Grupa Impexmetal <IMME.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 20.890 tys. zł

Grupa Impexmetal <IMME.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 20.890 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE Z RAPORTU SA-QSR ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 757.450 749.391 3.212.004 2.958.831 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 91.678 68.780 322.814 273.098 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 592.897 528.782 2.490.485 2.159.572 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 164.553 220.609 721.519 799.259 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 682.583 678.503 2.825.970 2.647.801 w tym: - od jednostek powiązanych 75.623 66.664 303.681 234.621 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 522.465 481.026 2.178.097 1.951.798 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 160.118 197.477 647.873 696.003 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 74.867 70.888 386.034 311.030 IV. Koszty sprzedaży 17.483 22.131 74.004 80.731 V. Koszty ogólnego zarządu 37.078 44.121 148.012 160.171 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 20.306 4.636 164.018 70.128 VII. Pozostałe przychody operacyjne 7.846 8.086 28.068 23.521 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 335 589 3.542 2.744 2. Dotacje 7 43 8 55 3. Inne przychody operacyjne 7.504 7.454 24.518 20.722 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28.815 2.491 47.551 10.838 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1.285 914 2.982 1.228 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6.035 0 11.700 0 3. Inne koszty operacyjne 21.495 1.577 32.869 9.610 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -663 10.231 144.535 82.811 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1.944 855 25.384 27.103 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 115 4 933 816 - od jednostek powiązanych 114 0 923 515 2. Odsetki, w tym: 1.018 1.100 6.942 12.334 - od jednostek powiązanych 87 158 389 561 3. Zysk ze zbycia inwestycji 151 0 151 44 4. Aktualizacja wartości inwestycji 63 0 727 0 5 . Inne 597 -249 16.631 13.909 XI. Koszty finansowe 17.366 20.797 133.623 102.169 1. Odsetki, w tym: 9.204 18.029 45.905 75.247 - dla jednostek powiązanych 61 32 255 182 2. Strata ze zbycia inwestycji 4.357 1 11.871 1 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4.898 4.171 7.012 4.101 4. Inne -34.755 -1.404 35.173 22.820 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części -24.783 13 -27.229 13 udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -7.206 -9.698 42.729 7.758 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 0 0 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 1.462 2.078 5.760 6.489 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 1.651 2.603 8.852 11.038 podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -7.017 -9.173 45.821 12.307 XVIII. Podatek dochodowy 17.947 -1.172 29.009 6.805 a) część bieżąca 15.145 2.849 29.104 11.475 b) część odroczona 2.802 -4.021 -95 -4.670 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 0 0 (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 0 0 0 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości 4.074 5.439 -10.640 8.154 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) -20.890 -2.562 6.172 13.656 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6.172 13.656 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 8.718.300 8.718.300 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,71 1,57 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 270.851 229.506 874.786 1.217.073 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 64.854 105.886 286.482 506.652 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7.439 5.896 34.013 28.075 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 263.412 223.610 840.773 1.188.998 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 256.648 216.501 816.676 1.143.769 w tym: - od jednostek powiązanych 57.390 96.661 252.306 465.127 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 256.648 216.501 816.676 1.143.769 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 14.203 13.005 58.110 73.304 IV. Koszty sprzedaży 4.027 5.662 13.895 21.504 V. Koszty ogólnego zarządu 9.970 5.856 26.211 23.491 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 206 1.487 18.004 28.309 VII. Pozostałe przychody operacyjne 4.050 326 6.918 1.547 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 1 83 1 2. Dotacje 0 0 0 0 3. Inne przychody operacyjne 4.050 325 6.835 1.546 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5.611 1.773 8.970 3.843 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 20 1.134 213 2.312 3. Inne koszty operacyjne 5.591 639 8.757 1.531 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1.355 40 15.952 26.013 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 99.900 -7.152 121.022 22.404 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 2.033 2.517 - od jednostek powiązanych 0 0 2.033 2.517 2. Odsetki, w tym: 749 1.910 2.829 8.076 - od jednostek powiązanych 504 1.519 1.953 5.517 3. Zysk ze zbycia inwestycji 104.852 0 108.380 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 1.353 0 5.210 1 5. Inne -7.054 -9.062 2.570 11.810 XI. Koszty finansowe 64.274 -8.829 92.697 31.986 1. Odsetki, w tym: 2.541 3.860 11.925 20.774 - dla jednostek powiązanych 573 208 2.152 208 2. Strata ze zbycia inwestycji 38.389 0 38.389 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 26.676 6.210 30.371 9.088 4. Inne -3.332 -18.899 12.012 2.124 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 34.271 1.717 44.277 16.431 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 34.271 1.717 44.277 16.431 XV. Podatek dochodowy 17.688 -678 19.889 2.724 a) część bieżąca 15.480 1.728 17.753 5.240 b) część odroczona 2.208 -2.406 2.136 -2.516 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 0 0 (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 0 0 0 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 16.583 2.395 24.388 13.707 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 24.388 13.707 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10.630.571 10.630.571 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,29 1,29 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: IMPEXMETAL Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 12-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ