Hoga <HOGA.WA> 26/2003 Uchwały podjęte przez ZWZA HOGA.PL S.A. w dniu 24.06.2003 r. - część 1

PAP
24-06-2003, 18:00

Hoga <HOGA.WA> 26/2003 Uchwały podjęte przez ZWZA HOGA.PL S.A. w dniu 24.06.2003 r. - część 1 26/2003 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZA HOGA.PL S.A. W DNIU 24.06.2003 R.
Zgodnie z par.49 ust. 1 pkt.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL Spółka Akcyjna, które odbyło się dnia 24 czerwca 2003 roku.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:
1. Zbadane przez biegłych rewidentów i przyjęte przez Radę Nadzorczą "Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku", składające się z:
a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 8.734.734,32 zł (osiem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złote trzydzieści dwa grosze ),
b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazującego stratę netto w wysokości (1.411.476,68) zł (jeden milion czterysta jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy),
c) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 1.411.476,68 zł (jeden milion czterysta jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy),
d) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku na sumę 484.933,18 zł (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote osiemnaście groszy),
e) informacji dodatkowej.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2002. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. z działalności w 2002r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. nr 3 z dnia 17.06.2003r. postanawia co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. z działalności w okresie od 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie: pokrycia strat Spółki za rok 2002.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki oraz uchwałą Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. nr 4 z dnia 17.06.2003r - postanawia stratę za rok obrotowy 2002, w wysokości 1.411.476,68 zł (jeden milion czterysta jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2002 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Tomaszowi Kosobuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki HOGA.PL S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2002 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Damianowi Pustelnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki HOGA.PL S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2002 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Rafałowi Stefanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki HOGA.PL S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Krzysztofowi Gawlikowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002 za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 23 stycznia 2002 roku oraz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 23 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Piotrowi Kukurbie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002 za okres od dnia 23 stycznia 2002 r. do dnia 2 lipca 2002 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Janowi Guji absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002 za okres od dnia 30 września 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Grzegorzowi Krajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002 za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 23 stycznia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Tadeuszowi Burzcowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002 za okres od dnia 23 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Pani Barbarze Krajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002, za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 23 stycznia 2002 roku.
2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Markowi Stryszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002, za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 23 stycznia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Damianowi Spyrze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002, za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 23 stycznia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Pani Marzennie Szymczak - Błahut absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Marcinowi Juzoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002, za okres od dnia 23 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Pawłowi Kuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002, za okres od dnia 23 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z § 21 pkt. 2 oraz §22 podpunkt c) Statutu Spółki po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki oraz uchwałą Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. nr 6 z dnia 17.06.2003r - postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. w brzmieniu stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZAŁĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A.
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy HOGA.PL S.A.
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.
3. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
§ 2
Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku tak, aby odbyło się nie później niż 30 czerwca.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, o którym mowa w ust. 2 lub jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu i upływu wskazanego tam terminu Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 3
Ogłoszenie
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zamieszczone przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed planowanym terminem.
3. W ogłoszeniu należy podać dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad ustalany przez Zarząd. 4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady wraz z projektem uchwał proponowanych do przyjęcia i z istotnymi materiałami, które powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny przed Walnym Zgromadzeniem. Spółka może udostępnić te informacje poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej.
§ 4
Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy
1. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:
a) akcjonariusze, którzy złożą w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez przedmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,
b) właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali zapisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego terminem,
c) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
d) Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd i Rada Nadzorcza może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony.
3. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczby akcji oraz ilość głosów, powinna być wyłożona w Biurze Zarządu przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
§ 5 Forma uczestnictwa
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone znakami opłaty skarbowej.
5. Osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z właściwego rejestru.
§ 6
Otwarcie Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i przysługujących im głosów.
3. Powołany Przewodniczący przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia podany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia oraz wyznacza osoby dokonujące obliczania głosów.
4. Obrady odbywają się według przedstawionego porządku.
§ 7
Porządek obrad
1. Porządek obrad ustala Zarząd i publikuje go w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone
po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe także w przypadku, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Między innymi w tym celu porządek obrad Walnego Zgromadzenia powinien zawierać punkt "Wolne wnioski".
§ 8
Przebieg Walnego Zgromadzenia
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje porządkiem obrad.
2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje, jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany.
3. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw nim objętych.
4. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał i zarządza głosowanie.
5. Po podliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości.
6. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Hoga &lt;HOGA.WA&gt; 26/2003 Uchwały podjęte przez ZWZA HOGA.PL S.A. w dniu 24.06.2003 r. - część 1