Grupa Yawal <YWAL.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 5.533 tys. zł

Grupa Yawal <YWAL.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 5.533 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE Z RAPORTU SA-QSR ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 80.469 98.760 245.548 273.538 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - 0 0 0 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 53.886 72.849 174.061 202.780 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26.583 25.911 71.487 70.758 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 55.089 72.178 174.281 205.608 w tym: - od jednostek powiązanych - 0 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 37.245 55.274 125.305 156.448 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17.844 16.904 48.976 49.160 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 25.380 26.582 71.267 67.930 IV. Koszty sprzedaży 10.192 3.334 27.563 17.213 V. Koszty ogólnego zarządu 10.036 16.970 32.849 45.096 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5.152 6.278 10.855 5.621 VII. Pozostałe przychody operacyjne 4.937 1.369 9.588 8.115 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1.016 9 1.497 31 2. Dotacje 14 201 41 228 3. Inne przychody operacyjne 3.907 1.159 8.050 7.856 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3.641 3.544 9.173 10.686 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -526 1.763 1.268 2.882 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1.562 410 3.968 1.859 3. Inne koszty operacyjne 2.605 1.371 3.937 5.945 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6.448 4.103 11.270 3.050 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 7.107 7.585 24.612 12.769 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 40 500 511 500 - od jednostek powiązanych - - 472 0 2. Odsetki, w tym: 988 2.156 4.135 4.814 - od jednostek powiązanych 580 - 768 - 3. Zysk ze zbycia inwestycji 7.389 4.693 6.382 5.206 4. Aktualizacja wartości inwestycji 1.012 0 6.218 0 5 . Inne -2.322 236 7.366 2.249 XI. Koszty finansowe 5.175 15.504 28.693 38.791 1. Odsetki, w tym: 1.112 4.578 8.934 13.317 - dla jednostek powiązanych - - 11 - 2. Strata ze zbycia inwestycji -2.159 3.575 1.238 10.695 3. Aktualizacja wartości inwestycji 2.349 3.575 8.285 2.873 4. Inne 3.873 3.776 10.236 11.906 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części 400 - 400 0 udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8.780 -3.816 7.589 -22.972 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 4 3 -3 38 1. Zyski nadzwyczajne 6 6 6 57 2. Straty nadzwyczajne 2 3 9 19 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - 501 176 1.521 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 1.143 1.937 4.642 5.671 podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 9.927 -2.377 12.052 -18.784 XVIII. Podatek dochodowy 2.629 269 6.213 633 a) część bieżąca 517 - 1.023 - b) część odroczona 2.112 269 5.190 633 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - -6 0 -6 (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 201 233 -158 283 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości -1.966 102 -2.145 5.051 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 5.533 -2.305 3.536 -14.077 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -29.170 -30.022 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4.062.501 4.062.501 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -7,18 -7,39 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 4.062.501 4.062.501 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -7,18 -7,39 - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 473 1.706 1.952 7.314 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 461 1.653 1.802 7.232 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 473 1.652 1.872 7.260 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - 54 80 54 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 77 670 502 2.587 w tym: - od jednostek powiązanych 77 612 499 2.450 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 77 618 423 2.535 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - 52 79 52 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 396 1.036 1.450 4.727 IV. Koszty sprzedaży - 15 0 79 V. Koszty ogólnego zarządu 217 618 1.032 1.857 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 179 403 418 2.791 VII. Pozostałe przychody operacyjne 6 90 48 1.269 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 11 - 168 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 6 79 48 1.101 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 768 -1 771 42 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 802 - 484 - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 200 - 200 - 3. Inne koszty operacyjne -234 -1 87 42 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -583 494 -305 4.018 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 16.977 252 25.554 430 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 64 273 821 428 - od jednostek powiązanych - 207 671 249 3. Zysk ze zbycia inwestycji 6.405 - 6.966 - 4. Aktualizacja wartości inwestycji 10.566 - 13.392 - 5. Inne -58 -21 4.375 2 XI. Koszty finansowe 1.695 4.055 13.320 34.202 1. Odsetki, w tym: 32 921 3.942 4.207 - dla jednostek powiązanych - 534 - 534 2. Strata ze zbycia inwestycji - 3.014 - 9.821 3. Aktualizacja wartości inwestycji 1.302 - 4.741 19.089 4. Inne 361 120 4.637 1.085 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 14.699 -3.309 11.929 -29.754 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 14.699 -3.309 11.929 -29.754 XV. Podatek dochodowy 4.716 -128 6.478 -5.266 a) część bieżąca - - - - b) część odroczona 4.716 -128 6.478 -5.266 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 9.983 -3.181 5.451 -24.488 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -24.817 -19.244 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4.062.500 4.062.500 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -6,11 -4,74 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 4.062.500 4.062.500 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -6,11 -4,74 - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: AL-PRAS S.A. Data sporządzenia raportu: 14-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ