Grupa Pekabex <PKBX.WA> Strata netto w 2002 r. wyniosła 13.061 tys. zł

Grupa Pekabex <PKBX.WA> Strata netto w 2002 r. wyniosła 13.061 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-RS ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ)


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2002 2001

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 55.545 110.017
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 507 3.745
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 55.545 103.053
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - 6.964
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 66.019 117.934
w tym:
- od jednostek powiązanych 319 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 66.019 114.175
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 3.759
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) -10.474 -7.917
IV. Koszty sprzedaży 1.642 2.311
V. Koszty ogólnego zarządu 4.198 6.000
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -16.314 -16.228
VII. Pozostałe przychody operacyjne 11.129 10.718
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4.578 10.170
2. Dotacje - -
3. Inne przychody operacyjne 6.551 548
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4.470 10.078
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2.131 5.386
3. Inne koszty operacyjne 2.318 4.692
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9.655 -15.588
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 1.725 1.275
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - -
- od jednostek powiązanych - -
2. Odsetki, w tym: 421 325
- od jednostek powiązanych - -
3. Zysk ze zbycia inwestycji 1.104 11
4. Aktualizacja wartości inwestycji - -
5. Inne 200 939
XI. Koszty finansowe 4.718 3.496
1. Odsetki, w tym: 4.137 2.566
- dla jednostek powiązanych - -
2. Strata ze zbycia inwestycji 314 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 8 355
4. Inne 259 574
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części - -
udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -12.648 -17.809
(IX+X-XI+/-XII)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) -94 15
1. Zyski nadzwyczajne 59 26
2. Straty nadzwyczajne 153 11
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 274 330
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 0 88
podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -13.016 -18.036
XVIII. Podatek dochodowy 53 311
a) część bieżąca - -
b) część odroczona - -
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - 2
(zwiększenia straty)
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 8 -590
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości - 24
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) -13.061 -18.915
- -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.130.239 2.130.239
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -6,13 -8,88
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - -


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA

Data sporządzenia raportu: 27-05-2003

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu