Grupa TELMAX SA Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 360 tys. zł

Grupa TELMAX SA Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 360 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-PS ZA 1. PÓŁ. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT półrocze / półrocze / 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 14.703 9.942 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 27 6 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6.712 4.630 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7.991 5.312 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 11.332 6.992 w tym: - od jednostek powiązanych 0 - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3.349 2.853 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7.984 4.139 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 3.371 2.950 IV. Koszty sprzedaży 852 876 V. Koszty ogólnego zarządu 1.407 862 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1.111 1.212 VII. Pozostałe przychody operacyjne 17 19 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 2. Dotacje - - 3. Inne przychody operacyjne 17 19 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 607 110 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 367 91 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 180 - 3. Inne koszty operacyjne 60 19 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 521 1.121 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 66 86 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2 - - od jednostek powiązanych 2 - 2. Odsetki, w tym: 64 86 - od jednostek powiązanych - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 5. Inne 1 - XI. Koszty finansowe 45 72 1. Odsetki, w tym: 24 61 - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 4. Inne 21 11 XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 543 1.135 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - -5 1. Zyski nadzwyczajne - - 2. Straty nadzwyczajne - 5 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 36 - XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 507 1.130 XVIII. Podatek dochodowy 169 355 a) część bieżąca 7 381 b) część odroczona 162 -26 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 61 - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości -40 - XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 360 775 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1.433 1.454 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 741.256 132.525 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,93 10,97 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: TELMAX SA Data sporządzenia raportu: 23-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ