Grupa Relpol <REPL.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 1.121 tys. zł

Grupa Relpol <REPL.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 1.121 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-QS ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 26.214 19.944 73.581 54.048 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2.388 2.208 5.879 4.743 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19.789 14.243 57.342 37.643 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6.425 5.701 16.239 16.405 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 21.150 15.171 57.646 41.422 w tym: - od jednostek powiązanych 266 2.090 4.302 3.859 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15.518 10.580 44.008 28.360 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5.632 4.591 13.638 13.062 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 5.064 4.773 15.935 12.626 IV. Koszty sprzedaży 399 294 1.158 890 V. Koszty ogólnego zarządu 3.086 4.203 9.716 11.751 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1.579 276 5.061 -15 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.034 515 3.344 2.691 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 101 23 333 358 2. Dotacje 6 0 9 0 3. Inne przychody operacyjne 927 492 3.002 2.333 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 187 -157 972 1.055 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 11 0 12 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -22 17 14 129 3. Inne koszty operacyjne 209 -185 958 914 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.426 948 7.433 1.621 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 56 123 5.122 1.411 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -21 0 281 39 - od jednostek powiązanych -21 0 281 39 2. Odsetki, w tym: 41 223 425 1.161 - od jednostek powiązanych 8 193 150 947 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji 25 0 175 132 5 . Inne 11 -100 4.241 79 XI. Koszty finansowe 900 962 9.208 4.920 1. Odsetki, w tym: 480 645 1.744 2.851 - dla jednostek powiązanych 0 0 0 141 2. Strata ze zbycia inwestycji -148 0 45 600 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 140 0 535 4. Inne 568 177 7.419 934 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części - - - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1.582 109 3.347 -1.888 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 0 0 0 1 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 1 2. Straty nadzwyczajne - - - - XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - - - - XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 6 6 18 18 podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 1.588 115 3.365 -1.869 XVIII. Podatek dochodowy 505 -36 1.014 -570 a) część bieżąca 139 27 533 70 b) część odroczona 366 -63 481 -640 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 4 0 9 0 (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 52 -19 84 -12 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości 10 16 17 32 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 1.121 116 2.409 -1.343 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3.112 -1.815 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 855.105 976.666 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -3,64 -1,86 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: EMRELPOL Data sporządzenia raportu: 06-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ