Grupa Poligrafia <POLG.WA> Strata netto w 2002 r. wyniosła 8.026 tys. zł

Grupa Poligrafia <POLG.WA> Strata netto w 2002 r. wyniosła 8.026 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-RS ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 180.166 164.067 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 169.801 153.174 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10.365 10.893 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 151.856 146.639 w tym: - od jednostek powiązanych - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 143.342 137.506 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8.514 9.133 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 28.310 17.428 IV. Koszty sprzedaży 2.345 1.276 V. Koszty ogólnego zarządu 15.915 11.523 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 10.050 4.629 VII. Pozostałe przychody operacyjne 315 195 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 26 2. Dotacje - - 3. Inne przychody operacyjne 315 169 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 6.440 1.831 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 169 - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - 3. Inne koszty operacyjne 6.271 1.831 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.925 2.993 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 88 4.698 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 88 116 - od jednostek powiązanych - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 5. Inne - 4.582 XI. Koszty finansowe 15.329 4.751 1. Odsetki, w tym: 7.124 4.637 - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 4. Inne 8.205 114 XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -11.316 2.940 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - 0 1. Zyski nadzwyczajne - 5 2. Straty nadzwyczajne - 5 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - - XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -11.316 2.940 XVIII. Podatek dochodowy 3.290 -561 a) część bieżąca -348 -1.592 b) część odroczona 3.638 1.031 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości - - XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) -8.026 2.379 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -8.026 2.379 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5.295.364 4.276.945 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,52 0,56 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 5.295.364 5.295.364 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,52 0,45 UWAGA. Pełna nazwa spółki: POLIGRAFIA SPÓŁKA AKCYJNA Data sporządzenia raportu: 31-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ