Grupa Pekabex <PKBX.WA> Strata netto w 1 kw. 2004 r. wyniosła 2.462 tys. zł

Jacek Zalewski
opublikowano: 17-05-2004, 19:42

Grupa Pekabex <PKBX.WA> Strata netto w 1 kw. 2004 r. wyniosła 2.462 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-QS ZA 1. KW. 2004 R. (W TYS. ZŁ)


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1 kwartał / 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartały
2004 okres od 2003 okres od narastająco / narastająco /
01-01-2004 do 01-01-2003 do 2004 okres od 2003 okres od
31-03-2004 31-03-2003 22-04-2003 do 22-04-2003 do
22-04-2003 22-04-2003

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 8.875 11.322 - -
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych - - - -
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7.873 10.746 - -
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1.002 576 - -
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 8.820 11.704 - -
w tym:
- od jednostek powiązanych - - - -
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7.925 10.911 - -
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 895 793 - -
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 55 -382 - -
IV. Koszty sprzedaży 98 371 - -
V. Koszty ogólnego zarządu 1.989 1.348 - -
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2.032 -2.101 - -
VII. Pozostałe przychody operacyjne 110 86 - -
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 - - -
2. Dotacje - - - -
3. Inne przychody operacyjne 109 86 - -
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 480 193 - -
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 73 42 - -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 29 - -
3. Inne koszty operacyjne 407 122 - -
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2.402 -2.208 - -
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 191 239 - -
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - -
- od jednostek powiązanych - - - -
2. Odsetki, w tym: 28 14 - -
- od jednostek powiązanych 68 - - -
3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - -
4. Aktualizacja wartości inwestycji - 3 - -
5 . Inne 95 222 - -
XI. Koszty finansowe 186 833 - -
1. Odsetki, w tym: 119 564 - -
- dla jednostek powiązanych - - - -
2. Strata ze zbycia inwestycji - 175 - -
3. Aktualizacja wartości inwestycji - 30 - -
4. Inne 67 64 - -
XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części -2.397 - - -
udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej - -2.802 - -
(IX+X-XI+/-XII)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - 24 - -
1. Zyski nadzwyczajne - 25 - -
2. Straty nadzwyczajne - 1 - -
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - - - -
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 35 - - -
podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -2.362 -2.778 - -
XVIII. Podatek dochodowy 96 - - -
a) część bieżąca 96 - - -
b) część odroczona - - - -
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - -
(zwiększenia straty)
XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 2 - - -
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. Zyski (straty) mniejszości -6 2 - -
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) -2.462 -2.776 - -
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) - - - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.130.239 2.130.239 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,16 -1,30 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - -


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA

Data sporządzenia raportu: 22-04-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Zalewski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Grupa Pekabex &lt;PKBX.WA&gt; Strata netto w 1 kw. 2004 r. wyniosła 2.462 tys. zł