Grupa Pekabex <PKBX.WA> Strata netto w 1 kw. 2003 r. wyniosła 2.776 tys. zł

Zakłady Przemysłu Cukierniczego &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp
15-05-2003, 21:13

Grupa Pekabex <PKBX.WA> Strata netto w 1 kw. 2003 r. wyniosła 2.776 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-QS ZA 1. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1 kwartał / 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-01-2003 do 01-01-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
31-03-2003 31-03-2002 22-04-2003 do 22-04-2003 do
22-04-2003 22-04-2003

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 11.322 19.076 - -
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych - 970 - -
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10.746 18.233 - -
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 576 843 - -
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 10.940 17.710 - -
w tym:
- od jednostek powiązanych - - - -
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10.147 17.265 - -
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 793 445 - -
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) -382 1.366 - -
IV. Koszty sprzedaży 371 652 - -
V. Koszty ogólnego zarządu 1.348 1.212 - -
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2.101 -498 - -
VII. Pozostałe przychody operacyjne 86 1.657 - -
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 1.293 - -
2. Dotacje - - - -
3. Inne przychody operacyjne 86 364 - -
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 193 252 - -
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 42 30 - -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 29 30 - -
3. Inne koszty operacyjne 122 222 - -
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2.208 907 - -
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 239 806 - -
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - -
- od jednostek powiązanych - - - -
2. Odsetki, w tym: 14 88 - -
- od jednostek powiązanych - - - -
3. Zysk ze zbycia inwestycji - 520 - -
4. Aktualizacja wartości inwestycji 3 - - -
5 . Inne 222 198 - -
XI. Koszty finansowe 833 701 - -
1. Odsetki, w tym: 564 555 - -
- dla jednostek powiązanych - - - -
2. Strata ze zbycia inwestycji 175 - - -
3. Aktualizacja wartości inwestycji 30 31 - -
4. Inne 64 115 - -
XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części - 1.012 - -
udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2.802 -2 - -
(IX+X-XI+/-XII)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 24 26 - -
1. Zyski nadzwyczajne 25 28 - -
2. Straty nadzwyczajne 1 - - -
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - - - -
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - - -
podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -2.778 1.010 - -
XVIII. Podatek dochodowy - 447 - -
a) część bieżąca - 447 - -
b) część odroczona - - - -
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - -
(zwiększenia straty)
XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - -150 - -
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. Zyski (straty) mniejszości 2 -390 - -
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) -2.776 23 - -
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) - - - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.130.239 2.130.239 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - -


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA

Data sporządzenia raportu: 22-04-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakłady Przemysłu Cukierniczego &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Grupa Pekabex &lt;PKBX.WA&gt; Strata netto w 1 kw. 2003 r. wyniosła 2.776 tys. zł