Grupa Impexmetal <IMME.WA> Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 15.527 tys. zł

Grupa Impexmetal <IMME.WA> Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 15.527 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-PS ZA 1. PÓŁ. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT półrocze / półrocze / 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 1.592.748 1.445.243 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 140.836 129.415 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1.175.752 1.035.105 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 416.996 410.138 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 1.415.627 1.314.577 w tym: - od jednostek powiązanych 100.942 106.894 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1.047.490 958.915 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 368.137 355.662 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 177.121 130.666 IV. Koszty sprzedaży 40.994 36.817 V. Koszty ogólnego zarządu 76.168 81.733 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 59.959 12.116 VII. Pozostałe przychody operacyjne 18.095 15.589 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2.919 1.651 2. Dotacje 1 0 3. Inne przychody operacyjne 15.175 13.938 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 14.786 7.190 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1.676 314 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5.258 3.384 3. Inne koszty operacyjne 7.852 3.492 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63.268 20.515 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 14.121 21.117 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 606 711 - od jednostek powiązanych 606 428 2. Odsetki, w tym: 5.701 7.882 - od jednostek powiązanych 206 619 3. Zysk ze zbycia inwestycji 126 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 309 0 5. Inne 7.379 12.524 XI. Koszty finansowe 56.778 55.074 1. Odsetki, w tym: 25.208 40.698 - dla jednostek powiązanych 113 147 2. Strata ze zbycia inwestycji 7.658 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 1.642 0 4. Inne 22.270 14.376 XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części -2.446 0 udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 18.165 -13.442 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 2.864 2.941 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 4.996 5.830 podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 20.297 -10.553 XVIII. Podatek dochodowy 5.612 3.129 a) część bieżąca 8.781 3.262 b) część odroczona -3.169 -133 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 0 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości 842 7.269 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 15.527 -6.413 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 35.596 -41.632 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 8.718.300 9.296.276 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,08 -4,48 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: IMPEXMETAL Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 31-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ