Data sporządzenia raportu: 31-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ