Grupa Pepees <PEPW.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 2.859 tys. zł

Grupa Pepees <PEPW.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 2.859 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-QS ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 58.592 56.030 146.393 146.876 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 332 174 450 326 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56.969 55.346 140.757 143.265 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1.623 684 5.636 3.611 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 33.989 32.440 87.405 89.401 w tym: - od jednostek powiązanych 173 116 267 235 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32.594 31.843 82.382 86.038 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.395 597 5.023 3.363 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 24.603 23.590 58.988 57.475 IV. Koszty sprzedaży 17.056 15.911 39.121 39.543 V. Koszty ogólnego zarządu 4.889 5.386 15.631 14.612 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2.658 2.293 4.236 3.320 VII. Pozostałe przychody operacyjne 863 750 3.248 4.184 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 6 45 50 2. Dotacje - 295 1.148 388 3. Inne przychody operacyjne 863 449 2.055 3.746 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 54 174 1.623 3.117 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 144 566 2.413 3. Inne koszty operacyjne 49 30 1.057 704 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.467 2.869 5.861 4.387 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 120 136 915 427 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: -100 32 189 323 - od jednostek powiązanych - - 13 - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5 . Inne 220 104 726 104 XI. Koszty finansowe 442 951 2.099 3.881 1. Odsetki, w tym: 442 705 1.874 2.758 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne - 246 225 1.123 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części - - - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3.145 2.054 4.677 933 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - -5 1 4 1. Zyski nadzwyczajne - 20 1 33 2. Straty nadzwyczajne - 25 - 29 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - - - - XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - - - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 3.145 2.049 4.678 937 XVIII. Podatek dochodowy 184 -138 906 44 a) część bieżąca 198 -111 488 5 b) część odroczona -14 -27 418 39 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek -6 - -23 - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości 96 67 234 74 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 2.859 2.120 3.515 819 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2.110 -5.556 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.170.000 1.170.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,80 -4,75 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 13-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ