Grupa PKN ORLEN <PKNA.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 263.466 tys. zł

Grupa PKN ORLEN <PKNA.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 263.466 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE Z RAPORTU SA-QSR ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 9.364.269 7.113.554 33.720.937 26.328.379 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 205.489 159.947 753.134 591.989 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6.692.113 6.438.588 25.447.371 24.178.485 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2.672.156 674.966 8.273.566 2.149.894 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, -5.759.107 -3.878.200 -19.923.179 -13.401.962 w tym: - od jednostek powiązanych -213.470 -144.467 -752.716 -530.047 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -3.327.737 -3.242.328 -12.386.487 -11.565.893 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -2.431.370 -635.872 -7.536.692 -1.836.069 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 3.605.162 3.235.354 13.797.758 12.926.417 IV. Koszty sprzedaży -3.120.380 -2.916.395 -11.567.417 -11.213.482 V. Koszty ogólnego zarządu -242.760 -216.339 -929.648 -891.543 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 242.022 102.620 1.300.693 821.392 VII. Pozostałe przychody operacyjne 97.544 67.995 376.529 208.539 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4.617 6.751 14.314 31.148 2. Dotacje 88 -54 103 21 3. Inne przychody operacyjne 92.839 61.298 362.112 177.370 VIII. Pozostałe koszty operacyjne -120.749 -101.084 -311.538 -271.318 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -4.525 -2.686 -10.622 -14.769 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -9.587 10.871 -49.033 -8.974 3. Inne koszty operacyjne -106.637 -109.269 -251.883 -247.575 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 218.817 69.531 1.365.684 758.613 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 51.904 103.546 287.857 235.879 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 180 44 48.728 116 - od jednostek powiązanych 179 41 2.219 113 2. Odsetki, w tym: 28.132 15.795 61.987 70.997 - od jednostek powiązanych 478 65 2.209 976 3. Zysk ze zbycia inwestycji 12.589 58.298 41.512 62.852 4. Aktualizacja wartości inwestycji 2.668 73 3.720 804 5 . Inne 8.335 29.336 131.910 101.110 XI. Koszty finansowe -41.714 29.737 -373.411 -260.687 1. Odsetki, w tym: -31.393 -38.244 -154.963 -193.529 - dla jednostek powiązanych -589 -63 -1.024 -1.195 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji -299 -1.333 -3.493 -2.152 4. Inne -10.022 69.314 -214.955 -65.006 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części -184 0 243 -1.455 udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 228.823 202.814 1.280.373 732.350 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 353 667 436 -565 1. Zyski nadzwyczajne 79 1.609 973 6.247 2. Straty nadzwyczajne 274 -942 -537 -6.812 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych -1.358 -709 -5.433 -1.496 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 12.332 9.832 37.649 42.143 podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 240.150 212.604 1.313.025 772.432 XVIII. Podatek dochodowy 21.322 -108.265 -263.433 -275.978 a) część bieżąca -60.424 -45.862 -379.148 -226.610 b) część odroczona 81.746 -62.403 115.715 -49.368 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 0 0 (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 11.571 1.339 56.257 10.499 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości -9.577 -2.630 -37.320 -27.618 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 263.466 103.048 1.068.529 479.335 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1.068.529 479.335 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 420.804.797 420.177.137 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,54 1,14 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 6.723.121 6.441.568 24.629.963 23.891.830 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1.302.021 915.940 4.656.790 3.305.753 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6.081.044 5.924.009 22.930.855 22.066.872 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 642.077 517.559 1.699.108 1.824.958 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, -3.490.585 -3.365.203 -12.132.355 -11.793.081 w tym: - od jednostek powiązanych -570.680 -458.661 -1.967.094 -1.575.187 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -2.931.392 -2.898.409 -10.731.206 -10.219.769 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -559.193 -466.794 -1.401.149 -1.573.312 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 3.232.536 3.076.365 12.497.608 12.098.749 IV. Koszty sprzedaży -2.846.086 -2.867.528 -10.821.292 -10.926.201 V. Koszty ogólnego zarządu -176.173 -134.722 -604.456 -567.619 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 210.277 74.115 1.071.860 604.929 VII. Pozostałe przychody operacyjne 31.697 46.613 342.194 162.121 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1.221 1.423 4.923 24.544 2. Dotacje 0 0 0 0 3. Inne przychody operacyjne 30.476 45.190 337.271 137.577 VIII. Pozostałe koszty operacyjne -50.361 -52.877 -187.058 -181.789 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -4.117 -2.507 -6.794 -13.387 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -4.277 6.225 -39.215 -11.537 3. Inne koszty operacyjne -41.967 -56.595 -141.049 -156.865 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 191.613 67.851 1.226.996 585.261 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32.685 85.571 261.514 199.021 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 67.000 13.660 - od jednostek powiązanych 0 0 20.491 13.658 2. Odsetki, w tym: 14.091 8.218 38.252 49.101 - od jednostek powiązanych 592 3.721 4.583 5.597 3. Zysk ze zbycia inwestycji 11.761 58.139 50.749 61.542 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 29 45 405 5. Inne 6.833 19.185 105.468 74.313 XI. Koszty finansowe -22.661 50.958 -298.921 -167.860 1. Odsetki, w tym: -22.652 -25.151 -108.149 -137.479 - dla jednostek powiązanych -682 -1.670 -3.755 -4.662 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji -167 -142 -7.038 -914 4. Inne 158 76.251 -183.734 -29.467 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 201.637 204.380 1.189.589 616.422 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1 0 1 -121 1. Zyski nadzwyczajne 1 0 1 17 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 -138 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 201.638 204.380 1.189.590 616.301 XV. Podatek dochodowy 48.771 -107.657 -211.394 -234.031 a) część bieżąca -40.759 -41.989 -306.467 -177.234 b) część odroczona 89.530 -65.668 95.073 -56.797 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 0 0 (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 250.409 96.723 978.196 382.270 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 978.196 382.270 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 420.804.797 420.177.137 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,32 0,91 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 09-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ