Grupa Onet <ONPL.WA> Strata netto w 3 kw. 2003 r. wyniosła 3.537 tys. zł

Grupa Onet <ONPL.WA> Strata netto w 3 kw. 2003 r. wyniosła 3.537 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE Z RAPORTU SA-QSR ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 23.745 19.894 64.441 99.992 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 400 839 1.031 21.761 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18.521 17.364 54.033 63.496 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5.224 2.530 10.408 36.496 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 17.783 13.074 41.259 72.411 w tym: - od jednostek powiązanych 188 325 339 19.636 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13.191 11.130 32.609 38.671 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4.592 1.944 8.650 33.740 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 5.962 6.820 23.182 27.581 IV. Koszty sprzedaży 5.334 3.961 14.791 15.463 V. Koszty ogólnego zarządu 3.970 4.320 12.185 13.604 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -3.342 -1.461 -3.794 -1.486 VII. Pozostałe przychody operacyjne -35 214 770 2.481 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 46 0 2. Dotacje 11 44 32 208 3. Inne przychody operacyjne -46 170 692 2.273 VIII. Pozostałe koszty operacyjne -2.201 260 3.402 5.409 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 202 3 230 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -2.506 -1.315 2.061 115 3. Inne koszty operacyjne 302 1.373 1.338 5.064 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1.176 -1.507 -6.426 -4.414 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 40 829 232 2.470 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 36 156 138 562 - od jednostek powiązanych 0 0 3 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 291 0 183 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5 . Inne 4 382 94 1.725 XI. Koszty finansowe 822 1.406 2.621 4.550 1. Odsetki, w tym: 251 650 1.065 3.100 - dla jednostek powiązanych 0 0 4 0 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 571 756 1.556 1.450 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części - - - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1.958 -2.084 -8.815 -6.494 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 892 892 2.677 2.677 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - - - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -2.850 -2.976 -11.492 -9.171 XVIII. Podatek dochodowy 495 584 1.386 1.274 a) część bieżąca 482 500 998 1.601 b) część odroczona 13 84 388 -327 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości -192 -189 -515 -498 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) -3.537 -3.749 -13.393 -10.943 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -18.104 -21.095 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6.824.706 6.884.108 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,65 -3,06 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 0 94 0 33.323 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 19.804 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 94 0 6.182 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 27.141 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 0 0 0 31.889 w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 18.979 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 5.342 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 26.547 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 0 94 0 1.434 IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 1.652 V. Koszty ogólnego zarządu 999 810 3.320 2.878 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -999 -716 -3.320 -3.096 VII. Pozostałe przychody operacyjne 0 1 0 28 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 0 1 0 28 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 171 0 1.961 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne 0 171 0 1.961 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -999 -886 -3.320 -5.029 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 920 1.799 6.763 6.960 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 3.856 2.406 - od jednostek powiązanych 0 0 3.856 2.406 2. Odsetki, w tym: 920 1.103 2.907 3.170 - od jednostek powiązanych 919 1.026 2.884 2.888 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 291 0 183 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 0 405 0 1.201 XI. Koszty finansowe 202 267 681 559 1. Odsetki, w tym: 17 1 134 218 - dla jednostek powiązanych 17 0 20 0 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 185 266 547 341 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -281 646 2.762 1.372 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -281 646 2.762 1.372 XV. Podatek dochodowy 0 0 0 -322 a) część bieżąca - - - - b) część odroczona 0 0 0 -322 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -281 646 2.762 1.694 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2.349 785 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6.824.706 6.884.108 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,34 0,11 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 07-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ