Grupa Zywiec <ZYWI.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 2.242 tys. zł

Grupa Zywiec <ZYWI.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 2.242 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE Z RAPORTU SA-QSR ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 727.142 608.772 3.204.647 2.956.538 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 151 296 273 1.080 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 648.688 552.254 2.901.981 2.703.457 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 78.454 56.518 302.666 253.081 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 275.828 229.386 1.128.689 1.022.908 w tym: - od jednostek powiązanych 140 269 249 967 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 207.688 180.274 853.791 792.425 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 68.141 49.112 274.898 230.483 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 451.314 379.386 2.075.958 1.933.630 IV. Koszty sprzedaży 370.804 312.451 1.526.850 1.420.840 V. Koszty ogólnego zarządu 73.867 59.537 225.700 239.235 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6.643 7.398 323.408 273.555 VII. Pozostałe przychody operacyjne 6.644 12.425 37.533 25.402 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 4.876 - 30 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 6.644 7.549 37.533 25.372 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25.417 114.607 71.384 141.924 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 16.893 - 15.238 - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -7.037 84.571 1.349 83.303 3. Inne koszty operacyjne 15.561 30.036 54.797 58.621 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -12.130 -94.784 289.557 157.033 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1.847 1.948 8.714 15.174 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 120 - 120 3 - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 909 884 3.054 3.487 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - 1 - 1 4. Aktualizacja wartości inwestycji - 1.063 - 1.093 5 . Inne 818 - 5.540 10.590 XI. Koszty finansowe 8.800 10.365 33.531 68.973 1. Odsetki, w tym: 6.308 5.966 25.265 40.579 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji 281 - 281 - 3. Aktualizacja wartości inwestycji 911 240 911 240 4. Inne 1.300 4.159 7.074 28.154 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części - - - - udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -19.083 -103.201 264.740 103.234 (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 117 -13 124 7 1. Zyski nadzwyczajne 142 22 210 95 2. Straty nadzwyczajne 25 35 86 88 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 255 196 7.322 687 XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek - - - 34 podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -19.221 -103.410 257.542 102.588 XVIII. Podatek dochodowy -16.999 -13.164 51.176 23.659 a) część bieżąca 8.225 6.852 58.967 50.359 b) część odroczona -25.224 -20.016 -7.791 -26.700 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości -20 840 -147 -337 XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) -2.242 -89.406 206.219 78.592 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 206.219 78.592 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11.335.016 11.335.454 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 18,19 6,93 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 272.519 242.413 1.236.651 1.156.854 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 267.323 235.322 1.206.773 1.131.038 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 270.604 240.913 1.219.199 1.143.059 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1.915 1.500 17.452 13.795 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 80.091 71.870 354.398 321.545 w tym: - od jednostek powiązanych 78.077 53.707 345.362 296.252 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 78.349 70.644 337.375 306.817 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.742 1.226 17.023 14.728 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 192.428 170.543 882.253 835.309 IV. Koszty sprzedaży 163.872 136.688 598.451 586.214 V. Koszty ogólnego zarządu 40.396 31.073 116.090 108.835 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -11.840 2.782 167.712 140.260 VII. Pozostałe przychody operacyjne 3.161 4.322 9.934 5.373 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1.838 1.750 2.426 36 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 1.323 2.572 7.508 5.337 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5.406 8.589 23.875 13.977 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -1.431 1.964 609 2.804 3. Inne koszty operacyjne 6.837 6.625 23.266 11.173 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14.085 -1.485 153.771 131.656 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2.386 4.073 14.490 29.783 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 15 - 15 2 - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 2.371 4.073 11.476 19.419 - od jednostek powiązanych 2.367 4.053 11.430 19.327 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne - - 2.999 10.362 XI. Koszty finansowe 7.002 9.455 29.199 56.424 1. Odsetki, w tym: 5.168 5.571 22.147 31.716 - dla jednostek powiązanych - 751 868 3.055 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 1.834 3.884 7.052 24.708 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -18.701 -6.867 139.062 105.015 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -18.701 -6.867 139.062 105.015 XV. Podatek dochodowy -16.542 6.614 26.281 36.635 a) część bieżąca 301 5.087 25.601 22.330 b) część odroczona -16.843 1.527 680 14.305 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek -680 -76.342 91.362 10.561 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -2.839 -89.823 204.143 78.941 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 204.143 78.941 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11.335.016 11.335.454 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 18,01 6,96 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 23-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ