Grupa MCI Management <MCIM.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 477 tys. zł

Grupa MCI Management Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 477 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE Z RAPORTU SA-QSR ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 16.579 14.736 49.937 37.248 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 41 18 144 57 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3.504 3.076 12.845 12.281 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13.075 11.660 37.092 24.967 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 12.298 12.004 36.757 27.487 w tym: - od jednostek powiązanych 4 14 63 263 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1.703 1.198 4.563 4.906 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10.595 10.806 32.194 22.581 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 4.281 2.732 13.180 9.761 IV. Koszty sprzedaży 144 86 658 450 V. Koszty ogólnego zarządu 3.023 2.985 11.244 14.858 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1.114 -339 1.278 -5.547 VII. Pozostałe przychody operacyjne 81 -3.446 425 921 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -6 -3.708 24 7 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 87 262 401 914 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 102 45 329 694 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 14 - 14 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 179 52 179 3. Inne koszty operacyjne 102 -148 277 501 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1.093 -3.830 1.374 -5.320 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 111 -107 5.134 1.752 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 38 208 380 1.484 - od jednostek powiązanych -50 48 163 597 3. Zysk ze zbycia inwestycji -24 -56 192 140 4. Aktualizacja wartości inwestycji 100 - 4.543 - 5 . Inne -3 -259 19 128 XI. Koszty finansowe 220 -1.758 5.612 14.887 1. Odsetki, w tym: 56 -364 274 1.240 - dla jednostek powiązanych - -12 - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - -1.303 84 4.463 3. Aktualizacja wartości inwestycji - -976 4.155 5.557 4. Inne 164 885 1.099 3.627 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części - - 188 147 udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 984 -2.179 1.084 -18.308 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - 210 6 1.120 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - - - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 984 -2.389 1.078 -19.428 XVIII. Podatek dochodowy 472 -363 492 -1.707 a) część bieżąca 453 -24 492 142 b) część odroczona 19 -339 - -1.849 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości 35 -1.137 7 -1.393 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 477 -889 579 -16.328 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) - - - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych - - - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 128 6 311 25 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 128 6 311 25 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 128 6 311 25 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - - - II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 13 - 22 - w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 - 22 - 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - - III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 115 6 289 25 IV. Koszty sprzedaży - - - - V. Koszty ogólnego zarządu 295 391 1.136 2.278 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -180 -385 -846 -2.253 VII. Pozostałe przychody operacyjne -3 62 35 396 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 3 - 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne -3 62 31 396 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 36 74 57 334 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - 14 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne 36 74 57 320 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -219 -396 -868 -2.191 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 121 267 5.796 1.890 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 46 223 491 1.629 - od jednostek powiązanych -27 170 418 1.046 3. Zysk ze zbycia inwestycji -25 47 77 140 4. Aktualizacja wartości inwestycji 100 1.532 5.226 - 5. Inne - -4 2 121 XI. Koszty finansowe 8 1.208 4.315 17.359 1. Odsetki, w tym: - - - 1 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - 157 84 5.923 3. Aktualizacja wartości inwestycji - 183 4.154 10.464 4. Inne 7 868 76 971 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -106 194 613 -17.660 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -106 194 613 -17.660 XV. Podatek dochodowy -178 - -300 56 a) część bieżąca - - - - b) część odroczona -178 - -300 - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 72 194 912 -17.717 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) - - - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych - - - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: MCI Management SA Data sporządzenia raportu: 18-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 5 zł / miesiąc
przez pierwsze dwa miesiące
później cena wynosi 79 zł miesięcznie
Cały artykuł mogą przeczytać tylko nasi subskrybenci. Tylko teraz dostęp w promocyjnej cenie.
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ