Grupa Sokolow <SOKO.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 7.524 tys. zł

Grupa Sokolow <SOKO.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 7.524 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE Z RAPORTU SA-QSR ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 311.594 246.705 1.037.137 916.031 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 292.152 235.418 984.803 864.068 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19.442 11.287 52.334 51.963 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 264.392 212.746 890.991 789.921 w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 242.248 202.721 841.874 746.368 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22.144 10.025 49.117 43.553 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 47.202 33.959 146.146 126.110 IV. Koszty sprzedaży 27.145 23.486 90.680 85.421 V. Koszty ogólnego zarządu 9.710 9.219 33.770 34.004 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 10.347 1.254 21.696 6.685 VII. Pozostałe przychody operacyjne 3.207 3.287 15.254 9.329 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -180 465 34 886 2. Dotacje 1.357 257 1.845 475 3. Inne przychody operacyjne 2.030 2.565 13.375 7.968 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4.623 3.396 10.119 6.974 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23 0 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne 4.600 3.396 10.119 6.974 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8.931 1.145 26.831 9.040 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2.522 4.259 10.053 9.012 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 11 5 - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 468 268 1.200 977 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 581 0 581 4. Aktualizacja wartości inwestycji 2.096 135 8.623 3.293 5 . Inne -42 3.275 219 4.156 XI. Koszty finansowe 2.599 2.166 14.886 12.821 1. Odsetki, w tym: 1.605 2.404 6.735 12.113 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 994 -238 8.151 708 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części - - - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8.854 3.238 21.998 5.231 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 73 74 295 673 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 0 5 0 21 podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 8.781 3.169 21.703 4.579 XVIII. Podatek dochodowy 946 -679 2.591 -10 a) część bieżąca 174 375 837 1.044 b) część odroczona 772 -1.054 1.754 -1.054 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości -311 -109 -1.025 -875 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 7.524 3.739 18.087 3.714 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 7.524 3.739 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 100.194.134 100.194.134 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,04 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 288.704 232.049 973.484 852.443 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 21.235 15.051 75.176 46.566 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 283.100 227.178 952.817 835.833 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5.604 4.871 20.667 16.610 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 244.778 203.078 843.212 741.132 w tym: - od jednostek powiązanych 18.779 13.587 65.763 41.711 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 239.788 198.837 824.799 726.599 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4.990 4.241 18.413 14.533 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 43.926 28.971 130.272 111.311 IV. Koszty sprzedaży 24.913 22.078 85.183 79.364 V. Koszty ogólnego zarządu 7.825 6.886 26.798 27.364 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 11.188 7 18.291 4.583 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.064 2.796 12.305 8.080 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -95 398 0 624 2. Dotacje 0 1 348 1 3. Inne przychody operacyjne 1.159 2.397 11.957 7.455 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4.285 2.707 9.677 5.953 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 120 0 120 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne 4.165 2.707 9.557 5.953 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7.967 96 20.919 6.710 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 554 4.028 3.263 5.257 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 282 0 - od jednostek powiązanych 0 0 282 0 2. Odsetki, w tym: 474 204 1.160 853 - od jednostek powiązanych 28 58 66 58 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji 178 467 1.746 467 5. Inne -98 3.357 75 3.937 XI. Koszty finansowe 2.288 1.529 13.803 11.733 1. Odsetki, w tym: 1.408 2.174 6.006 11.276 - dla jednostek powiązanych 0 0 8 0 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 -253 0 0 4. Inne 880 -392 7.797 457 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 6.233 2.595 10.379 234 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 6.233 2.595 10.379 234 XV. Podatek dochodowy 857 -188 1.702 0 a) część bieżąca 0 343 209 531 b) część odroczona 857 -531 1.493 -531 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 5.376 2.783 8.677 234 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5.376 2.783 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 100.194.134 100.194.134 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,03 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA Data sporządzenia raportu: 03-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ