Grupa Emax <EMXX.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 10.235 tys. zł

Grupa Emax <EMXX.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 10.235 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE Z RAPORTU SA-QSR ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 110.386 99.688 223.175 204.912 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5.525 2.846 7.686 4.487 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 46.190 34.969 102.963 87.595 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 64.196 64.719 120.212 117.317 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 81.773 64.855 171.462 152.418 w tym: - od jednostek powiązanych 5.183 1.495 7.080 2.654 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 37.896 24.489 92.870 74.946 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 43.877 40.366 78.592 77.472 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 28.613 34.833 51.713 52.494 IV. Koszty sprzedaży 2.056 1.402 5.463 3.515 V. Koszty ogólnego zarządu 7.466 7.600 23.501 22.114 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 19.091 25.831 22.749 26.865 VII. Pozostałe przychody operacyjne -817 275 4.823 5.833 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -48 - - 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne -817 323 4.823 5.833 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1.667 8.426 2.802 12.873 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -10 682 3 682 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1.088 1.042 1.088 2.496 3. Inne koszty operacyjne 589 6.702 1.711 9.695 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16.607 17.680 24.770 19.825 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1.542 463 4.411 3.159 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 410 737 1.425 2.868 - od jednostek powiązanych 509 316 1.055 717 3. Zysk ze zbycia inwestycji - 189 - 189 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5 . Inne 1.132 -463 2.986 102 XI. Koszty finansowe 1.480 2.370 5.950 6.544 1. Odsetki, w tym: 669 1.755 3.977 5.250 - dla jednostek powiązanych - - 2 - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji 391 292 391 382 4. Inne 420 323 1.582 912 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części - - - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 16.669 15.773 23.231 16.440 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) -53 -3 -53 22 1. Zyski nadzwyczajne - - - 38 2. Straty nadzwyczajne 53 3 53 16 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 1.534 1.102 5.922 2.594 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - - - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 15.082 14.668 17.256 13.868 XVIII. Podatek dochodowy 4.337 3.627 5.892 4.760 a) część bieżąca 5.328 2.073 7.269 2.839 b) część odroczona -991 1.554 -1.377 1.921 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości 510 -396 906 -123 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 10.235 11.437 10.458 9.231 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 10.458 9.231 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.177.662 1.681.580 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,78 3,18 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 63.573 68.350 131.823 126.481 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 10.463 2.699 12.702 3.594 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 28.078 17.553 61.205 44.175 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 35.495 50.797 70.618 82.306 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 49.713 46.639 106.333 95.507 w tym: - od jednostek powiązanych 8.397 1.791 10.359 2.533 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24.891 14.560 61.700 45.095 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24.822 32.079 44.633 50.412 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 13.860 21.711 25.490 30.974 IV. Koszty sprzedaży - - - - V. Koszty ogólnego zarządu 4.410 4.456 14.915 13.310 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 9.450 17.255 10.575 17.664 VII. Pozostałe przychody operacyjne -63 486 4.090 2.392 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -28 - - 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne -63 514 4.090 2.392 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1.528 7.788 2.351 9.787 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 60 723 129 723 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1.035 1.169 1.035 2.492 3. Inne koszty operacyjne 433 5.896 1.187 6.572 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7.859 9.953 12.314 10.269 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1.378 402 3.284 1.762 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 183 546 1.015 1.762 - od jednostek powiązanych 149 301 711 1.165 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 1.195 -144 2.269 - XI. Koszty finansowe 1.449 2.542 6.009 6.438 1. Odsetki, w tym: 728 1.843 4.161 5.134 - dla jednostek powiązanych 92 32 279 114 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji 391 292 391 382 4. Inne 330 407 1.457 922 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 7.788 7.813 9.589 5.593 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -53 -3 -53 22 1. Zyski nadzwyczajne - - - 38 2. Straty nadzwyczajne 53 3 53 16 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 7.735 7.810 9.536 5.615 XV. Podatek dochodowy 1.984 2.173 2.363 2.054 a) część bieżąca 2.210 474 2.795 474 b) część odroczona -226 1.699 -432 1.580 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 5.751 5.637 7.173 3.561 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 7.173 3.561 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.177.662 1.681.580 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,60 1,23 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Emax Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ