GUS: SKOK-i osiągnęły w 2009 r. 1,73 mld zł przychodów ogółem

DI
opublikowano: 25-10-2010, 14:13

Wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł na  koniec 2009 r. minus 19,2 mln zł - podał Główny Urząd Statystyczny w  poniedziałkowej publikacji pt. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2009 r. i I półrocze 2010 r.

W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe. W pierwszej połowie 2010 r. została zlikwidowana jedna kasa, zatem na koniec czerwca br. działało 61 kas. Zaobserwowano dalszą rozbudowę sieci dystrybucji kas. Liczba oddziałów i punktów kasowych wzrosła z 1 750 w 2008 r. do 1 795 w 2009 r., do końca czerwca 2010 r. powstało dalszych 20 placówek. W związku z tym wzrosło przeciętne zatrudnienie w kasach. W 2009 r. zwiększyło się ono z 7 085 do 7 900 etatów, w połowie br. zmniejszyło się o 105 pracowników.

Liczba członków kas zwiększyła się z 1 856 tys. w końcu 2008 r. do 2 026 tys. w końcu 2009 r., a w pierwszej połowie 2010 r. o kolejnych 79 tys. osób. Liczba członków – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek wzrosła o 4 112 w ciągu 2009 r., a w pierwszej połowie 2010 r. zmniejszyła się o 512 osób. Udział tej grupy członków w 2009 r. był w niewielki (0,92% wobec 0,78% w 2008 r.). Wraz ze wzrostem liczby członków wzrosła liczba umów depozytowych o 230 tys. w ciągu 2009 r. Wartość nowych umów zawartych w ciągu 2009 r. zwiększyła się o 55,2% do kwoty 14 865,7 mln zł.

Przeciętna kwota depozytu liczona na jednego członka SKOK zwiększyła się z 5,2 tys. zł w 2008 r. do 7,3 tys. zł w 2009 r.

Kwota pożyczek udzielonych na okres powyżej dwunastu miesięcy stanowiła 76,6% wartości ogółem pożyczek. Przeciętne zadłużenie członka SKOK zmniejszyło się w ciągu 2009 r. z 3,1 tys. zł do 2,8 tys. zł.

W strukturze depozytów SKOK na koniec 2009 r. – 96,0% wartości stanowiły lokaty na okres nie przekraczający dwunastu miesięcy. Przeciętna wartość depozytu w okresie 2009 r. liczona na członka zwiększyła się z 4,8 tys. zł do 5,5 tys. zł.

Liczba umów pożyczkowych według stanu na koniec 2009 r. była znacznie wyższa od liczby umów depozytowych i wyniosła 1 414 tys. Wartość udzielonych pożyczek ogółem według stanu na koniec grudnia 2008 r. wzrosła z 6 884,9 mln zł do 8 357,4 mln zł w 2009 r. (o 21,4%).

Wartość aktywów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych według stanu na koniec grudnia 2009 r. osiągnęła poziom 11 637,3 mln zł, co oznacza wzrost o 23,2% w porównaniu do stanu z końca grudnia 2008 r. W strukturze aktywów dominował majątek obrotowy – 93,3% (przed rokiem 91,9%), a jego wartość wzrosła o 25,0%. Udział należności krótkoterminowych w majątku obrotowym według stanu na koniec 2009 r. wyniósł 79,7% (81,9%), inwestycji krótkoterminowych 20,2% (18,0%).

W 2009 r. majątek trwały SKOK-ów wzrósł o 2,2% i stanowił 6,7% aktywów (przed rokiem 8,1%). Największy udział w wartości majątku trwałego wykazały inwestycje długoterminowe – 73,0% (62,2%) i rzeczowe aktywa trwałe 19,3% (30,2%).

W pasywach dominowały zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (zobowiązania ogółem) i wyniosły 97,3% wartości pasywów (96,7% w 2008 r.). Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 24,2% (do kwoty 11 192,9 mln zł) i stanowiły 98,8% zobowiązań ogółem.

Na koniec 2009 r. kapitał własny spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych osiągnął poziom 311,6 mln zł (spadek o 0,2%), a jego udział w wartości pasywów wyniósł 2,7% (przed rokiem 3,3%). Kapitał podstawowy stanowił 35,9% kapitału własnego (31,5% w 2008 r.).

Kapitał zapasowy zwiększył się o 19,5% i stanowił 69,2% kapitału własnego (57,8% w 2008 r.).

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe osiągnęły w 2009 r. przychody z całokształtu działalności (przychody ogółem) w wysokości 1 729,8 mln zł (wzrost o 17,2%).

Udział pozostałych przychodów operacyjnych w przychodach ogółem zmniejszył się z 13,2% do 5,6%, a przychodów finansowych wzrósł z 4,0% w 2008 r. do 4,1% na koniec 2009 r.

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności (koszty ogółem) osiągnęły w 2009 r. poziom 1 724,0 mln zł (wzrost o 20,3%). Koszty działalności operacyjnej stanowiły 88,8% kosztów ogółem. W strukturze kosztów działalności operacyjnej 46,5% to koszty działalności podstawowej, a 23,5% koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych (w 2008 r. odpowiednio 41,8% i 27,0%).

W 2009 r. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe uzyskały dodatni wynik ze sprzedaży – 31,6 mln zł (spadek o 26,6%). Wynik z działalności operacyjnej był ujemny i wyniósł 58,1 mln zł (7,6 mln zł w 2008 r.), a wynik z działalności gospodarczej 5,8 mln zł
(przed rokiem 42,0 mln zł).

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe osiągnęły na koniec 2009 r. wynik finansowy brutto w wysokości 5,7 mln zł (w 2008 r. 42,0 mln zł), był on obciążony podatkiem dochodowym w kwocie 24,9 mln zł.

Wynik finansowy netto wyniósł minus 19,2 mln zł (18,6 mln zł w 2008 r.). Dodatni wynik finansowy netto osiągnęło 49 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ujemny 13 kas.

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych uzyskał poziom 99,7% (rok wcześniej 97,2%).

Pogorszeniu uległy wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto (odpowiednio 0,3% i minus 1,1% (2,8% i 1,3% w 2008 r.).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / GUS: SKOK-i osiągnęły w 2009 r. 1,73 mld zł przychodów ogółem