Grupa IMPEL SA Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 8.550 tys. zł

Grupa IMPEL SA Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 8.550 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE Z RAPORTU SA-QSR ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 109.695 - 331.577 - materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 123 - 3.637 - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 109.301 - 326.435 - 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 394 - 5.142 - II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, -107.106 - -331.300 - w tym: - od jednostek powiązanych -34 - -2.328 - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -106.690 - -326.331 - 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -416 - -4.969 - III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 2.589 - 277 - IV. Koszty sprzedaży -4.108 - -9.993 - V. Koszty ogólnego zarządu -11.798 - -31.384 - VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -13.317 - -41.100 - VII. Pozostałe przychody operacyjne 26.363 - 76.342 - 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 243 - 323 - 2. Dotacje 24.323 - 68.793 - 3. Inne przychody operacyjne 1.797 - 7.226 - VIII. Pozostałe koszty operacyjne -3.290 - -8.837 - 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -340 - -476 - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -1.701 - -5.171 - 3. Inne koszty operacyjne -1.249 - -3.190 - IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9.756 - 26.405 - (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 324 - 1.099 - 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 322 - 1.028 - - od jednostek powiązanych 17 - 29 - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5 . Inne 2 - 71 - XI. Koszty finansowe -956 - -3.788 - 1. Odsetki, w tym: -836 - -2.386 - - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne -120 - -1.402 - XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części - - - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 9.124 - 23.716 - (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - - -104 - XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - - - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 9.124 - 23.612 - XVIII. Podatek dochodowy -401 - 856 - a) część bieżąca -38 - -44 - b) część odroczona -363 - 900 - XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości -173 - -543 - XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 8.550 - 23.925 - - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8.550 - - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10.300.000 - - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,83 - - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 53.876 - 166.200 - materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3.101 - 12.291 - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 53.524 - 161.210 - 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 352 - 4.990 - II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, -51.207 - -160.514 - w tym: - od jednostek powiązanych -3.437 - -17.125 - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -51.098 - -155.693 - 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -109 - -4.821 - III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 2.669 - 5.686 - IV. Koszty sprzedaży -1.377 - -4.774 - V. Koszty ogólnego zarządu -6.711 - -17.804 - VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -5.419 - -16.892 - VII. Pozostałe przychody operacyjne 12.853 - 36.627 - 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 89 - 161 - 2. Dotacje 11.419 - 32.242 - 3. Inne przychody operacyjne 1.345 - 4.224 - VIII. Pozostałe koszty operacyjne -3.370 - -4.527 - 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -103 - -179 - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -2.373 - -2.556 - 3. Inne koszty operacyjne -894 - -1.792 - IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4.064 - 15.208 - (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 690 - 2.341 - 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - 954 - - od jednostek powiązanych - - 954 - 2. Odsetki, w tym: 410 - 1.362 - - od jednostek powiązanych 336 - 1.053 - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji 276 - - - 5. Inne 4 - 25 - XI. Koszty finansowe -864 - -5.924 - 1. Odsetki, w tym: -463 - -1.239 - - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji -209 - -4.197 - 4. Inne -192 - -488 - XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3.890 - 11.625 - XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 3.890 - 11.625 - XV. Podatek dochodowy -130 - -608 - a) część bieżąca - - - - b) część odroczona -130 - -608 - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 3.760 - 11.017 - - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3.760 - - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10.300.000 - - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 - - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Impel S.A. Data sporządzenia raportu: 08-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ