GUS: 72,5 proc. przedsiębiorstw niefinansowych wykazało po wrześniu zysk

DI
opublikowano: 20-11-2009, 14:19

W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstwa) były słabsze od uzyskanych przed rokiem. Pogorszeniu uległy również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, odnotowano jednak ich poprawę w stosunku do notowanych po I i II kwartale br.

Przychody z całokształtu działalności rosły wolniej niż koszty ich uzyskania (odpowiednio 1,1% i 1,6%), co znalazło odzwierciedlenie w pogorszeniu wskaźnika poziomu kosztów (94,8% wobec 94,3% przed rokiem). Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem odpowiednio o 0,3% i 0,7%. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 69,1 mld zł i był niższy o 6,7% niż przed rokiem. Poprawił się wynik na pozostałej działalności operacyjnej (z 6,0 mld zł do 6,7 mld zł). Wynik na operacjach finansowych był znacznie niższy niż przed rokiem (minus 2,9 mld zł wobec 0,8 mld zł), ale lepszy niż po I i II kwartale br. (odpowiednio minus 10,2 mld zł i minus 4,2 mld zł ).
Wynik finansowy brutto wyniósł 73,0 mld zł wobec 79,4 mld zł przed rokiem, a obciążenia tego wyniku 12,9 mld zł wobec 15,7 mld zł. Obniżyła się relacja podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych do zysku brutto z 16,5% do 13,8%. Wynik finansowy netto wyniósł 60,0 mld zł i był niższy o 5,7% niż przed rokiem. Zysk netto wzrósł o 2,0%, a strata netto o 46,4%. Zysk netto wykazało 72,5% ogółu przedsiębiorstw (wobec 73,5% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 81,3% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 84,5% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 70,4% jednostek (przed rokiem 71,2%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 82,5% (wobec odpowiednio 84,2%).

W badanych przedsiębiorstwach odnotowano pogorszenie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych w stosunku do uzyskanych przed rokiem z wyjątkiem wskaźnika płynności I i II stopnia. Dla ogółu przedsiębiorstw wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wyniósł 94,8% (wobec 94,3% przed rokiem), wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5,1% (5,5%), wskaźnik rentowności obrotu brutto 5,2% (5,7%), a rentowności obrotu netto 4,2% (4,5%). Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 34,9% (33,1% w analogicznym okresie ub. roku), a płynności finansowej II stopnia 101,1% (100,1%).

Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 45,1% przedsiębiorstw wobec 42,0% przed rokiem, wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% odnotowano w 11,8% przedsiębiorstw wobec 12,0% przed rokiem.

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział wynagrodzeń (o 0,6 pkt proc.), amortyzacji (o 0,5 pkt proc.), usług obcych oraz energii (po 0,4 pkt proc.), pozostałych kosztów oraz podatków i opłat (po 0,3 pkt proc.), ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (o 0,1 pkt proc.) Zmniejszył się natomiast udział zużycia materiałów (o 2,7 pkt proc.).

W strukturze zapasów w stosunku do stanu na koniec września 2008 r. odnotowano wzrost udziału towarów (o 1,0 pkt proc.) oraz produktów gotowych (o 0,9 pkt proc.). Obniżył się udział materiałów (o 0,9 pkt proc.), półproduktów i produktów w toku (o 0,3 pkt proc.).

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 48,9% wykazało sprzedaż na eksport wobec 49,0% przed rokiem. Poziom sprzedaży eksportowej był o 3,4% niższy niż przed rokiem, a jej udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zmniejszył się z 19,9% do 19,2%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 72,9% przedsiębiorstw wobec 73,7% przed rokiem.
Wyniki finansowe osiągnięte przez eksporterów były nieco słabsze od uzyskanych przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw nieznacznie obniżyły się w stosunku do notowanych przed rokiem i były zbliżone do osiągniętych przez ogół badanych przedsiębiorstw (z wyjątkiem wskaźników płynności I i II stopnia, które były niższe niż dla ogółubadanych przedsiębiorstw).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / GUS: 72,5 proc. przedsiębiorstw niefinansowych wykazało po wrześniu zysk