Grupa Krakchemia <KRAK.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 2.091 tys. zł

Grupa Krakchemia <KRAK.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 2.091 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE Z RAPORTU SA-QSR ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 69.954 65.186 260.758 246.641 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1.792 1.287 5.903 5.213 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 68.162 63.899 254.855 241.428 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 57.050 53.223 215.060 202.845 w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - - - - 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 57.050 53.223 215.060 202.845 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 12.904 11.963 45.698 43.796 IV. Koszty sprzedaży 6.637 6.603 26.549 25.982 V. Koszty ogólnego zarządu 2.835 2.829 10.111 9.760 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3.432 2.531 9.038 8.054 VII. Pozostałe przychody operacyjne 259 1.793 1.151 3.888 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 2 0 8 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 259 1.791 1.151 3.880 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 476 410 1.500 1.481 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 - 1 - 3. Inne koszty operacyjne 475 410 1.499 1.481 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.215 3.914 8.689 10.461 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 477 639 2.210 1.347 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 92 184 478 531 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5 . Inne 385 455 1.732 816 XI. Koszty finansowe 722 2.982 3.564 6.953 1. Odsetki, w tym: 480 475 2.115 3.086 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - 452 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 242 2.507 1.449 3.415 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części - - - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2.970 1.571 7.335 4.855 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - - - - XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - - - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 2.970 1.571 7.335 4.855 XVIII. Podatek dochodowy 879 151 1.711 701 a) część bieżąca 731 424 1.340 949 b) część odroczona 148 -273 371 -248 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości - - - - XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 2.091 1.420 5.624 4.154 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5.624 4.154 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3.216.990 3.216.990 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,75 1,29 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 44.331 42.789 153.791 156.110 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 465 1.748 1.738 4.931 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 42.492 1.626 147.389 7.379 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1.839 41.163 6.402 148.731 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 33.379 32.371 115.944 117.976 w tym: - od jednostek powiązanych 4 2 10 2.419 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - - - - 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 33.379 32.371 115.944 117.976 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 10.952 10.418 37.847 38.134 IV. Koszty sprzedaży 5.868 5.730 22.747 22.677 V. Koszty ogólnego zarządu 2.352 2.527 8.981 8.541 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2.732 2.161 6.119 6.916 VII. Pozostałe przychody operacyjne 193 1.620 1.040 3.461 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 2 1 8 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 193 1.618 1.039 3.453 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 344 284 1.194 1.309 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne 344 284 1.194 1.309 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.581 3.497 5.965 9.068 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 327 522 1.503 674 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 10 33 97 92 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 317 489 1.406 582 XI. Koszty finansowe 487 2.818 2.448 5.858 1. Odsetki, w tym: 418 539 1.782 2.730 - dla jednostek powiązanych - - - - -od jednostek powiązanych 11 - 11 - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - 452 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 69 2.279 666 2.676 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 2.421 1.201 5.020 3.884 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 2.421 1.201 5.020 3.884 XV. Podatek dochodowy 824 170 1.417 720 a) część bieżąca 651 350 1.077 875 b) część odroczona 173 -180 340 -155 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 1.597 1.031 3.603 3.164 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3.603 3.164 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3.216.990 3.216.990 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,12 0,98 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. Data sporządzenia raportu: 06-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ