Grupa PPWK <PPWK.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 7.508 tys. zł

Grupa PPWK <PPWK.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 7.508 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-QS ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 7.431 6.040 14.268 14.608 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7.395 5.964 14.096 14.354 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 36 76 172 254 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 4.234 2.982 8.463 7.927 w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4.204 2.925 8.318 7.732 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30 57 145 195 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 3.197 3.058 5.805 6.681 IV. Koszty sprzedaży 282 700 904 2.225 V. Koszty ogólnego zarządu 2.523 3.297 7.119 9.356 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 392 -939 -2.218 -4.900 VII. Pozostałe przychody operacyjne 6.163 281 6.765 351 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 125 42 145 103 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 6.038 239 6.620 248 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1.965 17 2.985 1.870 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 239 - 1.031 139 3. Inne koszty operacyjne 1.726 17 1.954 1.731 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4.590 -675 1.562 -6.419 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3.286 4 3.345 36 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 3 19 7 35 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5 . Inne 3.283 -15 3.338 1 XI. Koszty finansowe 368 1.161 1.929 2.625 1. Odsetki, w tym: 310 1.024 1.770 1.917 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 58 137 159 708 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części - - - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 7.508 -1.832 2.978 -9.008 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - - - - XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - - - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 7.508 -1.832 2.978 -9.008 XVIII. Podatek dochodowy - - - - a) część bieżąca - - - - b) część odroczona - - - - XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości - - - - XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 7.508 -1.832 2.978 -9.008 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -7.786 -9.095 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3.150.293 3.150.293 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,47 -2,89 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E.Romera Warszawa-Wrocław S.A. Data sporządzenia raportu: 14-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ