Grupa EMFER Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 656 tys. zł

Grupa EMFER Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 656 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-PS ZA 1. PÓŁ. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT półrocze / półrocze / 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 9.381 11.238 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9.347 11.203 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 34 35 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 5.813 8.392 w tym: - od jednostek powiązanych - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5.766 8.234 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 47 158 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 3.568 2.846 IV. Koszty sprzedaży 229 323 V. Koszty ogólnego zarządu 2.320 2.666 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1.019 -143 VII. Pozostałe przychody operacyjne 135 465 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 43 151 2. Dotacje - - 3. Inne przychody operacyjne 92 314 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 347 312 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - 3. Inne koszty operacyjne 347 312 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 807 10 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 4 70 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 4 12 - od jednostek powiązanych - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 5. Inne - 58 XI. Koszty finansowe 343 2 1. Odsetki, w tym: 38 2 - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 4. Inne 305 - XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 468 78 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) -4 - 1. Zyski nadzwyczajne - - 2. Straty nadzwyczajne 4 - XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - - XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 464 78 XVIII. Podatek dochodowy -192 - a) część bieżąca 104 - b) część odroczona -296 - XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 656 - (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości - - XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 656 78 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 719 -623 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.160.000 2.160.000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,33 -0,29 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 3.150.000 3.150.000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 -0,20 UWAGA. Pełna nazwa spółki: FER Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 30-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ