Grupa WaFaPomp <WFAP.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 1.995 tys. zł

Grupa WaFaPomp <WFAP.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 1.995 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-QS ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 15.072 11.307 29.623 26.007 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1.162 152 1.284 359 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15.045 11.262 29.553 25.919 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 27 45 70 88 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 10.728 6.371 19.402 14.445 w tym: - od jednostek powiązanych 1.355 132 1.385 304 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10.715 6.340 19.356 14.375 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 31 46 70 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 4.344 4.936 10.221 11.562 IV. Koszty sprzedaży 513 693 1.044 1.720 V. Koszty ogólnego zarządu 2.367 2.113 6.586 6.077 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1.464 2.130 2.591 3.765 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.027 300 2.277 982 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 870 33 879 36 2. Dotacje 1 2 5 5 3. Inne przychody operacyjne 156 265 1.393 941 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 528 1.243 2.339 3.388 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 49 - 97 3. Inne koszty operacyjne 528 1.194 2.339 3.291 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1.963 1.187 2.529 1.359 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 20 102 377 303 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - 34 - 34 - od jednostek powiązanych - 34 - 34 2. Odsetki, w tym: 15 25 166 86 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5 . Inne 5 43 211 183 XI. Koszty finansowe 172 271 737 1.213 1. Odsetki, w tym: 146 263 634 1.042 - dla jednostek powiązanych - 8 - 171 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 26 - 103 - XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części - - - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1.811 1.018 2.169 449 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - -1 - -6 1. Zyski nadzwyczajne - 5 - 30 2. Straty nadzwyczajne - 6 - 36 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych -26 -26 -79 -79 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 1 - 2 1 podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 1.786 991 2.092 365 XVIII. Podatek dochodowy - - 39 - a) część bieżąca - - - - b) część odroczona - - 39 - XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 209 -133 62 16 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości - - - - XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 1.995 858 2.115 381 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3.058 -3.919 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.444.231 2.444.231 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,25 -1,60 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Warszawska Fabryka Pomp i Armatury S.A. Data sporządzenia raportu: 07-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ