Grupa TECHMEX S.A. Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 2.661 tys. zł

Grupa TECHMEX S.A. Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 2.661 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE Z RAPORTU SA-QSR ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 80.137 111.122 227.876 366.957 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4.007 6.111 11.818 13.739 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7.449 2.055 17.340 7.624 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 72.688 109.067 210.536 359.333 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 68.754 101.931 199.749 331.768 w tym: - od jednostek powiązanych 3.276 7.319 10.325 14.226 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1.483 3.464 5.243 4.461 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 67.271 98.467 194.506 327.307 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 11.383 9.191 28.127 35.189 IV. Koszty sprzedaży 1.484 1.234 4.994 6.752 V. Koszty ogólnego zarządu 5.732 4.743 15.035 17.573 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4.167 3.214 8.098 10.864 VII. Pozostałe przychody operacyjne 578 124 1.362 378 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 - 660 - 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 573 124 702 378 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 465 974 966 1.917 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 144 - 129 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne 465 830 966 1.788 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4.280 2.364 8.494 9.325 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1.075 369 4.274 2.019 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - 71 - od jednostek powiązanych - - - 71 2. Odsetki, w tym: 136 -189 889 614 - od jednostek powiązanych 77 52 591 175 3. Zysk ze zbycia inwestycji - 100 - 100 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 2.976 765 5 . Inne 939 458 409 469 XI. Koszty finansowe 2.181 3.259 8.719 14.740 1. Odsetki, w tym: 1.834 4.824 5.255 7.486 - dla jednostek powiązanych - - 7 - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 347 -1.565 3.464 7.254 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części - - - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3.174 -526 4.049 -3.396 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - -36 - -34 1. Zyski nadzwyczajne - 1 - 7 2. Straty nadzwyczajne - 37 - 41 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - 34 57 102 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - - - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 3.174 -596 3.992 -3.532 XVIII. Podatek dochodowy 513 327 304 -170 a) część bieżąca 139 -399 139 - b) część odroczona 374 726 165 -170 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości - - - - XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 2.661 -923 3.688 -3.362 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 10.752 -3.068 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5.668.672 5.668.672 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,90 -0,54 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 5.668.672 5.668.672 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,90 -0,54 - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 77.051 107.769 219.362 350.446 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4.026 8.213 13.675 16.135 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6.315 1.422 14.661 5.894 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 70.736 106.347 204.701 344.552 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 65.531 96.321 191.269 316.423 w tym: - od jednostek powiązanych 3.476 7.531 12.019 14.632 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 178 455 1.804 1.453 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 65.353 95.866 189.465 314.970 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 11.520 11.448 28.093 34.023 IV. Koszty sprzedaży 1.483 2.039 4.993 5.850 V. Koszty ogólnego zarządu 5.547 5.399 14.687 16.387 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4.490 4.010 8.413 11.786 VII. Pozostałe przychody operacyjne 580 95 1.357 243 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 - 659 - 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 576 95 698 243 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 501 755 996 1.608 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 3 - 3 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne 501 752 996 1.605 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4.569 3.350 8.774 10.421 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 849 1.921 3.974 1.451 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 128 98 894 275 - od jednostek powiązanych 77 - 604 20 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 2.976 765 5. Inne 721 1.823 104 411 XI. Koszty finansowe 2.030 4.502 8.490 13.435 1. Odsetki, w tym: 1.815 4.502 5.122 6.602 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 215 - 3.368 6.833 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3.388 769 4.258 -1.563 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - -37 - -37 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - 37 - 37 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 3.388 732 4.258 -1.600 XV. Podatek dochodowy 513 326 304 -171 a) część bieżąca 139 -399 139 - b) część odroczona 374 725 165 -171 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 2.875 406 3.954 -1.429 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6.402 -5.146 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5.668.672 5.668.672 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,13 -0,91 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 5.668.672 5.668.672 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,13 -0,91 - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Techmex S.A. Data sporządzenia raportu: 13-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ