Grupa Softbank <SOBK.WA> Strata netto w 1 kw. 2004 r. wyniosła 19 tys. zł

Grupa Softbank <SOBK.WA> Strata netto w 1 kw. 2004 r. wyniosła 19 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE Z RAPORTU SA-QSR ZA 1. KW. 2004 R. (W TYS. ZŁ)


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1 kwartał / 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartały
2004 okres od 2003 okres od narastająco / narastająco /
01-01-2004 do 01-01-2003 do 2004 okres od 2003 okres od
31-03-2004 31-03-2003 07-05-2004 do 07-05-2004 do
07-05-2004 07-05-2004

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 74.821 99.532 - -
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 4.714 97 - -
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 31.381 25.055 - -
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 43.440 74.477 - -
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 60.259 86.676 - -
w tym:
- od jednostek powiązanych 23.808 25 - -
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 22.393 17.694 - -
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 37.866 68.982 - -
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 14.562 12.856 - -
IV. Koszty sprzedaży 3.174 3.230 - -
V. Koszty ogólnego zarządu 11.334 10.418 - -
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 54 -792 - -
VII. Pozostałe przychody operacyjne 508 1.779 - -
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10 58 - -
2. Dotacje 20 0 - -
3. Inne przychody operacyjne 478 1.721 - -
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 501 549 - -
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 121 - -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - -
3. Inne koszty operacyjne 501 428 - -
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 438 - -
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 5.964 5.309 - -
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - -
- od jednostek powiązanych - - - -
2. Odsetki, w tym: 227 779 - -
- od jednostek powiązanych - - - -
3. Zysk ze zbycia inwestycji 84 391 - -
4. Aktualizacja wartości inwestycji 621 283 - -
5 . Inne 5.032 3.856 - -
XI. Koszty finansowe 776 1.412 - -
1. Odsetki, w tym: 267 126 - -
- dla jednostek powiązanych - - - -
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 229 - -
3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - -
4. Inne 509 1.057 - -
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części -13 -936 - -
udziałów jednostek podporządkowanych
XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części - - - -
udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5.236 3.399 - -
(IX+X-XI+/-XII)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 1.922 1.127 - -
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - - -
podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 3.314 2.272 - -
XVIII. Podatek dochodowy 358 1.463 - -
a) część bieżąca 85 420 - -
b) część odroczona 273 1.043 - -
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - -
(zwiększenia straty)
XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - -
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. Zyski (straty) mniejszości -19 -86 - -
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 2.937 723 - -
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4.422 -153.563 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20.782.713 18.222.783 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 -8,43 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 20.966.886 20.613.992 - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 -7,45 - -


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1 kwartał / 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartały
2004 okres od 2003 okres od narastająco / narastająco /
01-01-2004 do 01-01-2003 do 2004 okres od 2003 okres od
31-03-2004 31-03-2003 07-05-2004 do 07-05-2004 do
07-05-2004 07-05-2004

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 59.630 84.041 - -
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 345 325 - -
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15.196 9.429 - -
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 44.434 74.612 - -
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 48.466 76.630 - -
w tym:
- od jednostek powiązanych 23.739 3.060 - -
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9.590 7.010 - -
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 38.876 69.620 - -
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 11.164 7.411 - -
IV. Koszty sprzedaży 1.606 1.839 - -
V. Koszty ogólnego zarządu 5.469 4.949 - -
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4.089 623 - -
VII. Pozostałe przychody operacyjne 357 983 - -
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 48 - -
2. Dotacje - - - -
3. Inne przychody operacyjne 351 935 - -
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 341 171 - -
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 102 - -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - -
3. Inne koszty operacyjne 341 69 - -
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4.105 1.435 - -
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 5.901 1.024 - -
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - -
- od jednostek powiązanych - - - -
2. Odsetki, w tym: 176 433 - -
- od jednostek powiązanych 73 59 - -
3. Zysk ze zbycia inwestycji 84 391 - -
4. Aktualizacja wartości inwestycji 621 44 - -
5. Inne 5.020 156 - -
XI. Koszty finansowe 827 1.340 - -
1. Odsetki, w tym: 173 16 - -
- dla jednostek powiązanych 126 0 - -
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 309 - -
3. Aktualizacja wartości inwestycji 210 0 - -
4. Inne 444 1.015 - -
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 9.179 1.119 - -
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0 0 -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 9.179 1.119 - -
XV. Podatek dochodowy -8 -1 - -
a) część bieżąca 0 0 - -
b) część odroczona -8 -1 - -
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - -
(zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - -
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 9.187 1.120 - -
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3.497 -183.501 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20.782.713 18.222.783 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 -10,07 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 20.966.886 20.613.992 - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 -8,90 - -


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Softbank Spółka Akcyjna

Data sporządzenia raportu: 07-05-2004

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu