Grupa ESPEBEPE HOLDING SA Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 1.388 tys. zł

Grupa ESPEBEPE HOLDING SA Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 1.388 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-PS ZA 1. PÓŁ. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT półrocze / półrocze / 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 5.131 - materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5.114 - 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17 - II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 4.048 - w tym: - od jednostek powiązanych - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4.037 - 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 - III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 1.083 - IV. Koszty sprzedaży - - V. Koszty ogólnego zarządu 2.037 - VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -954 - VII. Pozostałe przychody operacyjne 3.511 - 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1.521 - 2. Dotacje - - 3. Inne przychody operacyjne 1.990 - VIII. Pozostałe koszty operacyjne 978 - 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 450 - 3. Inne koszty operacyjne 528 - IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1.579 - (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1.342 - 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 1.048 - - od jednostek powiązanych - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji 3 - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 5. Inne 291 - XI. Koszty finansowe 978 - 1. Odsetki, w tym: 171 - - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 4. Inne 807 - XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1.943 - (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 3 - 1. Zyski nadzwyczajne 3 - 2. Straty nadzwyczajne - - XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 52 - XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 1.894 - XVIII. Podatek dochodowy 601 - a) część bieżąca - - b) część odroczona - - XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości 95 - XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 1.388 - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 460 - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4.258.060 - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Data sporządzenia raportu: 30-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ