Grupa Telekom Polska <TPSA.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 21.096 tys. zł

Grupa Telekom Polska <TPSA.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 21.096 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE Z RAPORTU SA-QSR ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 4.705.588 4.607.603 18.287.512 17.935.016 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7.856 4.438 26.054 22.732 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4.647.400 4.544.142 18.105.562 17.655.663 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 58.188 63.461 181.950 279.353 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, -2.600.858 -2.684.043 -10.012.320 -10.002.112 w tym: - od jednostek powiązanych -33.503 -22.145 -84.793 -68.789 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -2.265.783 -2.383.476 -8.875.256 -8.852.762 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -335.075 -300.567 -1.137.064 -1.149.350 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 2.104.730 1.923.560 8.275.192 7.932.904 IV. Koszty sprzedaży -616.859 -647.118 -2.228.956 -2.163.759 V. Koszty ogólnego zarządu -529.070 -654.956 -2.017.066 -2.251.052 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 958.801 621.486 4.029.170 3.518.093 VII. Pozostałe przychody operacyjne 232.942 172.984 706.005 733.726 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11.681 5.324 29.119 25.359 2. Dotacje 2.605 1.921 8.452 7.728 3. Inne przychody operacyjne 218.656 165.739 668.434 700.639 VIII. Pozostałe koszty operacyjne -756.529 -272.237 -1.477.126 -1.378.475 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -12 -32 -490 -29.997 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -428.013 -172.213 -1.048.523 -551.212 3. Inne koszty operacyjne -328.504 -99.992 -428.113 -797.266 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 435.214 522.233 3.258.049 2.873.344 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 237.368 410.825 888.192 604.313 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 1.822 770 - od jednostek powiązanych 0 0 1.822 770 2. Odsetki, w tym: 42.136 23.674 215.559 171.787 - od jednostek powiązanych 35 22 71 38 3. Zysk ze zbycia inwestycji 14.080 1.416 14.209 4.014 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 109 453 109 5 . Inne 181.152 385.626 656.149 427.633 XI. Koszty finansowe -585.387 -400.177 -2.568.889 -2.434.527 1. Odsetki, w tym: -367.636 -337.020 -1.369.901 -1.403.297 - dla jednostek powiązanych -193 0 -203 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 -780 3. Aktualizacja wartości inwestycji -551 -3.780 -573 -10.776 4. Inne -217.200 -59.377 -1.198.415 -1.019.674 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części 0 -772 131 -817 udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 87.195 532.109 1.577.483 1.042.313 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 0 -1.010 -8 -3.149 1. Zyski nadzwyczajne 0 26 31 75 2. Straty nadzwyczajne 0 -1.036 -39 -3.224 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych -65.490 -10.680 -124.712 -42.133 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 0 0 0 0 podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 21.705 520.419 1.452.763 997.031 XVIII. Podatek dochodowy -52.142 201.085 -549.396 -206.733 a) część bieżąca 62.056 66.286 -613.955 -372.883 b) część odroczona -114.198 134.799 64.559 166.150 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 0 0 (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 127 6.377 1.051 -183 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości 9.214 -106.002 7.083 50.276 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) -21.096 621.879 911.501 840.391 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 911.501 840.391 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.400.000.000 1.400.000.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,65 0,60 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-09-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 3.480.832 3.687.216 14.011.927 14.801.240 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 50.352 37.358 166.436 169.342 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3.454.904 3.680.270 13.950.831 14.773.841 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25.928 6.946 61.096 27.399 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, -1.930.870 -2.103.088 -7.614.049 -8.039.281 w tym: - od jednostek powiązanych -176.035 -232.007 -664.829 -770.057 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -1.904.208 -2.097.615 -7.554.826 -8.013.686 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -26.662 -5.473 -59.223 -25.595 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 1.549.962 1.584.128 6.397.878 6.761.959 IV. Koszty sprzedaży -446.693 -488.787 -1.619.823 -1.692.995 V. Koszty ogólnego zarządu -350.207 -419.592 -1.330.391 -1.521.086 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 753.062 675.749 3.447.664 3.547.878 VII. Pozostałe przychody operacyjne 169.491 125.073 536.887 589.736 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9.084 4.532 25.860 6.050 2. Dotacje 2.605 1.921 8.402 7.728 3. Inne przychody operacyjne 157.802 118.620 502.625 575.958 VIII. Pozostałe koszty operacyjne -646.179 -234.769 -1.168.759 -1.158.445 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -357.965 -145.682 -807.358 -410.979 3. Inne koszty operacyjne -288.214 -89.087 -361.401 -747.466 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 276.374 566.053 2.815.792 2.979.169 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 184.160 340.271 874.906 604.755 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 723 9.019 - od jednostek powiązanych 0 0 723 9.019 2. Odsetki, w tym: 81.588 62.031 385.750 324.484 - od jednostek powiązanych 53.337 45.655 209.185 181.868 3. Zysk ze zbycia inwestycji 14.207 831 14.207 831 4. Aktualizacja wartości inwestycji 6.176 0 15.851 0 5. Inne 82.189 277.409 458.375 270.421 XI. Koszty finansowe -609.362 -576.639 -2.430.916 -2.158.959 1. Odsetki, w tym: -319.708 -330.831 -1.263.127 -1.362.419 - dla jednostek powiązanych -236.654 -200.233 -705.766 -687.498 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 -2 3. Aktualizacja wartości inwestycji -14.023 -210.310 -412.902 -220.254 4. Inne -275.631 -35.498 -754.887 -576.284 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -148.828 329.685 1.259.782 1.424.965 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 -998 0 -3.115 1. Zyski nadzwyczajne 0 10 0 28 2. Straty nadzwyczajne 0 -1.008 0 -3.143 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -148.828 328.687 1.259.782 1.421.850 XV. Podatek dochodowy 74.185 -60.787 -517.185 -464.390 a) część bieżąca 66.815 72.373 -595.016 -359.552 b) część odroczona 7.370 -133.160 77.831 -104.838 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 0 0 (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 0 0 0 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -74.643 267.900 742.597 957.460 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 742.597 957.460 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.400.000.000 1.400.000.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,53 0,68 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 09-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ