Grupa Mostostal Siedl <MOSD.WA> Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 8.525 tys. zł

Grupa Mostostal Siedl <MOSD.WA> Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 8.525 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-PS ZA 1. PÓŁ. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT półrocze / półrocze / 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 235.734 244.403 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 8.966 938 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 226.751 230.090 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8.983 14.313 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 190.952 206.583 w tym: - od jednostek powiązanych 7.392 6.394 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 184.865 198.570 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6.087 8.013 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 44.782 37.820 IV. Koszty sprzedaży 9.223 7.870 V. Koszty ogólnego zarządu 14.905 14.813 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 20.654 15.137 VII. Pozostałe przychody operacyjne 3.293 2.802 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 394 862 2. Dotacje - - 3. Inne przychody operacyjne 2.899 1.940 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 7.458 4.947 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 5 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4.562 4.307 3. Inne koszty operacyjne 2.895 635 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16.489 12.992 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1.894 533 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 279 462 - od jednostek powiązanych 38 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 5. Inne 1.615 71 XI. Koszty finansowe 4.699 4.201 1. Odsetki, w tym: 3.063 4.013 - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 40 4. Inne 1.636 148 XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 0 -307 udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 13.684 9.017 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1 -2 1. Zyski nadzwyczajne 1 0 2. Straty nadzwyczajne 0 2 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 312 341 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 13.373 8.674 XVIII. Podatek dochodowy 4.936 1.660 a) część bieżąca 5.531 2.879 b) część odroczona -595 -1.219 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 -19 (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 75 -2.121 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości 13 -232 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 8.525 4.680 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 9.775 -11.607 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9.600.000 9.600.000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,02 -1,21 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. Data sporządzenia raportu: 12-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ