Grupa Talex <TLEX.WA> Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 2.991 tys. zł

Grupa Talex <TLEX.WA> Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 2.991 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-PS ZA 1. PÓŁ. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT półrocze / półrocze / 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 47.576 50.003 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13.993 17.043 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 33.583 32.960 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 38.472 39.701 w tym: - od jednostek powiązanych - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8.679 9.695 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 29.793 30.006 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 9.104 10.302 IV. Koszty sprzedaży 1.814 1.530 V. Koszty ogólnego zarządu 3.137 3.772 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4.153 5.000 VII. Pozostałe przychody operacyjne 423 78 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 53 7 2. Dotacje - - 3. Inne przychody operacyjne 370 71 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 356 120 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 168 49 3. Inne koszty operacyjne 188 71 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4.220 4.958 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 626 317 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 256 177 - od jednostek powiązanych - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji 38 66 4. Aktualizacja wartości inwestycji 63 74 5. Inne 269 - XI. Koszty finansowe 165 387 1. Odsetki, w tym: 134 209 - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 4. Inne 31 178 XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4.681 4.888 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 41 - 1. Zyski nadzwyczajne 66 - 2. Straty nadzwyczajne 25 - XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 352 352 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 4.370 4.536 XVIII. Podatek dochodowy 1.379 1.368 a) część bieżąca 1.115 1.435 b) część odroczona 264 -67 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości - - XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 2.991 3.168 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 7.279 4.713 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3.000.092 3.000.092 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,43 1,57 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Talex Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 31-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ