Grupa Pekabex <PKBX.WA> Strata netto w 2002 r. wyniosła 13.061 tys. zł

opublikowano: 28-05-2003, 00:00

Grupa Pekabex <PKBX.WA> Strata netto w 2002 r. wyniosła 13.061 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-RS ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ)


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2002 2001

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 55.545 110.017
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 507 3.745
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 55.545 103.053
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - 6.964
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 66.019 117.934
w tym:
- od jednostek powiązanych 319 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 66.019 114.175
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 3.759
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) -10.474 -7.917
IV. Koszty sprzedaży 1.642 2.311
V. Koszty ogólnego zarządu 4.198 6.000
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -16.314 -16.228
VII. Pozostałe przychody operacyjne 11.129 10.718
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4.578 10.170
2. Dotacje - -
3. Inne przychody operacyjne 6.551 548
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4.470 10.078
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2.131 5.386
3. Inne koszty operacyjne 2.318 4.692
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9.655 -15.588
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 1.725 1.275
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - -
- od jednostek powiązanych - -
2. Odsetki, w tym: 421 325
- od jednostek powiązanych - -
3. Zysk ze zbycia inwestycji 1.104 11
4. Aktualizacja wartości inwestycji - -
5. Inne 200 939
XI. Koszty finansowe 4.718 3.496
1. Odsetki, w tym: 4.137 2.566
- dla jednostek powiązanych - -
2. Strata ze zbycia inwestycji 314 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 8 355
4. Inne 259 574
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części - -
udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -12.648 -17.809
(IX+X-XI+/-XII)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) -94 15
1. Zyski nadzwyczajne 59 26
2. Straty nadzwyczajne 153 11
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 274 330
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 0 88
podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -13.016 -18.036
XVIII. Podatek dochodowy 53 311
a) część bieżąca - -
b) część odroczona - -
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - 2
(zwiększenia straty)
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 8 -590
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości - 24
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) -13.061 -18.915
- -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.130.239 2.130.239
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -6,13 -8,88
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - -


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA

Data sporządzenia raportu: 27-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu