Grupa Elzab <ELZB.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 304 tys. zł

Grupa Elzab <ELZB.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 304 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-QS ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 25.262 13.849 81.039 51.150 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 1 4 5 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13.502 9.305 45.016 31.456 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11.760 4.544 36.023 19.694 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 20.701 9.355 67.029 33.702 w tym: - od jednostek powiązanych 1 1 4 5 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9.759 5.199 32.778 15.950 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10.942 4.156 34.251 17.752 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 4.561 4.494 14.010 17.448 IV. Koszty sprzedaży 1.190 668 4.456 2.582 V. Koszty ogólnego zarządu 1.960 1.751 6.515 6.568 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1.411 2.075 3.039 8.298 VII. Pozostałe przychody operacyjne 826 4.501 2.157 6.196 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 4 - 151 2. Dotacje - - 4 - 3. Inne przychody operacyjne 826 4.497 2.153 6.045 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1.743 6.366 4.418 10.808 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 47 - 44 - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1.082 3.739 2.400 5.598 3. Inne koszty operacyjne 614 2.627 1.974 5.210 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 494 210 778 3.686 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 352 371 465 1.193 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 324 203 390 305 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - 391 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - 10 5 . Inne 28 168 75 487 XI. Koszty finansowe 244 383 689 2.241 1. Odsetki, w tym: 170 142 475 1.154 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - 3 - 3 4. Inne 74 238 214 1.084 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części - - - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 602 198 554 2.638 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) -3 -16 -3 -16 1. Zyski nadzwyczajne - 2 - 2 2. Straty nadzwyczajne 3 18 3 18 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 56 34 3.390 103 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek -25 - -75 - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 568 148 -2.764 2.519 XVIII. Podatek dochodowy 487 753 1.206 1.679 a) część bieżąca 500 719 839 1.806 b) część odroczona -13 34 367 -127 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości -223 - -593 - XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 304 -605 -3.377 840 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -1.942 -3.173 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.251.546 1.251.546 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,55 -2,54 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Data sporządzenia raportu: 04-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ