Grupa Nordea Polska <BMNL.WA> Strata netto w 1 pół. 2003 r. wyniosła 20.880 tys. zł

Grupa Nordea Polska <BMNL.WA> Strata netto w 1 pół. 2003 r. wyniosła 20.880 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAB-PS ZA 1. PÓŁ. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT półrocze / półrocze / 2003 2002 I. Przychody z tytułu odsetek 32.222 52.408 II. Koszty odsetek 23.293 30.593 III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) 8.929 21.815 IV. Przychody z tytułu prowizji 7.137 6.169 V. Koszty prowizji 1.129 368 VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) 6.008 5.801 VII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i - - materiałów VIII. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów - - IX. Koszty sprzedaży - - X. Wynik ze sprzedaży (VII-VIII-IX) - - XI. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów - - wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych - - 2. Od jednostek współzależnych - - 3. Od jednostek stowarzyszonych - - 4. Od innych jednostek - - XII. Wynik operacji finansowych 983 -2.059 XIII. Wynik z pozycji wymiany 5.675 7.369 XIV. Wynik działalności bankowej 21.595 32.926 XV. Pozostałe przychody operacyjne 825 286 XVI. Pozostałe koszty operacyjne 1.378 617 XVII. Koszty działania banku i koszty ogól????? -2,32 -2,35 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: NORDEA BANK POLSKA S.A. Data sporządzenia raportu: 30-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ