Grupa Hutmen <HUTW.WA> Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 1.163 tys. zł

Grupa Hutmen <HUTW.WA> Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 1.163 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-PS ZA 1. PÓŁ. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

półrocze / półrocze /
2003 2002

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 140.299 125.478
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 54.718 9.512
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 139.677 124.896
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 622 582
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 124.763 113.276
w tym:
- od jednostek powiązanych 47.866 7.589
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 124.285 112.865
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 478 411
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 15.536 12.202
IV. Koszty sprzedaży 1.572 1.394
V. Koszty ogólnego zarządu 9.779 7.603
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4.185 3.205
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.865 1.316
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1.576 664
2. Dotacje - 26
3. Inne przychody operacyjne 289 626
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1.078 683
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 801 227
3. Inne koszty operacyjne 277 456
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4.972 3.838
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 365 698
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - -
- od jednostek powiązanych - -
2. Odsetki, w tym: 342 614
- od jednostek powiązanych 52 16
3. Zysk ze zbycia inwestycji - -
4. Aktualizacja wartości inwestycji - -
5. Inne 23 84
XI. Koszty finansowe 3.976 4.505
1. Odsetki, w tym: 2.618 3.106
- dla jednostek powiązanych 7 14
2. Strata ze zbycia inwestycji 56 -
3. Aktualizacja wartości inwestycji 8 -
4. Inne 1.294 1.399
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części - -
udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1.361 31
(IX+X-XI+/-XII)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - -
1. Zyski nadzwyczajne 12 -
2. Straty nadzwyczajne 12 -
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - -
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - -
podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 1.361 31
XVIII. Podatek dochodowy 144 133
a) część bieżąca 114 109
b) część odroczona 30 24
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - -
(zwiększenia straty)
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - -
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości -54 -86
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 1.163 -188
- -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1.621 -1.961
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.844.030 2.844.030
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,57 -0,69
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - -


UWAGA. Pełna nazwa spółki: HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA

Data sporządzenia raportu: 30-10-2003

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu